Astrologie

Jupiter v astrologických domech

Projevy vibračního pole Jupiteru v jednotlivých astrologických domech

Planeta Jupiter je všeobecně známá jako signifikátor štěstí, to ale samozřejmě neplatí absolutně. Například jisté negativní aspekty této planety mohou naznačovat na nezhoubná bujení, či na absenci tzv. právního vědomí, v jejímž důsledku nebývá dotyčný úspěšný v soudních jednáních. Jupiter v příslušném astrologickém domě vždy ukazuje na životní oblast, ve které člověk nalezne podporu, kde by měl rozvíjet duchovní život a vyšší filozofii, kde může nejlépe expandovat, rozvíjet se a také budovat. Při neharmonických aspektech pak také na oblast, kde bude jedinec zveličovat a přehánět.
Jupiter, pokud je v horoskopu angulární (na hrotu 1., 4., 7. a 10. domu) vždy ukazuje na veliké štěstí a výjimečnost osobnosti. Musí být však aspektován harmonicky. V případě aspektů neharmonických má člověk problémy s respektováním autorit a právních norem. Dobře, nebo výrazně postavený Jupiter přináší vyšší postavení, protekci, ochranu, vznešenost, dobrou pověst a důstojnost.

Jupiter v prvním domě - jsou to většinou lidé, kteří projevují zájem o sociální otázky a rádi o všem přemýšlejí. Mívají hodně energie a neustále si vytvářejí nové možnosti. Rádi mají pod kontrolu sebe, i své okolí a rádi se také neustále starají o sebe i o druhé. Často však mívají náhled ve smyslu "kdo není s námi, je proti nám" a to i v případě harmonické aspektace planety. Takto postavený Jupiter poskytuje dobrý osud, blahobyt, čest a důstojnost a bytostné uznávání práva a předpisů. Člověk prostřednictvím procesu sebeprosazování a uvědomování si své vlastní individuality získává potřebu trvalého sebevzdělávání v oblasti náboženství a filozofie, jedná se o celoživotní proces. Jupiter v prvním domě dává spíše extrovertní charakter a to i v případě, že jsou další důležité osobní planety pod obzorem, toto se obzvláště výrazně projevuje, je li Jupiter v konjunkci s Ascendentem a často se mohou začínající astrologové mýlit, pokud určují povahu právě pouze podle polohy vnitřních planet a k Jupiteru v prvním domě nepřihlédnou. Člověk s tímto Jupiterem bývá srdečný, otevřený, věrný, čestný a svobodymyslný a má sklony k mecenášství, tedy k podporování cizích, originálních myšlenek. Je li Slunce pod obzorem a Měsíc v první třetině své fáze, má tato bytost také výborné organizační schopnosti. Jsou li aspekty planety neharmonické, projevují se podobně, jako výše popsané harmonické, ale dochází k nadměrnému expandování vůči okolí, které pak takového člověka nesnáší. Navíc tento člověk za svoji pomoc a činy vyžaduje uznání a pocty a zejména toto může být velmi nepříjemné. Retrográdní Jupiter naznačuje, že bytost v minulém životě neuskutečnila svůj karmický plán, který musí nyní realizovat znovu a navíc za ztížených podmínek.

Jupiter ve druhém domě - tuto polohu není zcela snadné posoudit, velmi také záleží na astrologickém znamení, ve kterém je Jupiter postaven. Např. je li v Kozorohu, může takový člověk projevovat snahy o získání materiálního blahobytu a také bývá lakomý. I přes tyto vlastnosti na druhou stranu dokáže své peníze rozhazovat v přílišné velkorysosti a marnotratnosti. Naopak např. Jupiter v Rybách mívá sklony k pohrdání penězi z hlediska idealistických názorů a také pro vyšší hodnoty, které ale mohou být pouze iluzí dotyčného. Obecně "zabezpečuje" tato planeta ve druhém domě fyzickou podobu, finance, štědrost, další vývoj a také materiální zabezpečení (vlastním přičiněním, tedy prací). Je to typická konstelace pro mecenáše a významně jí dále zvýrazňuje například poloha Jupiteru ve Střelci. Tento člověk často investuje značné částky do svého duchovního a duševního vývoje. Pocit vlastní hodnoty a také sebevědomí jsou získávány pomocí vyššího vzdělání a velmi často se tito lidé orientují na právo. Neharmonické aspekty se projevují tak, že mecenášství je využíváno především k zvýraznění vlastní popularity, vzniká nebezpečí promrhání peněz a majetku v důsledku riskantních aktivit, které jsou používány z důvodu touhy po blahobytu, silně neharmonický Jupiter je typickým aspektem hazardního hráče, nebo člověka, závislého na výherních automatech. Retrográdní Jupiter ukazuje na nesprávné zacházení s finančními prostředky v minulých životech, člověk se to nyní musí naučit a k tomu má navíc ztížené podmínky, aby si mohl lépe uvědomit skutečnou hodnotu hmotných prostředků.

