Astrologie

Uran v astrologických domech

Projevy vibračního pole Uranu v jednotlivých astrologických domech

Planeta Uran je po Saturnu další nadpersonální planetou, tzv. superplanetou a její energii, stejně jako energii Saturna, je nutné nejprve zpracovat a pochopit a než k tomuto dojde, funguje v příslušném astrologickém domu buď jako blokátor, nebo naopak jako nekontrolovatelný buřič. Blokujícím způsobem se bude Uran projevovat ve znameních magnetických a naopak v elektrických bude způsobovat boření řádu a porušování pravidel až do okamžiku, než bude jeho energie člověkem zpracována. Vlastním principem Urana je vždy napadání a boření zažitých saturnických principů.
Základním astrologickým významem Uranu v horoskopu je vytváření prostoru, času a světla. Uvolňuje, způsobuje nepravidelnosti (například arytmii), extrémy a náhlé a nečekané stavy těla i psychiky, záleží vždy na jeho aspektech s ostatními planetami a také na tom, ve kterém vibračním poli astrologického znamení je postaven. Typickou kožní chorobou Uranu jsou bradavice a melaninové pigmenty. Nezpůsobuje však nekontrolovatelné bujení. Energetická charakteristika Uranu je pozitivní, mužská a elektrická a vždy odpovídá za moderní vědecké objevy, za originalitu, revolucionářství a také za anarchii, je li špatně postaven. Svoji polohou v domech vždy ukazuje na oblast, ve které se bude člověk osvobozovat od zažitých saturnických struktur, principů a pravidel, kde se bude emancipovat a porušovat společenská tabu (velmi důležité, neboť toto ukazuje cestu k odstranění saturnických blokád). Uran vždy signuje náhlé, nečekané a prudké změny a jejich dopad je závislý na aspektaci s ostatními planetami. Například je li Uran účastníkem jiného aspektu, který může způsobit bujení, je objev a růst nádoru vždy absolutně neočekávaný, náhlý a velmi rychlý. Uran je signifikátorem extrémů. Uranickou energií se vždy řeší primární trauma, způsobované vibračním polem Saturnu. Toto trauma se nachází v oblasti, signované astrologickým domem, ve kterém je postaven Saturna a pak také domem, jehož hrot je ve znamení Kozoroha. Je třeba aplikovat záležitosti domu, ve kterém je postaven Uran a pak také domu, jehož hrot je ve Vodnáři. Toto řešení může být často na první pohled velmi krkolomné, nebo téměř společensky neakceptovatelné, ale je to prakticky jediná cesta, jak energie Saturnu zpracovat.

Uran v prvním domě - jedná se o blokády, nebo kompenzace fyzického i psychického osudu, disponibilní energie, procesu poznávání vlastního těla a sebeprosazení. Dochází k náhlým zvratům a nečekaným a většinou těžkým situacím, které se objevují v nejnevhodnější dobu (záleží vždy na aspektech). V elektrických znameních dochází spíše ke kompenzacím (extrémy, snaha ukázat se za každou cenu), kdežto v magnetických pak k blokádám. Tito lidé většinou nesnášejí omezování osobní svobody a vymezování hranic. Jedná se o silné individualisty, kteří rádi vyčnívají z davu. Jsou to objevitelé a konkurenčnímu boji dávají vždy přednost před týmovou prací.

Uran ve druhém domě - opět dochází k blokádám, či kompenzacím v oblasti sebevymezení, sebeprosazení, financí a ve vymezení vlastního prostoru (vnitřního i vnějšího). Například Uran v silné kompenzaci - tento člověk si postaví okolo svého domu mohutný plot, který se určitě bude něčím odlišovat a jeho byt bude zastavěn mnoha neuspořádanými věcmi, kdežto naopak při blokádě bude byt stejně neosobní, ale hlavně prázdný a neútulný. Třetí možnou reakcí je ještě projekce, kdy člověk svaluje vinu za svůj špatný finanční stav na své okolí a nepřipouští si, že chyba je v něm samotném. Své sebevědomí si snaží obhájit za každou cenu a stejně tak se za každou cenu snaží sebevymezit finančními prostředky, ale Uran většinou působí jako tzv. "průtokový ohřívač peněz", tedy osoba s Uranem ve druhém domě zpravidla nebývá příliš spořivá a přitom má neustále problémy si koupit něco trvalého. Výdělek nebývá pravidelný a zanamenává výkyvy, největší šancí, jak získat peníze, je buď náhlá výhra, nebo originální objevitelská aktivita, případně vynález. Lidé s tímto Uranem většinou nemají správné názory v otázkách nakládání s penězi. Je li však uran silně a harmonicky postaven, může se jednat o vysoké částky, získané za originální objevy, nebo vědeckou činnost.

