Astrologie

Mars ve znameních

Projevy Marsu v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Mars v horoskopu vyjadřuje ve svém psychologickém významu životní oblast, kde se člověk musí naučit prosadit a potvrdit sám sebe, kde projevuje svou iniciativu, sílu a odvahu a také oblast, kde by se měl stát průkopníkem. Mars ukazuje zejména na to, v které oblasti života bytost dokáže vyvinout opravdu mimořádné úsilí.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Marsu v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Merkur na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.Posuzujeme li astrologickou polohu planety Mars, velmi důležitým kritériem je jeho poloha v astrologických domech, ale to bude součástí samostatného článku. Mars se prostřednictvím různorodých energií jednotlivých znamení projevuje tak, že člověk svou iniciativu, odvahu a mimořádné úsilí vyvíjí právě způsobem, který je pro každé astrologické znamení typický. Příklad - Mars v prvním domě v Beranu dává člověku prudkost, rozhodnost, ale i agresivitu, tato bytost o svých akcích nikdy příliš dopředu nepřemýšlí. Naopak Mars v prvním domě v Rybách má člověk nepraktický, dlouho o všem přemýšlející a bez přílišné dávky osobní odvahy a iniciativy. Mars ve vodním znamení ale také dokáže vybuchnout, dochází zde totiž k určitému koncentrování energie a k jejímu následnému afektovanému projevu. Obecně platí, že vodní znamení potřebuje delší stimulaci a ohnivé reaguje prudce, okamžitě a bezprostředně.

Mars v Beranu (hodnost) dává člověku prudkost, energičnost a domýšlivost. Je to typická konstelace pro válečníka, vojevůdce i vrcholového manažera, ale pozor - právě v této funkci chybí potřebný takt a diplomacie, protože osobnost s takovýmto Marsem se se svými oponenty vypořádá bez milosti a bez přemýšlení o následcích. Človék s Marsem v Beranu je spíše nevšímavý a to mu zhoršuje praktické problémy, nejedná se ani o příliš ideální partnery, protože zejména ženy špatně snášejí nepozorné muže. Energie takového člověka je veliká a obtížně zvladatelná a proto má neustále tendenci se jejích přebytků zbavovat. Přestože je znamení Berana základní kvalitou, Mars v tomto znamení nutí k neustálému poznávání něčeho nového. Charakteristickými vlastnostmi jsou zejména bojovnost, soutěživost, agresivita, konkurenční boj a přímočaré vyjadřování názorů a myšlenek. Velmi zajímavým způsobem se Mars v Beranu projevuje u žen, pokud jim tato planeta neleží přímo v prvním domě - budou si podvědomě hledat partnera s vlastnostmi, které odpovídají výše zmíněným charakteristikám, který bude mít smysl pro dobrodružství a který (velmi často) může být členem záchranných, nebo ozbrojených složek. Typickou vlastností muže s Marsem v Beranu je neustálá touha zahánět nudu a speciálně ve vztahu se to projevuje tak, že po určité době se dostavuje touha po novém dobrodružství a vzrušení, což může vést například k navazovaní nelegitimních vztahů.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. Dodává silné sebevědomí, velikou podnikavost, dokáže realizovat svá přání a ideály, protože svého nositele vybavuje značnou vnitřní silou. Často prudké jednání, vůdcovské schopnosti, bývají to ale i výborní vojáci, velitelé, při silných aspektech pak i vojevůdci. Mají rádi sport, bojová umění a zbraně. Pro tento dekan je specifická touha po samostatnosti a svobodě.

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Obliba zbraní a válečného umění, rád studuje vojenskou historii a taktiku. Miluje tělesné požitky a dokáže si užívat základních, tzv. primitivních slastí. Výborný aspekt pro chirurgii a ortopedii. Může se jednat i o dobré kuchaře, pracovníky v ocelářství, dobří sportovci, které je snadné motivovat společenským uznáním jejich výsledků.

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Bývají to dobří vědci, i když ne vždy mají smysl pro systematickou činnost. Na druhou stranu mívají výbornou inspiraci a díky tomu i výsledky. Dobří cestovatelé, jimž neschází odvaha a smysl pro improvizaci. Bývají to také dobří zlatníci a šperkaři.

Mars v Býku (exil) - takový člověk je značně prakticky založený, důsledný, zodpovědný a kompetentní, veškeré své činnosti zvládá racionálně, rozumně a účelně a má silnou vůli. Negativními vlastnostmi jsou pak tvrdohlavost a neschopnost adaptace na změněné podmínky. Muže s Marsem v Býku není vůbec obtížné urazit na cti, jeho ego se projevuje spíše materiálně a ženám se snaží imponovat tak, že je formou dražších darů přesvědčuje o své schopnosti zajistit jí i rodinu. Takový muž často odkládá navázání vztahu, dokud se necítí dostatečně materiálně zajištěn natolik, aby byl schopen se postarat o svou rodinu. Velmi negativním vlastností tohoto muže jsou vlastnické sklony vůči partnerce, žárlivost, a schopnost jí fyzicky napadnout, když mu dojdou verbální argumenty. Zde ovšem hodně záleží na dalších aspektech Marsu s ostatními planetami. Paradoxně si žena s Marsem v Býku přeje být mužem spíše ovládána a to i přes skutečnost, že jí tento Mars dává velmi silnou vůli. Obecně má člověk s Marsem v Býku rušnější sexuální život a velkou dávku smyslnosti, tyto vlastnosti bývají dobře kontrolovány, ovšem opět záleží na povaze jeho aspektů.

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. Značná smyslnost, ale také silné ego a prchlivost. Houževnatost, urputnost, ale velmi dobré schopnosti pro práci s financemi. Láska k umění a často touha se v něm aktivně angažovat. Při negativních aspektech pak lehkomyslné jednání a sklony k rozhazování. Prchlivé jednání.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Rozvinutý intelekt, na první pohled klidný temperament, ale uvnitř zvláštní napětí, které člověka neustále žene kupředu. Značná fyzická síla. Velmi dobré předpoklady pro studia technických a hospodářských oborů. Houževnatost a spolehlivost.

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Značná ctižádost a výborné sebeovládání. Solidnost, vše dělá naplno, kompromisy nejsou jeho silnou stránkou. Většina činností je zaměřena na materiální zisk. Podnikatelské schopnosti a nechuť být pouhým kolečkem v soustrojí. V zaměstnání touží po vedoucích, nebo samostatných pozicích.

Mars v Blížencích dává bystrý rozum, pomocí kterého jsou řešeny praktické problémy racionálním způsobem. Člověk si ale rád klade více úkolů zároveň a protože má snahu se rozptylovat, výsledek je buď oddálen, nebo se nedostavuje vůbec.Charakteristickou vlastností muže s tímto Marsem je jeho způsob získávání ženy - snaží se jí přesvědčit neustálým mluvením a podvědomým zdůrazňováním své inteligence, duchaplnosti a vtipnosti. Pokud má žena Venuši rovněž v Blížencích, nebo v jiném vzdušném znamení, často jsou výše popsané snahy takového muže korunovány úspěchem. Jestliže má ale žena Venuši ve znamení zemském, bude se jí takový muž jevit jako mluvka, nebo dokonce hlupák. Duševní pohyblivost takového Marsu je výhodou, velmi značnou nevýhodou je pak spíše slabší sexuální energie a vyzařování. To platí jak pro muže, tak i pro ženy.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Značná inteligence, bystré uvažování, jasný rozum. Smysl pro humor, často ostrý, nebo černý, zejména v případě neharmonických aspektů. Vnitřní napětí a neklid, výborné komunikační schopnosti, pokud jsou aspekty neharmonické, je možné až lstivé, úskočné jednání a také roztržitost.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Umělecké sklony, má rád literaturu, nebo i poezii (zejména je li Merkur v Rybách). Dobré dispozice pro vědeckou práci, bývají to dobří matematici, nebo fyzici. Bystré uvažování, ale také určitá nerozhodnost, pokud má čas si věci promýšlet.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Výborné technické schopnosti a myšlení, sklony k vynálezectví a k inovacím. Jeho zájmy bývají hodně široké, touží po zlepšování věcí okolo sebe a po reformování procesů, nejenom těch pracovních. Mohou to být dobří manažeři, zejména v případě harmonických aspektů.

Mars v Raku (pád) - zde podléhá jednání hlavně afektu a fantazii, praktická úvaha je potlačována. Člověk má tendenci k silným citovým výlevům. Jeho sexuální energie je značná a rovněž vyzařování bývá poměrně intenzívní, takže přitahuje opačné pohlaví jako magnet. Jedinec s takovým Marsem má vždy touhu být pro druhého žádoucí, jedná instinktivně a impulzívně a v tomto druhu chování často překračuje meze. Komplikovanost polohy Marsu v Raku spočívá v obecné životní nerozhodnosti Raka a v tom, že Rak nikdy neví, co vlastně opravdu chce. Proto působí člověk s takovým Marsem dojmem, že neví, co chce a co dělá. Muž bývá typický svými rychlými sexuálními akcemi a žena v sexu vyžaduje vždy i pocit jistoty. Pro ní sexulita není hra, ale vždy hluboký, emocionální zážitek.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Značná nestálost, rozvinuté fantazie, časté životní změny. Romantické založení. Odvaha. V případě neharmonických aspektů těžkosti a překážky v běžném životě a také marnotratné jednání, na které by si tito lidé měli dávat pozor. Vnitřní neklid, cestování a to zejména po vodě! Podnikatelské schopnosti, hlavně v neobvyklých, výjimečných oborech. Přitahují ho výrazné činy, touží po úspěchu v něčem, co není úplně běžné.

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Výborné dispozice pro detektivní a špionážní činnosti. Dobrá fantazie, při neharmonických aspektech příliš rozvinutá a potom může komplikovat praktický život. Také určité životní překážky, které jsou úměrné aspektům Marsu a planet v Beranu a Štíru. Silná osobnost, pevná vůle, vášnivost, ale někdy chybí schopnost dotahovat věci do konce. Dispozice pro kriminalistiku a práci v bezpečnostních složkách, ale pozor na zmíněné, občasné nedokončování započatých věcí.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Projevuje se zde určitá domýšlivost, která se zvyšuje s neharmonickými aspekty. Veliká vášnivost, ale také popudlivá povaha. Má rád společnost a dokáže v ní příjemně vystupovat. Nedostatečné sebepoznání, které následně vede k překvapením ve složitějších životních situacích. Je třeba se více zaměřit na to, jaký člověk ve skutečnosti je. Výstředný život, zejména pokud jsou aspekty neharmonické. Bezstarostné myšlení, které může občas někoho přivádět k zoufalství:-)

Mars ve Lvu se u člověka projevuje sklony k herectví a předvádění se, osobnost se může projevovat dramaticky a nemá ráda odpor vůči svým plánům, které považuje za dokonalé (záleží také na povaze aspektů Marsu s ostatními planetami.) Zajímavá je povaha jednání takového člověka - někdy dokáže být tvořivý a konkrétní a dokáže zaujmout a jindy je naopak nepraktický a jeho činy nemají ani hlavu, ani patu. Mars ve Lvu má silné sexuální vyzařování a přitažlivost. Muž se bude snažit oslňovat ženy velkorysostí, štědrými dary na bázi zlatých předmětů a také hereckými projevy. Často však své projevy může hnát až do krajnosti. Je velmi čestný a totéž očekává i od druhých, což mu pochopitelně může přinášet zklamání. Ženy s Marsem ve Lvu hledají muže výše zmíněných vlastností a bývají na ně hrdé. Přestože svůj protějšek využívají k reprezentačním účelům, vyžadují od něj podřízenost. Ostatně - podřízenost ve vztahu od partnera očekávají obě pohlaví a pokud mají oba partneři shodně Mars ve Lvu, nastává situace, která je téměř neřešitelná a to i přes to, že se jinak taková konstelace energeticky poměrně dobře přitahuje.

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Velkorysé jednání a také myšlení, má rád nezávislost, je vášnivý, bývají to dobří lovci, kteří loví pro samotný zážitek. Mají rádi zbraně, nejenom střelné a mohou mít tendenci se předvádět v jejich ovládání. Značná sebedůvěra. Milují luxusní život a předměty, bývají to požitkáři, kteří mají silné vyzařování a přitahují si tak do života partnery, třeba i na jednu noc. Sex je pro ně prostředkem sebevyjádření a bývají v něm dobří. Milují přírodu!

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Sportovní dispozice, ale také mají rádi umění a často jej aktivně provozují, nebo se v něm pohybují a rozumí mu. Bystrý rozum, vyšší inteligence, sociální aspekty v uvažování a jednání. Touží po luxusních věcech a životním stylu, ale dokáží se spokojit i s málem, pokud vědí, že časem dosáhnou na vyšší cíle.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. Bystrý rozum a podnikavost, bohatý vnitřní život, dobrá disponibilní energie. Rozvinuté vlastní ideje, hlavně technické podstaty. Jedná se o všestranné a šikovné lidi, kteří si dovedou poradit v řadě složitějších situací. Značná ctižádost a pevná vůle!

Mars v Panně je výborný pro lidi, kteří mají řemeslné nadání, zabývají se ručními pracemi a pro svou činnost potřebují přesnost a preciznost. Smysl pro detail a pro rutinní činnost mívá takový člověk opravdu značný, ale nevýhodou je jeho nedostatek fantazie a také puntičkářství. Neunikne mu žádný detail a má analytické schopnosti. Zvláštní kapitolou je sexuální projev takového Marsu, který není z tohoto hlediska ve znamení Panny příliš výhodně postavený a nedává žádné zvláštní sexuální vyzařování. Člověk s tímto Marsem nebývá v sexu ani spontánní, ani příliš vynalézavý a spoléhá se spíše na tradiční projevy. Navíc má neustálé tendence hodnotit sexuální výkony svého partnera, což pochopitelně často vede k problémům, protože pokud partner přistupuje k sexu spontánně, rozhodně nebude příznivě nakloněn jakýmkoli dodatečným, či permanentním analýzám svého výkonu. Empirická zkušenost ukázala, že pokud má jeden z partnerů Mars, postavený v Panně, pravděpodobnost výskytu nesouladu v intimní oblasti je poměrně vysoká. Je li Mars navíc postaven neharmonicky, nebo bez aspektu, může svému "nositeli" způsobovat až frigiditu.

Dekany Panny:

První dekan: Čistý vliv Panny. Silný intelekt, analytické schopnosti, ale také určitá lstivost a vychytralost - zejména pokud jsou aspekty neharmonické. Materialismus a značné ego. Většina činností je zaměřena na zisk. Neharmonické aspekty pak způsobují vypočítavost a také sklony k anarchii a nerespektování pravidel.

Druhý dekan: Zde je vliv znamení Kozoroha. Výborné dispozice pro materiální záležitosti, schopnost si vydělat peníze, manažerské schopnosti. V tomto případě je zdravotní stav značně závislý na aspektech Merkuru i Marsu (mezi nimi, i vůči ostatním planetám). Negativní aspekty mohou postupně zdraví zhoršovat, ale v případě harmonických se pak zdravotní stav zlepšuje s věkem!

Třetí dekan: Převládají energie Býka. Značné vášně a také pudy, protože Mars zde podporuje právě tyto vlastnosti Býka. Bystré uvažování, zdravý rozum, praktické myšlení. Umí vydělávat peníze a často mu to jde snadno.

Mars ve Váhách (exil) způsobuje časté tříštění sil, které bývají vynakládány zejména pro udržení harmonických vztahů a souladu mezi ostatními lidmi. Člověk mívá tendence usmiřovat rozhádané strany a sám tak ztrácí přehled o skutečném stavu věcí. Je schopen vymýšlet protichůdná řešení a tato vlastnost mívá dvojí dopad - jednak může vést k získávání zkušeností a schopnostem diplomaticky řešit problémy a nacházet strategická řešení, ale na druhé straně také často vede k nerozhodnosti s nejasným výsledkem. Asi největším problémem Marsu ve Váhách je jeho nerozhodnost a to zejména při potřebě náhlých, rychlých akcí. Člověk tak často zjistí, že se mohl správně rozhodnout až po určité době, když už aktuální situace pominula. Většinou reaguje tak, v první chvíli neudělá nic a začne přemýšlet, co by bylo nejsprávnější. K nalezení správného řešení pak dojde až v okamžiku, kdy potřeba jakékoli akce již není aktuální. Nejmarkantněji se popsaný problém projevuje v okamžiku, kdy má člověk k dispozici určitý čas na správné rozhodnutí. V případě bezprostředního ohrožení však většinou fungují záchranné instinkty správně, opět ale záleží na povaze aspektů. Mars ve Váhách nebývá nijak výrazně vášnivý, jeho projevy jsou spíše tradiční, ale nevyhýbá se novým zkušenostem. Svého partnera se snaží oslnit hlavně komunikací, upřednostňuje romantické prožitky a případné disharmonie v intimní oblasti vnímá velmi negativně. Největší potíže s tímto Marsem mívají Štíři, protože jejich emocionální očekávání bývají většinou nereálná a se skutečností se pak špatně smiřují.

Dekany Vah:

První dekan: Čistý vliv Vah. Často se jedná o veřejně činné lidi, politiky, nebo pracovníky neziskovek. Jsou li aspekty neharmonické, tito lidé jsou pak značně domýšliví. Vitální jedinec, zaměřený na sexualitu, má hodně energie a zvláštní vyzařování, které přitahuje opačné pohlaví. Má rád umění a zejména hudbu. Ve společnosti vystupuje obratně, je taktní a dokáže být přitažlivě jemný. Ovšem pozor na sklony k nevěře, zejména opět v případě neharmonických aspektů.

Druhý dekan: Vliv energie Vodnáře. Dobré technické nadání, dispozice pro ruční práce, mohou to být například i dobří šperkaři, nebo jemní mechanici, hodináři, či elektrotechnici. Vynalézavost, bystré myšlení a nezávislost. Dobré duchovní schopnosti, dokáže je prakticky využít.

Třetí dekan: Převládá energie Blíženců. Výborní řečníci, dobré rétorické schopnosti, bystré uvažování, jsou to dobří společníci, i když někdy je těžké s nimi udržet krok. Bývají to výborní advokáti, ale aspekty Marsu by měly být harmonické a stejně tak i Jupiteru. V opačném případě se pak může jednat o obratné zneužívání práva a také o lidi, jimž není cizí ani zrada. Dobrý agitátor!

Mars ve Štíru (hodnost) - takový člověk bývá silně přitahován tajemnem, magií a tajnými činnostmi. V každé své činnosti se citově angažuje a většinou si vytváří tak silné motivace, že mu je lze pouze těžko rozmluvit. Silná sexuální potřeba i zvláštní vyzařování je pro tento Mars zcela typické, vždy zde ale hrají hlavní roli emoce, fyzická potřeba je až na druhém místě. Touha po emocionální blízkosti je v tomto případě zcela charakteristická a značná je i potřeba jí jakkoli vyjádřit. Láska je vždy kladena na první místo a sex je teprve výsledkem dalšího prohlubování vztahu. Jedinec s Marsem ve Štíru má opravdu silný erotický náboj, jako typický příklad lze uvést nejslavnějšího politika minulého století - amerického prezidenta J. F. Kennedyho, který byl považován za sexuální idol milióny žen po celém světě a to i přes skutečnost, že ho většinou znaly pouze z nekvalitní, soudobé, černobílé televize. Jeho intimní vztahy bývají dodnes přetřásány v mnoha filmech s obrovskou navštěvovaností. Je však třeba říci, že zmíněný pán byl navíc Štír per natura :-) Člověk s Marsem ve Štíru nesnáší jakékoli manipulace se svou osobou a striktně se jim brání, nepřeje si být kýmkoli ovládán a převychováván. V lásce nebývá právě trpělivý a jeho žárlivost je příslovečná. Ženy s takovým Marsem jsou přitahovány zejména vášnivými muži a jejich žárlivost považují za projev náklonnosti. To se ale může po určité době trvání vztahu stát překážkou.

Dekany Štíra:

První dekan: Čisté energie Štíra. Silná osobnost, která se jen tak před někým neohne! Výborně chápe, ale dovede jednat pragmaticky a tvrdě, takže se ho mohou druzí bát, nebo ho díky tomu nemají rádi. Jestliže tohoto člověka naštvete, potom počítejte s odvetou, protože pomsta mu rozhodně není cizí. Jsou to bojovní a vášniví lidé, milují sex a jsou pro druhé přitažliví. Jsou vnímaví vůči okolním vlivům, ale dokáží se jim také bránit. Dobří chemici, chirurgové, ortopedi. Silná vůle! Tvrdé jednání, sklony k násilnictví, zejména jsou li aspekty neharmonické. Zajímavé je, že i když Štír je vodní znamení, tento dekan city spíše omezuje. V zaměstnání se jedná o pracovité lidi, spolehlivé a výkonné.

Druhý dekan: Převládá energie Ryb. Zde je potřeba posoudit povahu aspektů, při neharmonických totiž hrozí časté pohlaví nákazy, či jiná onemocnění reprodukčních orgánů. I v případě aspektů kladných se jedná o pudové, instinktivní jednání a tito lidé se nevyhýbají nevěře, protože touží získávat nové zkušenosti. Mají bohatý vnitřní duševní život a neustále pracují na jeho dalším rozvoji. Často také mají vyšší duchovní schopnosti, zájem o esoteriku a o věci, které jsou tajemné a většině lidí neviditelné.

Třetí dekan: Pod vlivem energií Raka. Zde je zajímavá určitá nestálost a také touha po změnách. Jsou to romantičtí lidé, kterým nechybí odvaha, ale potřebují se naučit být méně přelétaví. Vnitřní neklid, rozvinutá fantazie, touha po vodním cestování, přitahují je neobvyklé činy a činnosti.

Mars ve Střelci dává člověku touhy po vysokých cílech. Trvá tak většinou velmi dlouho, než jsou takové plány uskutečněny. Lidé jsou ctižádostiví a neradi se zabývají detaily a drobnými činnostmi - ty rádi přenechávají druhým. Touha po cestování bývá v případě tohoto Marsu obzvláště silná. Člověk však někdy žene příliš vysoko a unikají mu podstatné věci. Zejména muži s tímto Marsem bývají filozoficky založení, čestní a snaží se vidět i do budoucna, těmito vlastnostmi pak kladně působí na své partnerky. Jsou idealističtí, mají smysl pro humor a bývají hraví. Nemají však rádi vztahy, kde by byli nuceni něco předstírat a ve svém jednání bývají vždy přímí. Lidé s tímto Marsem jsou v intimní oblasti většinou realističtí a své potřeby vyjadřují přímo a často i poměrně neomaleně, což například může jejich partnery ze znamení Vah přivádět k zoufalství:-) Mars ve Střelci vždy hodnotí, jestli jeho intimní vztah odpovídá určitému morálnímu standardu a nikdy do něj nevnáší sentimentální romantické představy. Tato vlastnost je výhodná v dlouhodobých vztazích, protože takový člověk nemá potřebu vyhledávat nelegitimní intimní známosti. Smysl pro morálku vnášejí do vztahu všechna ohnivá znamení, ale u Střelce je toto prosazené nejvíce. Své morální představy je schopen dobře definovat a opět záleží na povaze aspektů Marsu s ostatními planetami, jak správné tyto představy budou. Ženy s Marsem ve Střelci jsou přitahovány muži s charakteristikami znamení Střelce, vyžadují od nich splnění svých vlastních představ o morálce a vyšších hodnotách a pokud jejich představy v těchto oblastech nejsou naplněny, pak většinou nebývají ochotny takové muže přijmout a vpustit do svého života.

Dekany Střelce:

První dekan: Čistá energie Střelce. Silné vášně a to i v jednání a myšlení! Veliká otevřenost, která se ale ne vždy vyplácí. Jsou to důvěřiví lidé, kteří očekávají upřímnost i od druhých a ne vždy se jim jí dostává. V jejich uvažování je vždy obsažen sociální aspekt. Milují čestné jednání a upřednostňují dobro a spravedlnost. Bývají to dobří sportovci, mají vztah ke zbraním, jejich charakter je příjemný a dobrý. Rádi cestují, třeba za účelem výzkumu, nebo poznání cizích kultur. Mají podnikavého ducha a dovedou se orientovat ve světě obchodu.

Druhý dekan: Převládá energie Berana. Bystrý rozum, rozvinutý intelekt, veliký smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Důslednost! Dokáže dobře prakticky využít své vědomosti ve prospěch svůj, ale i druhých. Značné sebevědomí, silná vůle, vůdčí schopnosti a také značná fyzická síla a bojovnost. Má rád volnost a svobodu.

Třetí dekan: Zde je energie Lva. Tito lidé jsou rádi obdivováni za své činy a výkony a mají k nim také značné množství energie. Jsou chytří, bystří a ctižádostiví. Dovedou druhé podpořit a když docílí úspěchu, pochvala, či odměna jim rozhodně dělá dobře a motivuje je k dalším výkonům. Bývají velkorysí, vášniví a jejich temperament bývá prudký, zejména pak v případě neharmonických aspektů.

Mars v Kozorohu (povýšení) je výborným postavením zejména pro techniky a inženýry. Člověk má střízlivé a pragmatické postoje a ve všech oblastech života mu jde především o realitu. Je silně sexuálně zaměřen, ale své emoce a vášně mívá dobře pod kontrolou. Kontrola vlastních emocí je pro znamení Kozoroha klíčová a v případě Marsu v Kozorohu je pod plnou kontrolou také sexualita. Ideální je tento aspekt pro kněze, protože mu nedělá problémy žít v celibátu. Pokud se i po dlouhých letech rozhodne být opět sexuálně aktivní, bez problémů se adaptuje a jeho výkony bývají vysoké. Lidé s tímto Marsem mají problémy se prosadit, jsou opatrní a nedůvěřiví a pokud nejsou přesvědčeni, že o ně druzí mají zájem, neradi sami začínají jakékoli aktivity. Toto platí i o sexu - nejsou li přesvědčeni, že mohou být pro druhého dostatečně přitažliví a žádoucí, většinou nenavazují intimní vztah jako první. Ženy s tímto Marsem jsou logicky přitahovány k mužům s energiemi Kozoroha.

Dekany Kozoroha:

První dekan: Čistá energie Kozoroha. Je to především podnikavost, která pramení z podstaty bytosti! Výborné organizační a manažerské schopnosti. Silná vůle, vnitřní síla, tento člověk dokáže výborně kontrolovat své jednání a myšlení a využít těchto schopností! Dovede jednat rychle a pozor, pokud je o něčem přesvědčen, dokáže se do toho vrhnout po hlavě, bez velikého přemýšlení. To mu v případě neharmonických aspektů může přinášet určité problémy. Je li Mars neharmonický, potom je potřeba trochu přemýšlet o důsledcích svého jednání. Značná sila charakteru! Dokáže dobře plánovat a své plány také prakticky realizovat.

Druhý dekan: Jedná se o podbarvení energií Býka. Vážnější přístup k životu, umí těžce pracovat a dělá mu to radost! Je důsledný, má výborné manažerské schopnosti a často také dostatečně silné charisma, díky kterému ho druzí uznávají. Značná smyslnost, silně prosazené ego, při neharmonických aspektech pak prchlivost a paličatost. Jedná se o vytrvalé a stabilní jedince.

Třetí dekan: Převládá energie Panny. Jednání je značně rozumové a pod kontrolou. Značná sebedůvěra a také praktické myšlení a chování. Jde o lidi samostatné, kteří si zakládají na tom, že vše zvládají bez pomoci druhých lidí. Pokud se na něco zaměří, potom se tomu hodně věnují a cílevědomě dosahují úspěchu! Jsou to často méně spolehliví lidé, s proměnlivým chováním a s menší stabilitou. V případě neharmonických aspektů pak mohou mít potíže s dodržováním pravidel.

Mars ve Vodnáři velmi rád aplikuje radikální řešení na aktuální i staré problémy. Problém je v tom, že jejich teoretické návrhy vypadají logicky, ale v praxi často následně vedou k chaosu a zmatkům. Člověk s tímto Marsem bývá nepraktickým idealistou, hodně samozřejmě záleží také na povaze aspektů Marsu s ostatními planetami. Velmi zajímavé prvky přináší do sexu, protože je vynalézavý, modernistický a rád experimentuje s novými věcmi. V lásce bývá takový člověk otevřený a nekonvenční, ale jeho sexuální energie nebývá na příliš vysoké úrovni. Jeho specifickým rysem je to, že erotické vztahy vyhledává spíše ze zvědavosti a pro nové zážitky, než v touze po splynutí s partnerem. Zejména muži se vyznačují tím, že mají v oblibě intelektuální aktivity a své partnerky se snaží oslnit nějakým speciálním bonmotem, bystrostí a důvtipem. Rádi se prezentují jako inteligentní a doufají, že tím svůj protějšek zaujmou a ohromí. Mars ve Vodnáři často nebývá obrazem dokonalé věrnosti, i když na první pohled budí spíše přísnější, odtažitý dojem. Velmi rád experimentuje a snadno se nechá svést s očekáváním nových, neotřelých zážitků. Ženy s tímto Marsem lákají muži s vodnářskými kvalitami.

Dekany Vodnáře:

První dekan: Čistý vliv Vodnáře. Je to především vynalézavost a dostatek energie k prosazení svých nápadů. Neotřelé myšlení, výborná logika, bystrost, ale také bojovnost a potřeba svobody a nezávislosti. Bývají to dobří reformátoři, v případě neharmonických aspektů ale mohou mít problémy své nápady prosadit. Tito lidé většinou mají dobře rozvinuté duchovno a umí dobře pracovat se svojí spiritualitou. Bývají odvážní!

Druhý dekan: Je značně podbarvený energií Blíženců. Zde se ještě více zesiluje bystrý rozum, časté jsou dispozice pro umění a to zejména pro moderní malířství, ale není to podmínkou. Bývají to i dobří fotografové, kteří umí dobře pracovat s abstrakcí. Mají výbornou koncentraci a také představivost, kterou rozhodně dovedou prakticky využít. Dobré postřehy a pohotové reakce.

Třetí dekan: Zde se hodně projevuje energie Vah. Schopnost důkladně provozovat vše, co ho zajímá, nebo co musí dělat. Týká se to běžných činností i zaměstnání. Jsou to také velmi dobré dispozice pro vědu, tito lidé bývají systematičtí a důslední! Díky energii Vah mají vlohy také pro práci v sociálních oblastech. Dobří pečovatelé, ale také organizátoři. Značná vitalita, radost ze života a touha se veřejně angažovat. Je to dobrý aspekt pro politika.

Mars v Rybách je v nejméně výhodném postavení v horoskopu. Tato konstelace sice dává lidem intuici a fantazii, pomocí které dokážou vymyslet různé zajímavé a většinou i správné způsoby, jak něco vyřešit, nebo udělat, ale protože na druhou stranu jsou velmi nepraktičtí, mají veliký problém svá řešení správně aplikovat v praxi a dotahovat je tak do zdárného konce. Typickým představitelem takového Marsu by mohl být postarší profesor humanitních věd, který si při "vhodné" konstelaci není schopen uvařit ani vodu na čaj :-) Člověk s Marsem v Rybách často bere při svých akcích ohledy na ostatní a soucit může hrát v jeho jednání velikou roli. Má rád neobvyklé smyslové vjemy a nikdy sám neví, co by ho například v intimní oblasti právě nejvíce oslovovalo. Zejména v sexu touží po mimosmyslových zážitcích a záleží pouze na charakteru aspektů, jakými prostředky je ochoten si zpestřit své milostné dobrodružství. V případě neharmonických aspektů není vyloučeno ani použití tvrdší drogy. Například Mars v Rybách s kvadraturou na Neptun je velmi nebezpečný aspekt, který může lákat právě k "urychlení" duchovního vývoje, nebo prostě jenom k vyzkoušení nadčasových zážitků formou psychotropních látek, což je pochopitelně velmi nebezpečné, protože jednou z negativních stránek tohoto Marsu bývá slabší vůle a člověk se pak již nedokáže svých návyků zbavit. U Marsu v Rybách platí, že sex takový člověk vnímá zejména jako únik z každodenní rutiny a tomuto hledisku dává přednost před pouhým fyzickým uvolněním. Vzrušují ho tajemné, nebo utajované vztahy a z toho vyplývá, že nepředstavuje ideální typ manželské věrnosti, nicméně jeho soucitnost mu často nedovoluje pustit si nevěru do svého života. Určitý ekvivalent tohoto chování dává i Venuše v Rybách, nebo ve dvanáctém domě, zejména pak u žen. Člověk s tímto Marsem je vždy senzibilní, zejména v psychické oblasti. Žena s takovýmto Marsem si často hledá partnera s charakteristikami znamení Ryb, tajemného vzhledu, snílka, básníka atd. V neharmonických konstelacích pak mohou její partneři brát i psychotropní látky a přesto se jimi bude cítit přitahována. Obě pohlaví s Marsem v Rybách touží po romantice a často utíkají do světa snů a fantazie. Umělecký talent je v této konstelaci velmi častým jevem.

Dekany Ryb:

První dekan: Čistá energie Ryb. Zde je ohnivý Mars trochu nejistý, protože potřebuje energii jasně zacílit a Ryby mají všechno, jenom ne přesné kontury a tvar. Značná vášnivost, zbrklé jednání a zejména v případě neharmonických aspektů pak příliš neumí udržet své emoce na uzdě. Jsou to ale příjemní a pohostinní lidé, zejména mají li aspekty Marsu a také Neptunu harmonické. Zajímavým projevem této polohy Marsu je nechuť se hlouběji poznat. Z toho mohou pramenit potíže ve vztazích, ale také v dalších důležitých oblastech, jako je třeba psychosomatika atd. Lidé s tímto Marsem bývají bezstarostní a s ničím si nedělají příliš hlavu. Někdy to však může být určitá forma úniku před sebou samým a nepřipouštění si věcí, které je potřeba vyřešit. Jsou li aspekty neharmonické, potom se může jednat o výstřední životní styl. Touha po uplatnění v zaměstnaní, kde se pracuje s veřejností. Dobří učitelé, státní úředníci, lokální politici. Touha po tělesných požitcích.

Druhý dekan: Je pod vlivem energií Raka. Výborná fantazie, při neharmonických aspektech až příliš bujná! Vnitřní neklid, přemíra myšlenek a hodně ideálů. Ty se však nedaří vždy uskutečnit. Nestálost a absence pevných postojů. Na druhou stranu to bývají dobří rodiče. Jsou li aspekty neharmonické, v životě se mohou občas objevovat určité potíže, často bez jasné příčiny. Smysl pro romantiku.

Třetí dekan: Zde se projevují energie Štíra. Dobrá disponibilní energie, která má schopnost regenerovat! Značná vnitřní síla, touha po sebepoznání a rozvíjení svých schopností. Velmi dobré dispozice pro okultismus a také magii. Tato poloha Marsu přináší jedno zajímavé specifikum - nepřátelství ze strany lidí se silným Marsem. Toto se projevuje hlavně pokud jsou aspekty neharmonické. Silná osobnost, pragmatické myšlení a často i nekompromisní jednání, pro které nebývají tito lidé příliš oblíbeni. Pokud je ale poznáte blíže, pochopíte, že nejsou zlí, pouze jsou méně empatičtí a dokáží si jít za svým cílem. Není lehké v nich vzbudit hlubší cit (záleží ale i na dalších planetách). Umí těžce pracovat a to jak fyzicky, tak i duševně. Silně prosazená sexualita.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
20.5.2008 08:51
Titulek: mars v rybach

Od: Honza


Dobry den,
neodpustil jsem si komentar k popsanemu Marsu v rybach. Ja mam v rybach Mars, Venusi i Slunce. Mars mam v kvadrature na Neptun, stejne tak jako Slunce. Vzdy jsem mel vysoke ambice a umel jsem se dobre prosadit, s praktickosti jsem nikdy problem nemel a ani jsem nikdy neinklinoval k kakymkoliv omamnym latkam. Myslim, ze Mars v rybach je spis jakasi neznama ( je rizen spis emocemi) a jeho popisy prilis nesedi. Mars v aspektu na Neptun ( konjunkce, kvadratura, opozice) se projevuje tak, ze clovek neni prilis spokojen s "obycejnym zivotem" to se muze promitnout mnoha smery- nadmerne ambice, romanticke touhy, ale treba u nekoho asi i pozivanim omamnych latek (po jejich konzumaci, je asi uz zivot neobyceny ) Se samotym Maresem v rybach to ale moc spolecneho asi nema. Stejne tak prosazovani se skrze tento Mars neni podle me nijak zeslabeno, nebo alespon ja s tim problem nemam. Spis je trochu nevyspitatelne,jelikoz je podbarveno emocemi. PS: Nas nynejsi prezident ma Marse


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Saturn v dekanech astrologických znamení (29.10.2017 07:04)
Jupiter v dekanech astrologických znamení (18.9.2017 18:10)
Mars v dekanech astrologických znamení (2.9.2017 07:41)
Venuše v dekanech astrologických znamení (13.7.2017 18:19)
Merkur v dekanech astrologických znamení (4.6.2017 17:29)
Měsíc v dekanech astrologických znamení (25.6.2016 12:22)
Pluto ve znameních (21.7.2006 17:03)
Neptun ve znameních (29.6.2006 13:43)
Uran ve znameních (15.6.2006 14:32)
Saturn ve znameních (12.6.2006 11:29)
Jupiter ve znameních (2.6.2006 21:46)
Venuše ve znameních (5.5.2006 16:32)
Merkur ve znameních (1.5.2006 10:52)
Měsíc ve znameních (24.4.2006 18:02)
Slunce ve znameních (11.4.2006 14:26)
Planety ve znameních (14.2.2006 08:47)