Jupiter ve třetím domě - tento Jupiter rozvíjí záležitosti prvního domu, tedy sebeprosazení, hladinu disponibilní energie a také posiluje nespecifickou imunitu, zejména pokud je harmonicky aspektován. Člověk má velmi dobré komunikační a mediální schopnosti, výborné sourozence a také příznivé podmínky pro studium, ve kterém má úspěch téměř zaručen. Harmonické aspekty Jupiteru s Měsícem, nebo Jupiterem přinášejí spisovatelské nadání a vlohy pro žurnalistiku. Tito lidé obecně rádi cestují a pokud mohou vykonávat častější cesty na kratší vzdálenosti, cítí se ve svém živlu. Neharmonický Jupiter se vykazuje několika nepříjemnými problémy. Jedná se o tzv. intelektuální snobismus, neboli neustále zdůrazňovaný intelekt, tento člověk se rád předvádí, bohužel však nebývá příliš nadán přirozenou inteligencí, ale o to více se snaží získat patřičný rozhled studiem a získáváním akademických titulů. Pokud jich dosáhne, vždy trvá na jejich správném a viditelném používání a také se dokáže vyžívat v nekonečných a nikam nevedoucích diskuzích. Retrográdní Jupiter může způsobovat drobné logopedické vady, které naznačují na využívání, nebo naopak ignorování svých sourozenců v minulých životech. Nyní tak přináší v kontaktu se sourozenci určité problémy a těžkosti a tak umožňuje minulé chyby pochopit a zpracovat.

Jupiter ve čtvrtém domě - s touto konstelací člověk přímo touží po velkoryse, nebo luxusně zařízeném domově. Většinou již od mládí mívá šťastné dětství a protože tento Jupiter se nachází v kardinálním domě, ovlivňuje příznivě celý horoskop. Tito lidé mívají v rodině materiální dostatek a bývají díky ní dobře zajištěni. Dávají přednost kvalitním věcem, rádi si vytvářejí hezký domov a jejich stáří bývá krásné a šťastné. Jupiter signuje záležitosti vibračního pole Střelce a tím i devátého domu a ve čtvrtém domě se někdy projevuje tak, že člověk mění místa svého pobytu, případně odchází žít do ciziny. Vždy má pro něj veliký význam, pokud může být hrdý na svou rodinu, nebo na rozvinuté rodinné zázemí. Někdy mívá předky z cizích kultur, zejména ze strany otce. Silný a nepoškozený Jupiter signuje známé a populární osobnosti. Tito lidé také bývají úspěšnými pozemkovými makléři, stavebníky, průmyslníky, nebo důlními magnáty. Neharmonické aspekty způsobují, že lidé sice jsou úspěšní a bohatí, ale rádi se chlubí, je jím záviděno a nebývají příliš oblíbení. Retrográdní Jupiter ukazuje na panovačnost a tyranii při řízení rodiny v minulém životě a způsobuje těžkosti a problémy, pomocí kterých si člověk může lépe uvědomit a zpracovat své minulé chyby.