Uran ve třetím domě - kompenzační reakce, blokády, nebo projekce v oblasti vzdělání, v komunikaci, ve vztahu k okolí, při krátkých cestách (služební), potíže se sourozenci, případně neustálé a vždy neočekávané potíže s vlastním autem:-) Blokovaný Uran způsobuje poruchy řeči (afázii), poruchy písma, které je nepravidelné jak velikostí, tak i úhlem, dyslexii ( v důsledku nesoustředěnosti) atd. tato poloha Uranu způsobuje vždy nekontrolovatelnou aktivaci mozkové kůry, zejména ve špatném postavení pak hrozí nesoustředěnost, cestovní kinetózy a výsledně až epileptické stavy! Nejvíce se toto projeví například v opozici tohoto Uranu na planety v devátém domě. V kompenzaci se jedná o prudkou kadenci slov a rychlou a chaotickou gestikulaci. Člověk s tímto Uranem má vždy nekonvenční uvažování a nejvíce tím trpí zejména ve škole, která je řízena jasnými pravidly a řádem. Ve zpracované formě se pak jedná se o výborné učitele, kteří dokáží zaujmout, zručné chirurgy a obecně manuálně šikovné lidi. Jde vždy o osoby, které dávají do svého povolání vlastní invenci, nejsou tedy pro ně vhodná pracovní místa s jasně vymezenými pravidly (například mzdová účetní). Výbornými oblastmi jsou naopak reklama, nebo informační média, i když v médiích může tento člověk narážet na nepochopení svých šéfů pro svojí přílišnou samostatnost.

Uran ve čtvrtém domě - blokády, kompenzace, nebo projekce v oblasti rodiny, bytu, základních návyků dítěte, výchovy atd. V případě blokády se člověk často náhle a naprosto nečekaně stěhuje z objektivních příčin - například z důvodu změny majitele domu. Tito lidé mívají většinou dobře, ale velmi technicky (až kancelářsky) vybavenou domácnost. Vůči svým dětem projevují stejný extrémní způsob výchovy, jaký byl v jejich dětství projevován vůči nim samým - náhlé pochvaly bez příčiny a stejně náhlé a přísné tresty. Čtvrtý dům odpovídá za objevování citů a emocí a city a emoce se díky Uranu objevují často náhle a nečekaně (v kompenzaci), v blokádě pak člověk není schopen své skutečné city a emoce objevovat dříve, dokud nezpracuje uranické energie. V projekci mu okolí zrcadlí přesně ty city a emoce, které on sám není schopen objevit. Lidé s tímto Uranem jsou často příliš nezávislí, než aby byli schopni vytvořit harmonickou a funkční rodinu, brání se rodinným závazkům a všem povinnostem a závazkům, ze zajišťování rodiny plynoucím. Čtvrtý dům je také domem dědičných chorob a negativně postavený Uran může způsobovat chromozomové aberace buněk, fenylketonurii, mrtvice atd. Základním úkolem člověka s Uranem ve čtvrtém domě je přirozeným způsobem nacházet pocit bezpečí a anulovat nepříznivé vlivy výchovy.

Uran v pátém domě - kompenzace, blokády a projekce v oblasti sexu, tvořivosti, hravosti a dětí, připadně také v podnikání, sportu, zábavě, v týmové práci a v procesu osamostatňování se. V blokádě jsou všechny tyto záležitosti brzděny, až zablokovány, u žen může docházet k sekundárním neplodnostem, problémům v intimních vztazích, ve vztahu k dětem atd. V kompenzaci se člověk za každou cenu snaží vyniknout v umění, v sexu, nebo v podnikání a většina těchto aktivit končí krachem, pokud není Uran buď velmi harmonický, nebo pokud již nejsou jeho energie zpracovány. Tito lidé mají rádi i extrémní sporty, ale v případě neharmonických konstelací by měli být velmi obezřetní z důvodu úrazů, způsobených zbrklým jednáním a touhou vynikat nad ostatní. V projekci pak člověk závidí druhým jejich podnikatelské, či intimní úspěchy a za tyto věci druhé kritizuje. Uran v pátém domě prakticky vždy způsobuje nekonvenční přístup k sexu a je li velmi obtížně postaven, může se jednat až o různé aberace, nebo případně i homosexualitu, ale ta je spíše motitována touhami ve smyslu "vyzkoušet něco jiného". Není to tedy přímá touha po partnerském svazku se stejným pohlavím, za tu by odpovídal spíše dům sedmý. Se svými odchylkami se však člověk musí smířit a přijmout je, jejich odmítání není možné a posilovalo by saturnické blokády. Tito lidé mívají nekonvenční umělecké sklony, rádi používají v umění nové, reformní techniky, kterými posouvají hranice již vyřčeného. Stejně nekonvenční, originální a samostatné bývají i jejich děti.

Uran v šestém domě - blokády, kompenzace a projekce v oblasti zdraví, podřízené práce, vztahu k přírodě a léčitelství a také v oblasti projevování emocí. Tento člověk potřebuje práci, ve které může používat netradiční pracovní metody, kde nevládnou přísná a jasná pravidla a jejíž součástí je potřebná míra vlastní invence a zodpovědnosti. Jeho spolupracovníci bývají rovněž nekonvenční, pracovní tempo se často a náhle mění. V kompenzci se člověk snaží "zlomit rekordy" a díky jeho vyčerpání se pak mohou objevovat náhlé a nečekané choroby. V projekci pak vyčítá druhým jejich originalitu a lehkovážný přístup. Osoba s tímto Uranem vždy upřednostňuje duševní zisk před ziskem finančním. Někdy se může jednat o velikého idealistu, který odmítá vidět realitu. Uran v šestém domě signuje náhlé a zejména zcela nečekané nemoci, úrazy, či obecně náhlé a nečekané změny zdravotního stavu (i náhlé uzdravení). Postižená oblast je udávána znamením na hrotu domu, i znamením, ve kterém planeta stojí, pokud je od znamení na hrotu domu odlišné. V druhé polovině života se mohou vyskytovat náhlé chronické choroby a to i v případě, že jsou energie Uranu zpracovány. Základním úkolem člověka s tímto Uranem je naučit se vhodným způsobem projevovat své emoce.

Uran v sedmém domě - blokády, kompenzace a pojekce v oblasti partnerských vztahů, v přístupu k blízkým, k přátelům a otevřeným nepřátelům a také v primárním kontaktu a v objevu vlastních, originálních myšlenek a idejí. V blokádě omezuje možnost navázat primární kontakt a zejména brání objevení vlastní sexuální identity. V této podobě se často jedná o homosexualitu, která pramení z potřeby partnerského svazku s osobou stejného pohlaví. Je li Uran harmonický, často může způsobovat náhlý, bleskový kontakt s osobou, která má silně prosazené energie Urana. V kompenzační formě se lidé snaží navazovat kontakty za každu cenu a jsou přitom odmítáni, nebo nepochopeni. Obecně mají lidé s Uranem v sedmém domě nekonvenční názory na manželství, neobvyklé, či výstřední přátele a obávají se pevných partnerských pout a emocionální závislosti. Potřebují partnera, který jim poskytne hodně vlastního prostoru a svobody. Často náhle, nečekaně a rychle naváží partnerský vztah, aby jej stejně náhle a nečekaně zase ukončili a už se k němu více nevraceli.

Uran v osmém domě - veškeré transpersonální planety v osmém domě je třeba posuzovat obezřetně a ani Uran není výjimkou. Osmý dům je signifikátorem smrti, magie, okultismu, transformace, sexuality, duchovního vlastnictví, upevňování vztahu a vhledu do druhých a Uran se zde nezpracovaný projevuje v blokádě, kompenzaci, nebo projekci. V blokádě se jedná o blokovanou sexualitu, o její vyšší aspekt, kdy si člověk neuvědomuje její transformační smysl a význam a dochází k frigiditě na základě nezájmu o sex, jakožto nástroje k osobní transformaci. Toto je velmi nepříjemné u lidí se širším duchovním rozhledem, živočišněji uvažujícím jedincům tento Uran tolik problémů nezpůsobuje. V kompenzaci se pak jedná o touhu po neustálých sexuálních změnách a může docházet až k promiskuitě a k věčnému hledání "toho pravého". V projekci pak člověk často kritizuje promiskuitní jednání druhých. Obecně lidé s tímto Uranem hledají neotřelé způsoby, jak přijít k penězům a v případě negativních aspektů se může jednat i o podvodníky. V případě aspektů pozitivních má člověk výborné předpoklady pro práci s cizími penězi a pro jejich smysluplnou investici, která ale nemusí být vždy v souladu s obecně platnými a zaběhnutými normami a pravidly. Rovněž hledání odpovědí na otázky, týkající se koloběhu života a problematiky reinkarnací, může být velmi netradiční, neobvyklé a pokrokové. Často se jedná o praktikování různých východních náboženských technik, nebo hledání, či vytváření nových kultů. Tento aspekt tak nutí k cestám do dalekých krajů za poznáním nových duchovních směrů, které nějakým způsobem pracují s energiemi a tántrou. Velmi nepříjemně se Uran v osmém domě projevuje v partnerských vztazích, protože prakticky znemožňuje vztah ukotvit a člověk se musí nejdříve naučit své vztahy uvolněně opouštět, aby zvládl saturnické blokády. Teprve když se mu podaří zpracovat tuto fázi, což rozhodně nebývá jednoduché, může energii Urana pochopit a využít k smysluplné transformaci a tántrickým záležitostem. Jakožto signifikátor smrti (osmý dům) se Uran projevuje náhlou, nečekanou a většinou i bezbolestnou smrtí, dle znamení, ve kterém je postaven, pak lze stanovit, který orgán, nebo která část těla jsou ohroženy. V Beranu se většinou jedná o mozkové příhody, v Býku o zlomení vazu, zadušení, uškrcení, nebo pád, v Blížencích o zranění padajícím předmětem, zadušením, nebo na neurologickou příhodu, v Raku může nastat smrt utopením, selháním žaludeční činnosti, nebo zalknutím, ve Lvu selháním srdce, infarktem, roztržením srdce, či poškozením síní, nebo arytmií, v Panně selháním střev, zasypáním, nebo i selháním plic, ve Váhách selháním ledvin, pádem, nebo sebevraždou, ve Štíru selháním reprodukčních orgánů, utopením, napadením divokou zvěří, infekcí, nebo i popravou, ve Střelci selháním jater, ale i plic, pádem z výšky, v Kozorohu leukémií, onemocněním krve, kostí, nebo kůže, ve Vodnáři plicní chorobou, infekcí, selháním srdce (arytmie) nebo také na následky alkoholismu, v Rybách pak předávkování návykovou látkou, zápalem plic, nebo obecně na následky prochladnutí, či nachlazení.

Uran v devátém domě - blokády, kompenzace, nebo projekce v oblasti náboženství, vyšší filozofie, duchovního vývoje, syntetického myšlení, rozvoje duchovních schopností, rozvíjení partnerského vztahu a také vyšší magie a hermetismu. Tito lidé mají často poměrně nekonvenční a někdy až radikální náboženské názory (záleží na povaze aspektů), lákají je východní filozofické směry a nové kulty. Při svém hledání neobvyklých duchovních zážitků mohou často cestovat do dalekých krajů. Většinou se jedná o hermetické badatele, archeology, okultní badatele a zejména vynikající nakladatele duchovní a okultní literatury. V blokádě jsou výše uvedené záležitosti potlačeny, ale tyto bloky nejsou zcela absolutní ani v případě, že energie Uranu dosud nebyla zpracována, takže člověk si existenci duchovna a vyšších schopností alespoň uvědomuje a tak je schopen po nich začít pátrat a hledat. V kompenzaci pak může jít o imitátory guruů, či duchovních vůdců, nebo neobvyklé náboženské, či filozofické názory, které ale většinou nebývají podloženy vyšším poznáním, jejich autor je schopen si syntetizovat své názory pomocí svých studií a také za použití fantazie. V projekci pak kritizuje ostatní, kteří předstírají duchovní poznání, či vedení, protože sám má k těmto záležitostem blízko a okolí mu je zrcadlí. Uran v devátém domě dává nové a pokrokové (je li dobře postaven) názory na duchovní poznání a vyšší filozofii.

Uran v desátém domě - tato poloha je jedna ze složitějších, protože Uran zde již samou podstatou svého energetického vibračního pole blokuje přijetí obecně platných pravidel, předpisů a zákonů společnosti a způsobuje, že dotyčný člověk prakticky odmítá zmíněná pravidla respektovat a neustále proti nim bojuje. Projevuje se to již v dětství, kdy dítě potřebuje pevnou výchovnou ruku, aby určitá pravidla pochopilo, pokračuje ve škole, kde se jedná o přestupky proti školnímu řádu a v dospělosti se pak může jednat o lidi, kteří opravdu odmítají uznat obecné normy, zákony a předpisy a to i přes to, že se může jednat například o vysokoškolsky vzdělané občany. Závažnost projevu je přímo úměrná stupni poškození Urana (znamením, aspekty). Je li Uran postaven harmonicky, projevuje se podobně, ale lidé jsou většinou schopni s přibývajícími zkušenostmi a věkem jeho energie pochopit a zpracovat. V blokované formě se projevuje tak, že člověk není schopen přijmout vlastní zodpovědnost a neuvědomuje si svá práva. V kompenzaci se jedná o touhu po kariéře za každou cenu, problémy a revoltu v zaměstnání a v zavádění neobvyklých a často neověřených postupů. V projekci tito lidé často kriticky upozorňují na druhé, kteří mají podobné uranické vlastnosti. Lidé s tímto Uranem se v zaměstnání angažují pouze tehdy, pokud v něm mohou uplatnit vlastní postupy a myšlenky, potřebují značné množství prostoru pro vlastní rozhodování, nebo jsou hnáni idealistickými představami. Nejsou li v práci spokojeni, často mění zaměstnání.

Uran v jedenáctém domě - tato poloha Urana je pravděpodobně nejvýhodnější, protože z hlediska již mnohokrát zmiňovaného principu pochopení a přijetí obecně platných pravidel a zákonů společnosti, kdy pak v domě jedenáctém dochází k uvědomění si jejich omezené platnosti, která není univerzální, dochází k jejich překonání, ale nikoli k anarchii, je tento Uran ve "svém domě". Jeho blokující schopnost v nezpracovaném stavu umožňuje podvolit se energii Saturna a tak přijmout a integrovat zmíněná pravidlaa řád, aby pak po zpracování uranické energie mohlo dojít k pochopení faktu, že tato pravidla nemají univerzální platnost. Toto uvědomění však následně není spojenou s anarchií a revoltou proti společnosti, pokud celý proces proběhne správně. Člověk je schopen se emancipovat, porušit obecně platná tabu a přitom neporušuje platné zákony a pravidla společensky neúnosným způsobem. Je li však Uran neharmonicky postaven, může se jednat až o anarchisty, nebo revolucionáře, kteří se pouze těžko integrují do společnosti a většinou proti nim musí být používáno určitých forem represí. Jedinci s Uranem v jedenáctém domě si dávají většinou dlouhodobé cíle, které nebývají příliš obvyklé, pohybují se v rovněž neobvyklých kolektivech, nebo často i organizují různé skupiny, které mívají společný, ponejvíce ideologický zájem. Jejich skupina známých je značně rozsáhlá, ale často se mění. Zpracovaný Uran v jedenáctém domě poskytuje výborné předpoklady pro vědu, vynálezy a objevy, zejména je li vázán na Merkur, Slunce, nebo Měsíc.

Uran ve dvanáctém domě - u každé transpersonální planety v tomto domě je vždy nutné důkladně posoudit, jaké jsou její aspekty a astrologické znamení. Dvanáctý dům odpovídá za osvobození a vykoupení duše z koloběhu zrození a je tedy primárně "zodpovědný" za psychiku a hledání vyšších, transcendentálních schopností a rozšířeného vědomí. Uran tyto schopnosti logicky blokuje, pokud není jeho energie zpracována, ale je li jakkoli poškozen, pak dotyčný člověk často hledá rozšířené vědomí prostřednictvím návykových látek, tedy pomocí psychotropních drog, alkoholu atd. A protože Uran vždy všechno žene do extrémů, jedná se zde o touhu po extrémních stavech bytí a extrémních stavech vědomí. Je tu tedy značné nebezpečí předávkování návykovou látkou. Typickým problematickým aspektem, který naznačuje na toto riziko, je poškozený Uran ve dvanáctém domě v Rybách. Naopak nejlepším znamením pro harmonicky postaveného Urana je znamení Vodnáře. Tato konstelace může vést až k osvobození duše skrze vykoupení, pokud jsou již energie Urana zpracovány, přijaty a pochopeny. Stejné dispozice ale dává i harmonický Uran v Rybách. Lidé s Uranem ve dvanáctém domě mají většinou svéráznou, nebo poněkud výstřední fantazii a zajímají se o různé oblasti rozvoje vědomí, jako jsou například jóga, nebo různé východní nauky, případně kvalitní bojová umění.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |