Astrologie

Partnerský horoskop a aspekty planet (I.)

Aspekty Slunce a Měsíce v partnerském horoskopu

Jediná věc, na které záleží na konci vašeho života na zemi, je:
jak dobře jste milovali? Jaká byla vaše láska?

Richard Bach


V minulých článcích jsme rozebírali spíše obecné záležitosti, týkající se posuzování partnerských vztahů a nyní se podíváme na konkrétní vliv jednotlivých planet v partnerském horoskopu, na aspekty obecně prospěšné a také na aspekty, které se považují spíše za problematické. Určíme, v jakých případech má vztah perspektivu a v jakých nemá a popíšeme si, jak se konkrétní aspekty projevují v praxi.Jednotlivé planety budou v článku řazeny od nejdůležitějších a nejsilněji působících aspektů, na prvním místě stojí logicky Slunce a Měsíc, tzv. Nebeská světla. Za nejobtížnější aspekt se vždy považuje kvadratura, protože ta rozděluje a nedává příliš možností ke kompromisům. Na to pamatujte při každém vyhodnocování a posuzování aspektů!Slunce jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce a harmonické aspekty: naznačují na trvalý vztah, na vzájemné porozumění, společnou cestu, vzájemnou podporu atd.


Neharmonické aspekty: vytvářejí sice vzájemnou přitažlivost, ale partneři se často nedokáží domluvit, vznikají mezi nimi problémy, napětí, dochází k nepochopení, k rozchodům a opakovaným návratům do vztahu atd. Vždy také záleží na dalších aspektech planet.Slunce - Slunce:

Konjunkce: (stejný či blízký den narození) sbližuje, může přinášet společné zájmy, společné naladění, ale ne vysloveně na úrovni duší - spíše v obecných zájmech. Z hlediska vztahů se nejedná o klíčový aspekt. Někdy vzniká mezi partnery soutěživost.


Harmonické aspekty: sbližují, dávají podobné zájmy, přitahují na fyzické úrovni (velmi obecně, oba partneři pociťují mnoho společného, ale nejedná se o specifickou přitažlivost, sex, nebo lásku, spíše o obecné porozumění. Ze všech aspektů Slunce - Slunce je nejpříznivější trigon.


Neharmonické aspekty: působí paradoxně tak, že se oba partneři sice přitahují, ale na druhé straně se málokdy dokáží shodnout a vztah příliš nefunguje, aniž by k tomu byl jakýkoli viditelný důvod. Soutěživost mezi partnery je v tomto případě značně pravděpodobná a prosazená, ohnivá znamení jí dále zesilují. Rozpor ega a osobností, omezuje se vzájemná tvořivost, narůstá napětí a množí se konflikty.Slunce - Měsíc:

Obecně jsou tyto aspekty výborné zejména v případě, kdy je harmonicky aspektováno Slunce muže Měsícem ženy, protože tak stojí nejcitlivější body každého z nich v příznivém vzájemném postavení, ale k dobrým výsledkům dochází i v případě postavení opačného - Měsíce muže a Slunce ženy, v tomto případě ale mohou mít oba partneři pocit, že si občas vzájemně "vyměňují role". Nejedná se však o nic nezvladatelného, naopak.


Konjunkce: vysloveně nejpříznivější aspekt pro partnerský vztah s tím, že Slunce je vedoucí a Měsíc je s ním v souladu, nejideálnější případ je Slunce muže v konjunkci s Měsícem ženy. Je zde velmi silné citové porozumění a oba partneři se často výborně doplňují.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ne tak silně, ale přesto se stále jedná o jedny z nejlepších aspektů pro vztah vůbec.


Neharmonické aspekty: způsobují vztahy, kdy se partneři velmi přitahují a těžko se loučí, ale na druhou stranu si prakticky nikdy v důležitých věcech nerozumí. Více tento vliv pociťují ženy, ale zatěžující je pochopitelně i pro muže. Jedná se o citový nesoulad a typ vztahu, ze kterého se jen těžko odchází, ale přesto je to často lepší řešení, než se dlouhodobě trápit v nepochopení. Zvládnout tento aspekt mohou pouze lidé na vysoké úrovni pochopení určitých zákonitostí a nejedná se o snadnou záležitost.Slunce - Merkur:

Konjunkce: dává partnerům vzájemné duševní impulsy a stimulaci, nové nápady, vzniká zde duševní i intelektuální shoda a vzájemnost. Obecně se jedná o příznivý aspekt, pokud není negativně aspektován jinou planetou.


Harmonické aspekty: jsou velmi příznivé, protože dávají oběma partnerům schopnost se dobře dorozumět a shodnout a tak i řešit případné problémy a potíže. Jsou zde společné duševní, intelektuální a kulturní zájmy a partneři se většinou dobře shodnou i na budoucím vzdělání svých dětí.


Neharmonické aspekty: projevují se poměrně paradoxně, protože zpočátku budí zdání dobré vzájemné komunikace, která se ale postupně dostává do slepé uličky, zadrhává a často končí vzájemným nepochopením a neschopností se domluvit i na bažných záležitostech. Zvládání tohoto aspektu může fungovat, pokud oba partneři mají dostatečný rozhled a patřičnou dávku tolerance, pak se mohou vzájemně stimulovat, ale vždy musíme počítat s určitým napětím a dynamikou, která nedává příliš prostor pro odpočinek. (Velmi silná je například kvadratura.)Slunce - Venuše:

Konjunkce: z hlediska sexuální přitažlivosti a perspektiv vztahu se jedná o výborný aspekt, který dává vzájemné porozumění, tvořivost, hravost a také štědrost. Vzájemná shoda ve společenských i kulturních záležitostech.


Harmonické aspekty: jedná se o výborné dispozice pro partnerský život a na vysoké úrovni je i vzájemná sexuální přitažlivost. Ve vztahu převládá soulad, pochopení pro druhého a ochota vzájemně si dávat radost a energii. Je to aspekt společných zájmů v oblasti kultury, společenských záležitostí a umění.


Neharmonické aspekty: přinášejí zejména rozdílné názory a napětí v oblasti citového i intimního života a nesoulad v kulturních a společenských zájmech, přičemž ale zpočátku tyto aspekty mohou přitahovat a vytvářet zdání vzájemného souznění. Oba partneři mívají sklony k nadměrnému utrácení, či přehnanému dopřávání si, protože podvědomě kompenzují své problémy, které neumí dobře definovat a domnívají se, že si mohou toto přehánění dovolit, to ale není pravda - přehnané touhy mohou vést k hmotné ztrátě, nebo také k nerealistickému očekávání ve vztahu.Slunce - Mars:

Konjunkce: vzájemná přitažlivost, společné cíle a zájmy, ale také možnost rozporů a hádek. Jedná se o velmi dynamický aspekt, který není zcela snadné posoudit a lze jen stěží odhadnout, jak bude oba partnery ovlivňovat. Jakýkoli další negativní aspekt posouvá tuto konjunkci spíše do oblasti sporů, přesto se ale oba partneři přitahují a vzniká mezi nimi také značný sexuální náboj.


Harmonické aspekty: vzájemná přitažlivost, společné cíle a zájmy, vzájemná podpora a osobní rozvoj, společná snaha o zlepšení životní úrovně, přátelská soutěživost, která motivuje k vyšším výkonům, silný sexuální náboj.


Neharmonické aspekty: jedná se o poměrně paradoxní aspekty, protože sice vyváří vzájemnou přitažlivost a sexuální náboj, ale na druhou stranu vznikají rozpory, nedorozumění a napětí a to může vést až k fyzickému násilí (!!) Oba partneři by se měli snažit vyhýbat se sporům, ale to vyžaduje značnou dávku tolerance a přizpůsobení.Slunce - Jupiter:

Konjunkce: příznivý aspekt, který dává vzájemnou štědrost a upřímnost (štědrý je zejména Jupiter vůči Slunci), podpora, optimismus, důvěra a budování sebedůvěry (hlavně na straně Slunce). Společenské, duchovní a filozofické zájmy. Harmonické rozdělení domácích povinností a shoda při výchově dětí.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, oba partneři se vzájemně podporují, dávají si optimismus, energii, podporu a vzájemné povzbuzení. Jedná se o dobrý aspekt pro trvalý vztah a tito lidé jsou obvykle dobrými společníky na všech cestách života.


Neharmonické aspekty: nepříliš dobrý aspekt, protože přináší přehánění, zveličování, nadměrné sebevědomí, přílišné utrácení, nadměrné dopřávání si, nesoulad ve filozofických názorech, rozdílné postoje v náboženství i filozofii atd. V případě rodinného života dochází k neshodám při výchově dětí, nedostatku zodpovědnosti a k absenci vzájemného ocenění mezi partnery.Slunce - Saturn:

Konjunkce: jedná se o trvalý a zodpovědný vztah, ale bez přílišné hravosti, romantiky a také bez sexuální vynalézavosti (záleží ještě na dalších aspektech). Většinou partner, jehož Saturn aspektuje Slunce, má výchovný vliv, ale také svým způsobem svazující a nepřipouštějící přílišnou volnost a svobodu názorů.


Harmonické aspekty: nejedná se sice o příliš romantický vztah, ale stabilita, solidnost a vytrvalost zde přinášejí cenné hodnoty. Oba partneři dokáží vzájemně ocenit své kladné stránky a motivovat se k dalšímu růstu. Vztah je většinou organizovaný a disciplinovaný. Na obou stranách je dostatek motivace pro zlepšování a také pro řešení případných problémů.


Neharmonické aspekty: Slunce je značně utlačováno a omezováno. Rozpory v osobnostech partnerů, dochází k problémům, nepochopení a potížím obecně. Ať dělají partneři cokoli, většinou jim z této činnosti chybí radost. Nejedná se o příliš přiznivý aspekt z hlediska trvalého vztahu, protože je velmi zatěžující a je třeba vynakládat značné úsilí pro jeho zvládání.Slunce - Uran:

Konjunkce: záleží na dalších aspektech, v každém případě se jedná o aspekt, kterým je Slunce stimulováno, ale otázkou je, zda tuto stimulaci vztah ustojí, či nikoli. Uran dává Slunci také velmi nekonvenční názory a nestabilitu, někdy až anarchii a pokud jsou tyto vlastnosti použity proti partnerovi, nastává problém. V harmonické poloze je Slunce motivováno k vysokým výkonům, novým nápadům a neobvyklým postupům, které bývají okolím akceptovány.


Harmonické aspekty: projevují se podobně jako konjunkce, ale nikoli v extrému a nebývají zde takové problémy s anarchií. Slunce je motivováno k duševním výkonům, stimulováno, dotyčný cítí ve vztahu "čerstvý vítr" a oba partneři se v těchto oblastech dobře doplňují, i když občas musí bojovat s nezávislostí a touhou postavit vztah na hlavu (hlavně ze strany Slunce).


Neharmonické aspekty: zde dochází k vzájemnému nepochopení partnerů, k opakovaným rozchodům, Slunce pociťuje extrémní nezávislost, až odpor vůči partnerovi a přitom se jím cítí přitahován. Stimulace Slunce zde není příliš pozitivní, je hnána spíše k extrémům, dotyčný mívá neobvyklé nápady, které ale nebývají přijímány kladně v jeho okolí.Slunce - Neptun:

Konjunkce: dává Slunci intuici, tvořivost a empatii, ale zároveň také nepraktický přístup k řešení různých situací a dotyčnému může chybět jasný řád a pravidla, kterými by se v řadě případů měl řídit. Nejedná se o anarchii, ale o neptunické mlžení a nejasnosti.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ale zesíleny jsou zejména tvořivé a umělecké vlohy, které Neptun Slunci poskytuje, oba partneři se vzájemně doplňují jak v duchovním vývoji, tak i v uměni a v kulturním vyžití, jedná se o příjemný aspekt.


Neharmonické aspekty: mohou způsobovat nadměrnou obětavost a soucitnost, takže Slunce může být zneužíváno Neptunem (vyšší pravděpodobnost existuje hlavně v případě Slunce muže). Nejedná se vysloveně o manipulace, ale spíše o citové působení, kdy Slunce Neptunu ustupuje a cítí se pak omezováno, aniž by bylo schopné s tímto projevem bojovat.Slunce - Pluto:

Konjunkce: ve vztahu může docházet k náhlým a nečekaným změnám, které mohu mít často i zásadní charakter. Pluto se Sluncem dokáže manipulovat, ale tento aspekt není vysloveně negativní (záleží ještě na další aspektaci konjunkce), protože také povzbuzuje k vyšším výkonům, k sebeprosazení atd. Tento vliv opět pociťují zejména muži, jejichž Slunce je aspektováno Plutem ženy.


Harmonické aspekty: Pluto stimuluje Slunce k rozhodnému vystupování a k přesvědčivému projevu, přestože dotyčný může mít také sklony k zatajování skutečností, jedná se o poměrně příznivé aspekty, jejichž prostřednictvím se dotyčný pár dokáže prosadit před "konkurencí".


Nehamornické aspekty: mezi partnery může docházet k velmi napjatým situacím a hádkám, které přitom často nemají racionální základ. Zejména partner, jehož Slunce je aspektováno Plutem druhého, mívá destruktivní skony, ale nebývá si jich vůbec vědom. V neposlední řadě občas dochází ke konfliktům mezi ním a otcem jeho partnera (ne vždy tedy musí být nutně předmětem obvyklých žertů nesnesitelná tchyně :-) )Měsíc jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce: projevuje se podobně, jako aspekty Slunce s těmito důležitými domy v horoskopu, tedy naznačuje na trvalý vztah, ale zde je to více z citového hlediska, tedy mezi partnery existuje především citový soulad a ten bývá trvalý a hluboký.


Harmonické aspekty: velmi příznivý ukazatel pro trvalý vztah, na rozdíl od konjunkce zde nedochází k citovým výkyvům a k případným extrémům.


Neharmonické aspekty: oba partneři se většinou vzájemně citově přitahují, ale jejich vztah je plný nepochopení, výkyvů a extrémů a obecně se tyto aspekty nepovažují za příliš harmonické pro trvalé vztahy.Měsíc - Měsíc:

Konjunkce: pokud je harmonická, jedná se o velmi příznivý citový soulad a vzájemné porozumění, plné pochopení vůči druhému. Oba partneři se většinou shodnou na zásadních otázkách ohledně manželství, ale na druhou stranu mezi nimi může také docházet k určitým citovým extrémům.


Harmonické aspekty: podobné projevy jako konjunkce, pouze nedochází k citovým extrémům, vztah je většinou plný vzájemného porozumění a pochopení, oba partneři si vycházejí vstříc a snaží se vzájemně citově podporovat. Pro stabilní partnerský vztah jsou to výborné prvky.


Neharmonické aspekty: naznačují na nesoulad v citové oblasti, nepochopení a časté spory a hádky. Partneři se obtížně shodnou na zásadních věcech společného vztahu, na vzájemných povinnostech a obvykle si ani nevycházejí příliš vstříc. Stává se, že jeden z partnerů často udělá důležité rozhodnutí, aniž by se o něm poradil se svým protějškem. V obou lidech vyvolávají tyto aspekty podrážděnost a mohou také evokovat nepříjemné vzpomínky na věci z minulých životů.Měsíc - Merkur:

Konjunkce: oba partneři si budou dobře rozumět, budou schopni si dobře promluvit o svých problémech a důležitých záležitostech svého vztahu, někdy se však mohou vzájemně provokovat ke zbytečné upovídanosti (zejména je li aspektován Merkur ženy Měsícem muže).


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ale nedochází zde ke zmíněné upovídanosti, oba partneři se dokáží dobře domluvit ohledně každodenních praktických záležitostí, i důležitých věcí ve vztahu. Vzájemná komunikace dobře funguje i na emocionální úrovni, což se nedá vždycky říci u konjunkce, kde mohou na úrovni emocí převládat spíše extrémy (záleží na charakteru konjunkce).


Neharmonické aspekty: jedná se o aspekty, které často vyvolávají zbytečné spory a hádky na základě vzájemného nepochopení, které fuguje zhruba tak, že Měsíc považuje Merkur za příliš pragmatický a bezcitný a Merkur naopak vidí Měsíc jako zbytečně přecitlivělý. Oba partneři se většinou nemohou shodnout v otázkách fungování běžných rodinných záležitostí, ale ani v důležitějších problémech ve vztahu.Měsíc - Venuše:

Konjunkce: je to velmi silná přitažlivost na úrovní emocionální i sexuální. Vztah je většinou stabilní a rozhodně v něm nechybí tvořivost, hravost a vynalézavost a to nejenom na úrovni intimního života. Vzniká zde láska, souznění, citové porozumění a soulad ve vzájemných náladách a pocitech.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, jsou to jedny z nejlepších aspektů partnerského horoskopu, přináší vzájemnost, sexualitu, citový soulad, lásku, radost ze vztahu, přitažlivost a velikou vzájemnou ohleduplnost.


Neharmonické aspekty: jsou pro vztah obecně nepříznivé, přinášejí vzájemné nepochopení v emocionální i intimní oblasti, oba lidé se sice vzájemně přitahují, ale chybí jim důležitá duševní stránka vztahu a také emocionální splynutí. Zejména v dřívějších dobách naznačovaly tyto aspekty na vztahy z rozumu, na vztahy, které byly domluveny předem a nešlo se jim vyhnout, nebo na vztahy, které vznikly na základě nátlakových situací. Klíčovým prvkem je nedostatek duševního souladu mezi oběma partnery.Měsíc - Mars:

Konjunkce: tento aspekt se považuje za obecně nepříznivý, protože do vztahu vnáší rozpory, přílišnou netrpělivost a prudké změny nálad a cítění. Sexuální přitažlivost je mezi oběma partnery většinou velmi silná, ale těžko se shodnou na vzájemných potřebách, protože Mars příliš dráždí Měsíc a tomu zase bude vadit proměnlivost a náladovost Měsíce. Je to dobrý aspekt pro obchodní partnery, či společníky ve firmě, ale v partnerství dochází k častým neshodám a napětí. Ve otázkách běžného života a vzájemných povinností se vyskytují rozpory a zbytečné dohady.


Harmonické aspekty: jedná se o příznivé prvky pro vztah, oba lidé pociťují sexuální přitažlivost a dokáží dobře spolupracovat v běžných záležitostech okolo domácnosti a společného soužití obecně. Mars posiluje a stimuluje Měsíc a ten zase usměrňuje a zmírňuje Marsovu netrpělivost a bojovnost. Jsou to výborné aspekty i pro obchodní partnery.


Neharmonické aspekty: paradoxně způsobují sexuální přitažlivost, ale jinak přináší do většiny oblastí vzájemného soužití spíše problémy. Dochází k neshodám, otevřeným hádkám a citovému neporozumění. Měsíc vnímá Mars jako násilnický a nedostatečně empatický a Mars pro změnu cítí Měsíc jako netrpělivý, bez ochoty k empatii. Sexuální přitažlivost je u těchto aspektů tak silná, že se oba lidé snaží zmíněné problémy překonávat a to se jim často daří, ale tyto vztahy rozhodně nebývají bez problémů.Měsíc - Jupiter:

Konjunkce: vztah je kvalitní, trvanlivý, plný podpory, souznění, vzájemného povzbuzení a důvěry. Partneři mívají shodné názory na duchovní záležitosti a také na morálku a v oblasti duchovního vývoje a poznání se vzájemně podporují a doplňují.


Harmonické aspekty: vztah bývá štědrý a stabilní, rozhodně v něm nechybí vzájemné pochopení a oboustranně vlídný přístup, pomoc a podpora, kterou si oba lidé nezištně dávají. Partneři mají společné kulturní i duchovní zájmy, dokáží se dohodnout na běžných i zásadních věcech ve vztahu a vzájemně si dávají naplno, bez přemýšlení typu "co za to mohu dostat".


Neharmonické aspekty: vztah nebývá příliš upřímný a to obvykle vede k problémům v různých oblastech, například k nepříliš rozumným výdajům, ale také k častému podléhání různým zlozvykům a "neřestem", například nezdravé stravě, či alkoholu. Nedokáží se shodnout například ani na výchově dětí a vzájemně je rozmazlují ve snaze se jim před druhým partnerem zalíbit, či získat je na svojí stranu.Měsíc - Saturn:

Konjunkce: není to jednoduchý aspekt a jeho zvládnutí vyžaduje pevnou vůli, hlavně na straně Měsíce, protože ten se cítí utlačovaný a nepochopený a přitom mu bude imponovat řád, který Saturn přináší. Obecně Měsíci vadí citový chlad Saturnu a tomu naopak zase nevyhovuje náladovost a proměnlivost Měsíce. I pokud je konjunkce harmonická, dochází k citovému odcizení a chladu a do vztahu se vkrádají hlavně touhy po jistotě a materiálním zajištění. Jedná se o obtížně zvládnutelný prvek, který sice přitahuje, ale zároveň dusí a omezuje, pokud není jeho vliv dokonale zpracován a pochopen.


Harmonické aspekty: příznivý prvek, ale nelze v něm hledat přílišnou romantiku a vášnivou sexualitu. Vztah je většinou velmi zodpovědný a oba partneři jsou schopni dobré spolupráce. Jejich vztah bývá velmi stabilní a ani jednoho z nich neohrožují myšlenky na nevěru. Jsou disciplinovaní a váží si vzájemně na druhém jeho smyslu pro pravidla a zodpovědnost. Spoléhají se jeden na druhého a ví, že si mohou důvěřovat. Přesto se zejména Měsíc občas neubrání myšlenkám na nevěru s někým, kdo je opačným protipólem Saturnu (například Uran atd.). Obvykle však zůstává pouze u myšlenek (záleží na celkovém charakteru a povaze člověka s Měsícem, aspektovaným Saturnem partnera.)


Neharmonické aspekty: často dochází k rozporům mezi zaměstnáním vlastníka Saturnu a domácí rolí partnera s Měsícem, Saturnem aspektovaným. Oba dva se nemohou shodnout na vzájemném řešení domácích, ale i zásadnějších problémů ve vztahu. Člověk se Saturnem si málokdy udělá dostatek prostoru pro pochopení problémů jeho protějšku, jehož Měsíc aspektuje. Ve vztahu se často vyskytuje i nesoulad v hmotné oblasti, chudoba, či obecný nedostatek základních potřeb. Partneři se obvykle neshodnou ani ve výchově dětí a nedávají jim do života příliš mnoho optimismu a sebedůvěry.Měsíc - Uran:

Konjunkce: nepatří mezi aspekty, které lze snadno zvládnout, Měsíc je stimulován a provokován Uranem a Uranu pro změnu vadí přecitlivělost Měsíce, mezi partnery dochází ke sporům, jednají často velmi nezodpovědně a obtížně se shodnou na základních záležitostech ohledně vztahu. Obecně lze charakterizovat stav mezi oběma lidmi jako trvalé napětí, ale v případě harmonické konjunkce může jít také o pozitivní stimulaci, nicméně k jejímu zvládání je třeba být neustále "ve střehu".


Harmonické aspekty: harmonické aspekty se zvládají lépe, než konjunkce, i když jejich působení vyvolává rovněž napětí, ale to je spíše motivující a posilující. Oba partneři se stimulují k vyšším výkonům, jak v oblasti duševní, tak i v sexu. Přesto však lze konstatovat, že se jedná o lepší aspekty pro obchodní partnery, nebo jednatele firmy, než pro manžele, i když samozřejmě záleží i na dalších aspektech jejich vzájemného horoskopu. O těchto aspektech můžeme s lehkou nadsázkou říci, že se partneři buď po čase rozejdou, anebo nikdy nezestárnou...


Neharmonické aspekty: vytvářejí permanentní napětí a to vede k rozporům mezi partnery. Měsíc má často pocit křivdy a to rozčiluje Uran, ve vztahu není příliš mnoho tolerance a ani snahy o dohodu ohledně důležitých, nebo i běžných denních problémů. Na straně Měsíce navíc vzniká neuróza, která je výsledkem neustálého působení Uranu a způsobuje, že člověk s takto aspektovaným Měsícem může mít pocit nenaplnění svých potřeb. To se následně přenáší i na Uran. Ten se může jevit partnerovi s jím aspektovaným Měsícem jako necitlivý a bezohledný člověk.Měsíc - Neptun:

Konjunkce: velmi záleží, jestli je konjunkce harmonická, nebo negativně aspektovaná jinou planetou. Obecně působí tento aspekt tak, že se partneři mohou utápět v přílišném soucitu s druhými a zapomínají na potřeby svého vztahu, ale na druhou stranu mezi nimi vzniká značná přitažlivost a to nejenom sexuální, ale také citová i duševní. Oba se vzájemně podporují v umělecké, nebo jiné tvořivé činnosti, ale nebývají příliš praktičtí a mívají také problémy dodržet své sliby. Nejedná se ale o špatné vlastnosti, spíše o nedochvilnost, kterou kompenzují soucitem a empatií. V otázce výchovy dětí převládá někdy až nadměrný soucit a neochota k tělesným trestům, což není vždycky dobře.


Harmonické aspekty: partneři se vzájemně přitahují, podporují a motivují k tvořivé, či umělecké činnosti. Jejich vztah je plný soucitu a ohleduplnosti, nejsou však příliš pořádkumilovní a neměli by podléhat svým romantickým představám o vysněném ideálu, je nutné, aby se snažili na svůj protějšek nahlížet střízlivěji.


Neharmonické aspekty: mají podobný vliv, jako konjunkce, ale mezi partnery navíc vznikají nejasnosti a přitom jim jejich nadměrný soucit brání vyřešit problémy jasnou a otevřenou diskuzí. Ve vztahu převládají spíše zmatky (neurčitého charakteru) a zejména Měsíc, aspektovaný Neptunem, mívá nereálné touhy, ve kterých se ho ale Neptun paradoxně snaží podporovat. Aspekty Neptuna s Měsícem jsou ale při troše dobré vůle zvládnutelné, nejedná se o nic fatálního.Měsíc - Pluto:

Konjunkce: je nejvíce citlivá vůči další aspektaci jinou planetou, ale i v harmonické poloze se jedná o aspekt, který se projevuje na velmi hluboké podvědomé úrovni a vzájemný vztah těchto partnerů lze hodnotit jako nátlakový, i když si ani jeden z nich tyto principy nijak neuvědomuje. Pluto drží Měsíc ve svém sevření a případné ukončení vztahu není jednoduché, Měsíci se jeví Pluto jako mocné a vnímá z něho strach a pro Pluta je naopak Měsíc příliš "měkký" a přecitlivělý. V případě tohoto aspektu bude vždy v nevýhodě Měsíc, protože bude oproti partnerovi lidově řečeno "pod pantoflem" a to tak, že bude Plutem ovládán a manipulován - citově, v intimní oblasti i v běžných záležitostech vztahu. Oba partneři se většinou na většině problémů shodnou, ale vedoucí silou je zde jednoznačně Pluto. Citový život je velmi intenzívní, vášnivý a hluboký. Partner ženy, jejíž Měsíc je aspektován jeho Plutem, často mívá vlastnosti matky této ženy a podobně to platí i v případě muže, jehož Měsíc je aspektován Plutem ženy.


Harmonické aspekty: dávají zejména velmi hluboké citové soužití a vášeň, opět je ve vztahu silnější Pluto a mezi partney se mohou objevovat hádky, které ale téměř vždy vedou k jasnému a konstruktivnímu vyřešení problémů. Veškeré city jsou prožívány značně hluboce a vztah je velmi silný i díky mohutné sexuální přitažlivosti, která časem ještě vzrůstá. Projevy citů bývají zcela spontánní a nepředstírané.


Neharmonické aspekty: city jsou velmi hluboké, ale zároveň také komplikované a mezi partnery dochází k problémům, které se pouze těžko řeší, protože jejich příčina leží na hluboce podvědomé úrovni a Pluto ovládá Měsíc tak, že z jeho strany není připouštěn žádný zásadnější odpor. Přesto se nejedná o klasický podřízený vztah typu "pod pantoflem", spíše dochází k obecnému nesouladu. Přitom vztah je velmi vášnivý, ale vše se projevuje ve formě spíše extrémních výkyvů. Paradoxně se jedná o aspekty, které oba lidi přitahují a příliš nedovolují ukončit vztah, pokud již přestane splňovat svojí funkci. Oba partneři ale nejsou příliš schopni se vzájemně přijmout a akceptovat.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 7 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
12.3.2008 13:26
Titulek: neharmonické aspekty

Od: janela


Díky za vaše články, se zájmem je čtu. V tomto postrádám popis neharmonických aspektů ve vztahu Slunce-Venuše. Osobně se velmi zajímám o kvadraturu slunce s Venuší. Může te to prosím doplnit. Děkuji a vše dobré přeji.

26.3.2008 10:01
Titulek: re: neharmonicke aspekty

Od: mercurio


kvadratura slunce s venusi, odlisne pritpy/nazory ke krase (venuse, namlouvani, penezum,...)
zalezi na znamenich, domech,... presto se da rici, ze slunce bude chtit vladnout a nebude se to libit venusi,...
Obecne kvadratura je napeti, ktere se jen tak nevyresi, zmirnuji je pozitivni aspekty mezi Vami,....


28.3.2008 13:12
Titulek: Re: re: neharmonicke aspekty

Od: Zbynek Slaba


Ale no tak, příteli Mercurio, kvadratura mezi Venuší a Sluncem možná vznikla na počátku sluneční soustavy, ale při současných drahách planet k ní dojít nemůže! :-) Proto jsem jí do seznamu nemohl zařadit:-) Ale jinak všechna čest - syntéza to byla opravdu dobrá!

29.3.2008 21:35
Titulek: Slunce - Venuše

Od: Květa


Muž Panna, Venuše na konci Lva tvoří kvadraturu k ženině Slunci na konci Býka.

1.4.2008 17:03
Titulek: Re: Slunce - Venuše

Od: Zbynek Slaba


Autor O.S. se tímto veřejně omlouvá za napadení Mercuria a trapnou chybu, které se ve stresu dopustil. Aspekty budou doplněny co nejdříve!
Zbyněk

2.4.2008 14:45
Titulek: :-)

Od: mercurio


Z me zkusenosti mouhou v synastryji vzniknout i jine kvadratury ;-),....

Vim, ze mezi sluncem a venusi muze vzniknout pouze konjunkce, zrovna tak jako u slunce merkura, jenz jsem hrdym nositelem,... ;-)
Omluva se prijima ;-)

mercurio

PS: I prestoze ne se vsemi vyklady souhlasim, musim konstatovat, ze se mi stranky libi, i co do obsahu, tak do provedeni (grafika, php). Diky za ne.

2.4.2008 15:01
Titulek: Re: Slunce - Venuše

Od: mercurio


Hmmm,....

Muz v pane ma regenta merkura, Lvovi vladne slunce,...
Zalezi na domech popr, dalsich aspecktech, jako napriklad trinus slunce v pane, slunce v byku, takze Vam vladne venus (v cem, kde?)...
I z toho mala, usuzuji, ze muz si bude chtit lakat Vas ve stylu lva salonu :-D,(vecirky, vecere, party,...), navic pozor lev chce vzdy vladnout,... ;-) Coz Vase ego bude tak trochu frustrovat, je dost mozne, ze mezi Vami budou rozepre, jak nalozit s penezi.
Kazdopadne nebrach byl to jako pricinu ukonceni vztahu,....
Pokud jako byk chcete mit pevnou pudu pod nohama, tak se zkuste posudte oboustrane aspekty saturna ;-)

de mercurio


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Partnerský horoskop a aspekty planet (IV.) (2.2.2009 21:04)
Partnerský horoskop a aspekty planet (III.) (29.10.2008 16:30)
Partnerský horoskop a aspekty planet (II.) (21.6.2008 20:59)
Astrologie a vztahy (II.) (30.12.2007 18:53)
Astrologie a vztahy (I.) (19.11.2007 14:55)