Jupiter v pátém domě - lidé mívají značnou sebedůvěru a jsou idealističtí, tato kombinace často vede k úspěchu v oblasti reprodukčního umění. V souladu s principy pátého domu člověk expanduje prostřednictvím sexuality (v jejím základním, energetickém aspektu), štěstí nalezne v dětech, bývá velmi samostatný a lze říci, že tento Jupiter je výborný pro samostatné podnikání. Lidé s tímto Jupiterem také podporují druhé, zejména při zmíněném podníkání a rádi provozují tzv. královské sporty (jachta, golf, hony atd.) Mají také výborné střelecké schopnosti, lze mluvit téměř o "vyšším nadání". Člověk s Jupiterem v pátém domě bývá velmi úspěšný v erotické oblasti, umí si užívat života a svým vyzařováním dokáže ovlivnit svého partnera tak, že ten nijak nepřemýšlí o možných následcích a nechává se přesvědčit k různým erotickým aktivitám. Tato poloha Jupitera dává silné romantické cítění a také potřebu časté změny intimních partnerů v případě, že stávající protějšek již nestačí nárokům, které jsou na něj kladeny. Tento Jupiter se vždy projevuje ve stylu "víno, ženy zpěv", jestliže je aspektován harmonicky, člověk se dokáže ovládat, ale pokud je aspektován neharmonicky, žene vše do extrému, následkem přemíry sexuálních zážitků a alkoholu dochází k chřadnutí těla a k dalším negativním jevům (poškozená játra, nadbytek tělesného tuku atd.) a také ke společenským skandálům. Je li tato planeta v pátém domě retrográdní, naznačuje na dvě možné chyby, kterých se člověk dopouštěl v minulých životech. Jednou z nich je, že se příliš nestaral o výchovu svých dětí, což bylo typické zejména pro šlechtické rody a druhou pak přílišná promiskuita a zneužívání sexu v podobě násilí, znásilnění, atd.

Jupiter v šestém domě - tento Jupiter má celou řadu významů a posoudit jeho vliv vůbec není jednoduché. Jakožto signifikátor podřízené práce dává většinou spolehlivé a nápomocné spolupracovníky, přičemž jeho aspektace s dalšími planetami přináší následující předpoklady: aspekty s Měsícem mívají bankéři a zlatníci, s Merkurem ústavní činitelé, advokáti, soudci, redaktoři a novináři, konjunkce s Merkurem dává výborné předpoklady pro kontruktérství, (v Beranu jsou to strojaři, v Panně hodináři a v Kozorohu architekti), konjunkce se Saturnem mívají oficiálně uznávaní kněží (církevní), konjunkci s Uranem humanitární pracovníci, zaměstnaní u oficiálních organizací, konjunkci s Neptunem pak humanitární pracovníci, kteří svoji činnost provozují ilegálně, nebo navzdory státní politice. Jupiter v šestém domě vždy signuje zdraví a pokud je aspektován neharmonicky, může se jednat o vážnější choroby, případně o předpoklady k jejich vzniku. V tom případě použijeme metodu specifického signifikátoru, tedy hrot domu, jenž leží ve Střelci, určuje hlavní příčinu nemoci. Příklad: je li Jupiter ve Vahách v šestém domě retrográdní, vyvolá s velmi vysokou pravděpodobností choroby ledvin, močového ústrojí, Brightovu chorobu, sníží produkci hormonů dřeně nadledvinek, což povede ke snížení propustnosti buněčných stěn pro ionty, zvýší náchylnost k hypertenzi, cukrovce a k ucpávání vlásečnic v očich. Pokud by byl v tomto případě ve Střelci hrot desátého domu, člověk by si způsoboval uvedené choroby neustálým přeháněním čehokoli a také nadměrným usilováním o postup v kariéře. K nápravě by stačilo změnit navyklé vzorce chování. Pokud by ale ležel ve Střelci hrot domu čtvrtého, jednalo by se spíše o dispozice dědičné a zde by musela nastoupit například kvantová homeopatie. Neharmonické vazby s Neptunem snižují nespecifickou imunitu a mohou způsobovat také sklony k pohlavním chorobám, nebo k infekcím. Poškozený Jupiter a hrot šestého domu v Rybách může zvyšovat riziko růstu novotvarů. Jeho neharmonická poloha v šestém domě a v jednotlivých znameních může způsobovat následující problémy:
V Beranu a ve vazbě na Mars: závratě z přepracování, návaly, otoky mozku, mdloby, halucinace.
V Býku sklony k mrtvici, otylost, krvácení z nosu.
V Blížencích záněty pohrudnice, krvácení do hrudníku, tuková degenerace jater, bolesti v zádech.
V Raku žaludeční choroby, metabolické poruchy jater, rozšíření žaludku, problémy se žebry a s pohrudnící.
Ve Lvu tuková degenerace srdce, kardiovaskulární choroby, zánět perikardu, záněty míchy a hypercholesterolemie.
V Panně nádorová onemocnění střev, plicní katary, degenerace plic, hepatitida, obecné problémy s míchou.
Ve Váhách Brightovu chorobu (zejména na sedmnáctém stupni Vah), nádorová onemocnění ledvin, hemoroidy, poruchy krevního oběhu, žilní trombózy, ekzémy, alergie.
Ve Štíru ledvinové kameny, nadprodukci kyseliny močové, anémii, astma, poruchy produkce žluče a žlučovodů.
Ve Střelci choroby krve, na devátém a třináctém stupni revmatismus, na dvacátém pátém stupni dna, dále pak fragilita cév a v případě aspektace s Marsem i otravy krve.
V Kozorohu otoky kolen, ekzémy, lišeje a alergie.
Ve Vodnáři choroby krve a krevního oběhu, trombózy, ischias, křeče v nohách.
V Rybách plicní choroby, vodnatelnost plic, krevní choroby řídká krev) a nádorová onemocnění obecně, včetně leukemie.
Další kapitolou jsou pak neharmonické aspekty Jupitera s ostatními planetami:
Se Sluncem choroby srdce, kornatění cév a tepen.
S Měsícem choroby míchy, plic, žaludku, prsů, dystrofie a atrofie.
S Venuší degenerace jater, dutiny břišní, choroby čichu.
S Marsem úrazy (kontuze, natržení a přetržení, sečné a bodné rány v oblasti zádových svalů, ucpání žlučových cest, tepenné krvácení při úrazech, nezhoubné druhy novotvarů, otrava krve.
S Neptunem zhoubné novotvary a závažná imunologická onemocnění plic.
Jupiter v šestém domě způsobuje, že člověk často pracuje v zaměstnání až otrockým způsobem a toto se dále zvýrazňuje, má li pocit, že jeho práce slouží vyššímu cíli. Spokojenost v práci je pro něj přednější, než hmotná odměna. Zjistí li však, že jeho úsilí v práci nikam nevede, otupuje a jeho pracovní nadšení upadá. Na svoji práci bývá často hrdý. Zejména v případě neharmonických aspektů mívá sklony k nadměrné poživačnosti a nestřídmosti. Retrográdní Jupiter naznačuje na přilišnou poživačnost a nestřídmost v minulém životě a také na to, že tento člověk o své zdraví v minulosti příliš nepečoval. Nyní je tak prostřednictvím svých problémů nucen ke střídmosti, k rozlišování, co je pro něj vhodné a nevhodné a také by pro něj bylo vhodné stát se vegetariánem.

Jupiter v sedmém domě - tento člověk je navenek velmi přátelský ke každému a ve vztahu rád přebírá iniciativu. Je velkorysý a snaží se obklopovat lidmi, ze kterých by mohl mít v budoucnosti prospěch. Ve společnosti vystupuje většinou sebejistě, ale často bojuje s protichůdnými pocity potřeby odevzdat se partnerovi a touhou po svobodě. Touží po ideálním partnerovi a to může působit problémy. Většinou jsou však vztahy šťastné, přátelství dobrá a spolehlivá a tento člověk je svým okolím podporován pro svůj osobní šarm a vyzařování. Na společenských akcích je vítán. Při denním zrození bývá partner takového člověka věrný, extrovertní, společenský, starostlivý, obětavý a hospodárný. Typickým povoláním takto postaveného Jupitera je mediační pracovník v soudnictví. Je li však Jupiter poškozen, tedy neharmonický, ve vztazích dochází k amorálnímu jednání, k nevěře (i ze strany partnera), k hledání špatných přátelů a k možným potížím se zákonem (sklony brát právo do vlastních rukou, absence právního vědomí), vyskytují se doslova protizákonné pudy a tyto aspekty jsou nepřijatelné zejména pro soudce. Retrográdní Jupiter naznačuje na nevěru v minulém životě a také na špatný vztah k přátelům (mohlo dojít k jejich zradě). Svými současnými problémy má člověk možnost tyto energie zpracovat a tak může pochopit své dávné negativní vzorce chování.

Jupiter v osmém domě - dává především dobré dispozice pro využití sexuality k duchovnímu vývoji (tántra). Tento člověk se velmi zajímá o proces smrti a znovuzrození a o osobní transformaci. Tento Jupiter je výborný pro psychometrii (kyvadlo), okultismus, sférickou magii, telepatii a telekinezi. Astrolog s tímto Jupiterem dokáže výborně interpretovat politickou astrologii. Ve státním horoskopu podporuje Jupiter v šestém domě výzkum na poli jaderné fyziky a rozsáhlé, tajné vojenské projekty. Existuje zde možnost výhry, či jiného způsobu přílivu financí, bez vlastního přičinění (z karmických důvodů). Je to také aspekt, vhodný pro správu a manipulaci s cizími penězmi. Neharmonické aspekty způsobují, že tento člověk dokáže mistrovsky manipulovat se svým okolím, často se oddává shromažďování sexuálních zkušeností, může mít tendence zneužívat své okultní schopnosti a také mu hrozí finanční ztráty. Je to častý aspekt pracovníka špionáže a kontrašpionáže. Protože mu hrozí finanční ztráty, je rizikové, svěřovat mu cizí peníze, přestože na první pohled by se mohlo jednat o zdatného bankéře. Retrográdní Jupiter ukazuje na zneužívání okultních prostředků v minulých životech a také dává strach ze smrti. Pomocí problémů v oblastech, signovaných osmým domem, dává tento Jupiter možnost pochopit a zpracovat zmíněné chyby.

Jupiter v devátém domě - udává se, že se jedná o nejlepší a nejvýhodnější polohu Jupiteru v horoskopu, o tzv. "postavení králů". Je typickým aspektem intelektuálů a náboženských myslitelů. Dává výjimečnou touhu po poznání smyslu naší existence. Tento člověk rád poznává cizí kraje, kultury a náboženství. Jupiter v devátém domě poskytuje syntetický způsob myšlení (velmi důležité). Je li harmonický, jedná se o vynikající misionáře, kněží, právníky, advokáty a také nakladatele. Člověku jsou dány vysoké magické schopnosti na úrovni bílé magie a hermetiky, jasnocit, jasnosluch, jasnovidnost a výborné právní vědomí. Tento Jupiter také dává velmi vzácnou příležitost využít i značně nepříznivé události (války, katastrofy a neštěstí) k vnímání boží přítomnosti. Neharmonické aspekty způsobují, že člověk příliš dogmaticky obhajuje své názory, upřednostňuje kariéru před poznáním a své problémy řeší dlouhými cestami, či pobytem v zahraničí. Retrográdní Jupiter naznačuje, že člověk v minulém životě zneužíval pozice gurua k osobním výhodám, mohl zneužívat své magické schopnosti (poměrně vzácné - bílá, vyšší magie a hermetismus se nedají prakticky zneužít) a je li v konjunkci s Plutem, může se jednat o bývalého inkivizitora.

Jupiter v desátém domě - Tito lidé většinou řeší dilema, jestli mají zůstat věrni svým zásadám a ideálům, nebo zda dají přednost ocenění od druhých a své osobní moci. Zmíněné rozhodování se týká zejména práce a kariéry a vyskytuje se i v případě harmonických aspektů. Člověk s tímto Jupiterem má většinou cestu ke kariéře otevřenou a v průběhu let obvykle dosahuje vyšší společenské vrstvy, než do které se narodil. Jedná se o výborného manažera, který bývá dobrým profesionálem, je ochotný se dále vzdělávat, má talent pro výběr kvalitních podřízených a umožňuje další vzdělávání i jim. Dokáže zefektivnit provoz a organizaci ředitelských struktur. Často nalezneme tento aspekt u primátorů, vyšších státních úředníků, předsedů představenstva, atd. Pokud získá člověk s tímto Jupiterem pocit, že nemá dostatečný respekt a uznání, většinou nepodává dobré pracovní výkony. Toto se však stává spíše u neharmonických aspektů. Ty také většinou dávají pocit nadřazenosti a takový člověk obvykle všechno přehání, má potíže přizpůsobit se poměrům a vyvíjí na své podřízené i na své okolí neadekvátní nátlak, který pramení z obecného strachu ze selhání. Tento strach bývá v případě neharmonických aspektů velmi častý a lze jej poměrně dobře řešit Aura-Somou "Pohár". Retrográdní Jupiter naznačuje na zneužívání vedoucího postavení a vytváření si překážek v minulém profesním životě. Nyní člověk naráží v kariéře na potíže, pomocí kterých může lépe pochopit a zpracovat energie, které v minulém životě nezvládl.

Jupiter v jedenáctém domě - takový člověk většinou velmi dobře a lehce navazuje kontakty, obklopuje se množstvím známých, ale málokdy skutečnými přáteli (pokud nemá například silně obsazený sedmý dům). Roste a expanduje prostřednictvím kolektivu. Často mívá veliké ambice a k jejich dosažení s úspěchem využívá své kontakty. Toto postavení Jupitera dává mocné ochránce a protekci a ukazuje také na příznivé předpoklady pro společné manželské podnikání. V harmonickém aspektu se Sluncem, Měsícem, nebo Venuší poskytuje výborné dispozice pro diplomaty a poslance, zejména je li Slunce nad obzorem (denní zrození). Obecně je harmonicky postavený Jupiter v jedenáctém domě vhodný pro zaměstnání v bankovnictví, se zaměřením na leasingové smlouvy a hypotéky. Velmi důležitou úlohu také hraje v již mnohokrát zmiňovaném principu osvobozování se od pravidel společnosti, integrovaných bytostí v průběhu jejího vývoje. Je li vibrační pole Kozoroha (desátý dům, Saturn, Kozoroh) dobře aspektováno, Jupiter umožňuje proces osvobození provádět harmonicky, v opačném případě však hrozí spíše anarchie a boj proti pravidlům a zákonům, což se pochopitelně projeví v odporu společnosti vůči takovému jedinci. Neharmonické aspekty Jupitera v jedenáctém domě se projevují falešnou, tedy nezaslouženou protekcí s často nepředvídatelným dopadem, je li nepříznivě aspektován Sluncem, Měsícem či Venuší, jedná se o poslance, nebo diplomaty, kterým ale chybí základní předpoklady a schopnosti pro tuto práci a vzníká tak celá řada problémů s často fatálními následky. Lidé s neharmonickým Jupiterem v jedenáctém domě bývají většinou namyšlení, čímž si dále komplikují situaci. Retrográdní Jupiter naznačuje na neschopnost člověka docílit určitého společenského postavení v minulém životě a na to, že zůstal v nižších společenských vrstvách a nevyužil všech možností, které měl k dispozici. Nyní naráží na problémy ve vztazích vůči svému okolí a tím se mu dostává možnosti pochopit a zpracovat své minulé chyby. Vzniká zde sekundární komplex méněcennosti (za primární "odpovídá" Saturn ve druhém domě).

Jupiter ve dvanáctém domě - pokud posuzujeme tuto polohu Jupiteru, musíme vždy přihlížet k jeho aspektaci a také k případné retrograditě. Harmonicky se projevuje tak, že se člověk zajímá o mystiku (toto dále podporují znamení Raka a Ryb), o astrologii, náboženství a o jógu. V případě harmonického vibračního pole Kozoroha a Vodnáře dává tento Jupiter veliké předpoklady pro završení procesu vykoupení (princip dvanáctého domu). Obecně mají lidé s tímto Jupiterem otevřenou cestu k procesu sebepoznání prostřednictvím meditací, napojením se na vyšší informační pole a také si lépe uvědomují souvislosti. Pomocí těchto metod mohou růst a expandovat. Tato konstelace dává dobré vnímání vyššího práva, toto je dále zesíleno harmonickými aspekty s Neptunem, nebo se znamením Ryb. Neharmonické aspekty jsou ve dvanáctém domě problematické vždy a Jupiter není žádnou výjimkou. Takoví lidé pociťují nespokojenost s realitou a stavem světa a utíkají do světa fantazie, náboženství a mystiky. Jsou velcí idelisté a mohou občas pociťovat psychické napětí. Retrográdní Jupiter naznačuje na nutnost vyrovnání karmického dluhu a také na to, že člověk v minulém životě pravděpodobně nevyužil všech svých možností k procesu svého osobního duchovního vývoje, který by mohl vést až k vykoupení. Nyní má tuto příležitost opět, ale za ztížených podmínek. Je to obecně psychicky tíživý aspekt, vede k osamělému životu a trápení, ale pomocí určitých hermetických signatur jej lze řešit tak, že člověk zpracuje energie, které jsou retrográdním Jupiterem přinášeny a urychlí tak svůj vývoj pozitivním směrem.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |