Astrologie

Partnerský horoskop a aspekty planet (IV.)

Aspekty Saturnu a Uranu v partnerském horoskopu

Při každé volbě dáváte v sázku život, který jste do té doby vedli;
s každým novým rozhodnutím o něj přicházíte

Richard Bach


V dalším pokračování našeho virtuálního seriálu o aspektech planet v partnerském horoskopu si popíšeme, jak v něm působí vnější planety Saturn a Uran, pokud spolu svírají z astrologického hlediska významnější úhel.Podobně jako v článku o Slunci a Měsíci, i zde budou aspekty řazeny stejně, tedy od harmonických po dynamické. Za nejobtížnější aspekt se vždy považuje kvadratura, protože ta rozděluje a nedává příliš možností ke kompromisům. Na to pamatujte při každém vyhodnocování a posuzování aspektů!Saturn jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce a harmonické aspekty: Saturn na Ascendentu je planeta poněkud rozporuplná a může se projevovat různými způsoby, dokonce i v případě, pokud je kladně aspektovaná. Tento aspekt je vnímán hlavně partnerem, na jehož Ascendentu planeta leží. Svůj protějšek může pociťovat jako zátěž, která ho dusí a nedovolí mu volně dýchat, někdy dochází i k rozchodu bez viditelného důvodu a dotyčný přitom příliš nechápe, proč vztah nevydržel. V každém případě zvyšuje tento aspekt zodpovědnost partnera, na jehož Ascendentu Saturn leží, ale tato zodpovědnost také někdy může být pociťována jako příliš svazující. Člověk, jehož Saturn leží na Ascendentu druhého, může vůči svému protějšku pociťovat určitou nadřazenost, nebo jím i pohrdat, záleží na tom, do jaké míry je konjunkce dále aspektována a na povaze těchto případných aspektů.


Neharmonické aspekty: v případě Saturnu se nejedná o příliš významnou záležitost, projevují se především tak, že jsou dotčeným partnerem vnímány jako určitá zátěž, nebo nadbytečná zodpovědnost, která omezuje a přitom k ní není žádný závažný důvod. Je li však aspektem například ostrá kvadratura, i zde může docházet k určitému nadřazenému jednání ze strany člověka, jehož Saturn Ascendent aspektuje.Saturn - Saturn:

Konjunkce: zvyšuje u obou partnerů účinky jejich Saturnů, tento aspekt bude více vnímat ten, kdo má svůj Saturn dále negativně aspektován, protože se obecně účinek této planety zesílí. V pozitivním případě se u obou lidí zvyšuje zodpovědnost a vztah se posiluje.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako konjunkce, ale ani v případě negativních aspektů Saturna v natálním horoskopu se většinou nezesilují negativní účinky této planety. Partneři k sobě pociťují zodpovědnost a potřebují určitý řád a strukturovanost ve všech společných činnostech.


Neharmonické aspekty: zvyšují obecně "negativní a zatěžující" účinky Saturna v obou natálních horoskopech partnerů, tedy oba lidé mohou pociťovat vyšší zátěž, problémy, pocit, že jim důležité věci "drhnou", nebo prostě nemohou jednoduše a bez potíží překonávat ani běžné problémy. V některých případech se zhoršují potíže v oblasti domů, ve kterých Saturny leží, (například je li v šestém domě, může se zhoršovat zdravotní stav atd.)Saturn - Uran:

Konjunkce: Je li pozitivně aspektována, pár je většinou rozhodný, pracovitý a také nekonvenční, v řešení problémů a situací může oscilovat od zbytečné opatrnosti až naopak k nadměrné zbrklosti (záleží na aspektech jednotlivých planet v natálních horoskopech). V případě negativní aspektace bude u obou lidí převládat spíše zbrklost a zároveň třeba i lpění na věcech, které už třeba měly být opuštěny. Zesiluje se odolnost vůči negativním vnějším vlivům, ale také i paličatost, nebo neochota naslouchat názorům z okolí.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako harmonická konjunkce, ale nikoli v extrémních rovinách. Oba lidé mají posílenou zručnost, jsou originální a jejich myšlenky mají často sílu oslovit širší veřejnost, protože bývají originální a přitom prakticky využitelné.


Neharmonické aspekty: pár může podléhat určité bezzásadovosti, nebo až anarchii (pokud je silnější Uran), případně přehánět své touhy po řádu a pořádku (je li silnější Saturn). Ani jeden z obou typů protipólů však nebývá kladně přijímán okolím. Ve vztahu může vznikat napětí, na druhou stranu však tyto aspekty nedávají partnerům prostor pro duševní lenost. Oba lidé by si určitě měli dávat pozor na důsledky svých rozhodnutí.Saturn - Neptun:

Konjunkce: v harmonické podobě se jedná o příznivý aspekt, který spojuje tvořivou fantazii Neptunu s konstruktivním a strukturovaným přístupem Saturnu. Pár je obecně tvořivý a jeho nápady se mohou prakticky uplatnit třeba v oblasti módy, nebo umění. Neharmonická konjunkce však často způsobuje potíže v duchovním vývoji obou partnerů, protože Neptun se snaží o dosažení rozšířeného vědomí, Saturna to dráždí, snaží se jej držet při zemi a nemívá pro svého partnera příliš pochopení. Vznikají tak nepříjemné tlaky a napětí a protože se jedná o vnější planety, toto napětí se navíc špatně rozeznává, působí spíše skrytě a o to účinněji.


Harmonické aspekty: příznivé spojení tvořivosti, fantazie a uměleckých schopností Neptuna na jedné straně a praktického, pragmatického uvažování Saturna na straně druhé. Podobně jako v případě harmonické konjunkce i u těchto vazeb dochází k praktickému prosazování tvořivého a uměleckého ducha v běžném životě.


Neharmonické aspekty: Neptun se může cítit být Saturnem omezován a naopak Saturn zase vnímá svůj protějšek jako nepraktický, zasněný a nepříliš použitelný v normálním životě. Partneři často obtížněji hledají společnou řeč v oblasti fantazie, tvořivosti a umění. Mohou také mít příliš konzervativní, až zpátečnické názory.Saturn - Pluto:

Konjunkce: je třeba pečlivěji posuzovat, zdali je harmonická, či naopak. I v harmonické podobě se jedná o aspekt složitější, který na straně Pluta brání pochopení nadsmyslových záležitostí, transformaci a touze po hluboké změně a Saturnem je naopak vnímána jako jakási zvláštní, temná hrozba vytržení ze zaběhnutého režimu a ze zavedených struktur. Oba partneři se však mohou vzájemně podporovat právě v oblasti hlubšího duchovního poznání a ve zvládnuté podobě je to výborný aspekt například pro tántru. Neharmonická konjunkce pak zesiluje určité neporozumění, ale zároveň zvyšuje obrovskou odolnost obou lidí vůči vnějším vlivům a také jim neumožňuje příliš akceptovat názory druhých, zejména pokud se tyto názory týkají zmiňované oblasti rozšířeného vědomí, transformace, podvědomí i nevědomí. Pár může obecně trpět absencí vlastních názorů a o to více pak může lpět na nějakém názoru, převzatém zvenčí, toto je obzvláště patrné v případě, že je Pluto umístěno v některém z kardinálních domů partnera.


Harmonické aspekty: i v této podobě nejde o vysloveně příznivé vazby, protože podvědomě způsobují určité napětí, které žene oba partnery k poznávání skrytých věcí, magických záležitostí, transformace a dalších. Nicméně Saturn Pluta usměrňuje a dává jeho působení určitý řád a strukturu. Podobně jako v případě konjunkce, i zde mohou mít oba lidé potíže s absencí vlastního názoru a s podvědomým přejímáním názorů cizích, ale většinou si tento problém uvědomují. (Opět platí, že toto je obzvláště patrné v případě, že je Pluto umístěno v některém z kardinálních domů partnera.) Jsou to dobré aspekty pro tántru, pokud jsou alespoň částečně zpracované a pochopené.


Neharmonické aspekty: partneři se často pohybují v hlubokém rozporu na podvědomé úrovni, neví, co vlastně od života chtějí, Pluto se cítí být brzděno v oblasti duchovní i osobní transformace a Saturn naopak svůj protějšek obtížně chápe, protože mu často připadá příliš jakoby v jiných dimenzích, neuzemněný, nebo nepraktický. Zmiňovaná absence vlastního názoru a přejímání podnětů cizích může být v tomto případě markantní, zejména leží li Pluto v některém z kardinálních domů partnera, nebo přímo na jeho Ascendentu. Soukromý život těchto lidí může mít v případě ostrých aspektů velmi specifickou podobu a klidu si v něm ani jeden z partnerů příliš neužije:-)Uran jednoho z partnerů - Ascendent, Descendent, MC, IC partnera druhého:

Konjunkce a harmonické aspekty: často působí stimulujícím dojmem, partneři mají neustálou chuť objevovat a poznávat nové, nekonvenční aktivity, nebo netradiční sporty. Ani jejich uvažování nebývá konzervativní, v případě neharmonické konjunkce se může jednat až o anarchisty, nebo o lidi, kteří obdivují či uznávají revoluci jako prostředek společenské změny, či řešení akutních problémů.


Neharmonické aspekty: způsobují zejména napětí a nutkání k neustálé změně, či touhy po převrácení osobního života na hlavu. Uran je však planetou vnější a proto se tento vliv neprojevuje tak přímo, jako například u Marsu. V životě obou partnerů může docházet k náhlým a nečekaným změnám, které vedou k těžkým, nebo k obtížně zvladatelným situacím. Tito lidé mívají vlastní názory, neradi podléhají vlivu druhých, nejsou týmovými hráči, protože uvažují spíše konkurenčně a velmi si cení vlastní svobody. Rádi si také vymezují jasné hranice vůči druhým, zejména v případě ostrých aspektů.Uran - Uran:

Konjunkce: obecně posiluje vliv Uranu v horoskopu obou partnerů. Nejsilněji se tento aspekt projevuje, pokud leží jeden z Uranů v kardinálním domu partnera, nebo na jeho Ascendentu. V harmonické podobě se jedná o pár, který bude uvažovat netradičně a přinášet nové a neotřelé myšlenky a názory. V neharmonické formě pak o lidi, kteří mohou být příliš anarchističtí, nebo volnomyšlenkářští. Posiluje inteligenci a bystré uvažování, v neharmonické podobě pak také předpojatost a neochotu akceptovat názory okolí.


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako harmonická konjunkce s tím, že většinou nedochází k přílišnému individualismu a nové, originální myšlenky bývají dobře využitelné v praktickém životě. Oba lidé se vzájemně stimulují v bystrém uvažování a mívají neotřelé, avšak nikoli extrémní názory.


Neharmonické aspekty: zesilují obecně působení Uranu v horoskopech obou partnerů a projevují se spíše v napjatější podobě: pár má obecně anarchistické uvažování, mohou mít tendence žít velmi nekonvenčně, v jejich životě se často objevují náhlé změny a neradi se podřizují názorům svého okolí. Myšlenky obou lidí bývají často extrémní a podobně radikálně se snaží vymezovat vůči svému okolí - někdy jakoby trpí nedostatkem vlastního prostoru a jindy si ho zase nárokují příliš mnoho, na úkor druhých. Jsou to aspekty vzájemné duševní stimulace, ale také napětí a určitého nesouladu.Uran - Neptun:

Konjunkce: je to velmi zajímavé spojení, ale musíme přihlížet k tomu, jestli je postavena angulárně (v některém z kardinálních domů). Kardinální a harmonická konjunkce se bude projevovat silně, tito lidé mají vzácné spojení fantazie a iracionality na jedné straně a originality a obrovské touhy po změnách a novém proudu na straně druhé. Mohou společně dosáhnout osobní transformace, je to například výborný aspekt pro tántru, (zejména leží li v osmém domě jednoho z partnerů). Tvůrčí schopnosti obou lidí se posilují a uplatnit se mohou i v politickém, nebo společenském dění. Neharmonická konjunkce se projevuje podobně, ale mohou převládat sklony k zvláštním sexuálním praktikám a pár se může projevovat také touhou bořit pravidla, co nebude příliš přijímáno ze strany jeho okolí. Obecně se jedná o aspekt, který odmítá zažitou realitu a snaží se zavádět nové pořádky a pravidla. Touží také po revolučním řešení a odmítá konzervativní řešení problémů.


Harmonické aspekty: budou se projevovat v podobném duchu, jako harmonická konjunkce, ale podstatně slaběji a zejména pak v případě již zmiňované angularity (stojí li jedna z planet v některém z rohových domů). Posilují fantazii a dávají jí nové, originální ideje a myšlenky. Oba partneři touží po určitém naplnění svého života a přitom si ale uvědomují, že k němu potřebují toho druhého. Mají otevřenou cestu k tomu, aby své myšlenky dokázali uvést do praktického života.


Neharmonické aspekty: projevují se silně zejména v případě, pokud jsou angulární (leží li v některém z rohových domů). Oba lidé pociťují napětí, chaos, nebo touhu po revoluci, či anarchii. Vyhledávají spory, konflikty a náhlé změny kdekoli na světě, je to například příznivý aspekt pro válečné zpravodaje, nebo krizové novináře. Intimní život těchto partnerů může obsahovat neobvyklé praktiky. Ani jeden z obou dotčených nemá úplně jasnou představu o tom, kam by chtěl vlastně směřovat, cítí se druhým přitahován a přitom pociťuje určité napětí, se kterým si ne vždy dokáže poradit. Jsou li ostatní aspekty v horoskopu partnerů příznivé, může se jednat o pozitivní duševní stimulaci, pokud nejsou, pak dominuje spíše chaos a nejasnosti.Uran - Pluto:

Konjunkce: jedná se o aspekt se silným vlivem, pokud leží v kardinálním domě, nebo na hrotu kardinálního domu (nejsilněji působí na Ascendentu). Nejméně se pak její vliv projevuje v domech tzv. padajících, (tedy ve třetím, šestém, devátém a dvanáctém domu). V harmonické pozici se jedná o pár, který bude mít velmi zajímavé nápady a jehož inspirace může být i velmi nadčasová a který dokáže pro své vize získat širší okruh lidí. V neharmonické podobě se pak bude u obou lidí projevovat plutonická paličatost a odmítání i rozumných názorů druhých. Své vlastní přesvědčení dokáže tento pár vytrvale hájit a okolím tak nebudou jejich názory a nápady dobře přijímány, přestože mohou být často dobré. Vysoké schopnosti spekulativního podnikání, ale jeho způsoby budou velmi záležet na tom, jestli je konjunkce harmonická, či nikoli. (Například neharmonicky postavená na Ascendentu jednoho z partnerů může dávat skutečně nebezpečné zločinecké sklony - záleží samozřejmě na osobních horoskopech a dispozicích obou partnerů).


Harmonické aspekty: projevují se podobně, jako harmonická konjunkce, ale jejich vliv je slabší. Tito lidé mívají energii působit v druhých kladné změny, zejména v jejich duševním i duchovním vývoji. Dokáží druhým nezištně účinně pomáhat, pokud mají sami pocit naplnění z této činnosti a jejich metody jsou často netradiční a pokrokové, nebo neobvyklé, ale o to účinnější. Mívají dobré nápady a dokáží je uvádět do praxe. Jedná se často o určité prvky geniality v oblasti spekulativního podnikání, například na burze.


Neharmonické aspekty: svým působením se podobají neharmonické konjunkci, ale ve slabší podobě. Mezi oběma lidmi se projevuje určité napětí, které ale nemá konkrétní rozměr, nicméně může mít široké spektrum působnosti: od nečekaně dobrých nápadů a motivace, až po zbytečné spory a hádky, jejichž prostřednictvím dochází k uvolňování napětí. Společné myšlenky bude tento pár zřejmě obtížněji prosazovat, či uvádět do praktické život a to i přes skutečnost, že mohou být pokrokové a přínosné. Mají totiž často zvláštní formu představování těchto nápadů a ta nebývá okolím přijímána s dostatečným porozuměním. Je to také aspekt, podporující genialitu v nekalých způsobech obohacování, typickými představiteli spojení obou planet by mohli být například legendární Bonnie a Clide.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 1 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
19.12.2017 13:05
Titulek: Saturn v konjunkci

Od: Běla


Dobrý den,
poraďte mi, prosím, jak mám rozumět tomu, když můj Saturn v Beranu je v konjunkci s Venuší partnera, která je vládcem jeho horoskopu (Ascendent v Býku).
Není tak žádná aspektace na tuto konjunkci.
děkuji


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Partnerský horoskop a aspekty planet (III.) (29.10.2008 16:30)
Partnerský horoskop a aspekty planet (II.) (21.6.2008 20:59)
Partnerský horoskop a aspekty planet (I.) (10.2.2008 19:21)
Astrologie a vztahy (II.) (30.12.2007 18:53)
Astrologie a vztahy (I.) (19.11.2007 14:55)