Astrologie

Měsíční uzly v astrologických domech (I.)

Projevy měsíčních uzlů v prvním, druhém a třetím astrologickém domě

O problematice severního a jižního měsíčního uzlu jsem psal v tomto článku, kde naleznete důležité údaje o projevech a hlavní úloze tohoto astrologického prvku. Osa měsíčních uzlů naznačuje, odkud a kam se máme v životě ubírat a abychom byli schopni přesnějšího rozboru, musíme vždy posuzovat polohu uzlů v astrologických domech. Z důvodu lepší přehlednosti a také náročnosti tématu jsem rozdělil popis měsíčních uzlů vždy na tři astrologické domy v jednom článku. Popis polohy měsíčních uzlů v dalších domech bude následovat v závislosti na mých časových možnostech.Severní měsíční uzel v prvním domě
Tento člověk by se měl osvobodit od závislostí na mínění druhých, kráčet s důvěrou, odvahou a přímo novým směrem, osvojovat si jasná stanoviska a měl by se profilovat jako výrazná a silná osobnost. Je potřeba, aby se učil ze zkušeností a zaujímal k nim jasný postoj. Jižní uzel je v sedmém domě a to často vede k dobrým výsledkům v oblasti partnerských vztahů. Pozor je však třeba dávat na nadbytečnou důvěřivost vůči druhým lidem. Tito lidé jsou často více sobečtí a upřednostňují své zájmy před potřebami partnera, což je v souladu s jejich karmickým plánem, protože v minulých inkarnacích pravděpodobně příliš partnerovi podléhali a nebyli schopni se ve vztahu prosadit. Nyní je třeba, aby rozvíjeli vlastní osobnost po stránce fyzické, duchovní i duševní a byli vůči okolí méně nepřátelští. Přestože mohou mít tendence se obětovat partnerskému vztahu (vliv jižního uzlu), měli by se těmto sklonům spíše vyhýbat. Základním úkolem člověka se severním uzlem v prvním domu a v Beranu je odvaha osamostatnit se, spoléhat se především sám na sebe a méně na ostatní.

Pro přesnější popis projevů severního měsíčního uzlu v prvním domu je třeba se ještě podívat na astrologické znamení, v němž je uzel postaven:

- V Beranu se výrazně zesílí všechny vlastnosti, které má severní uzel v prvním domě, základní úkol prvního domu je znamením Berana umocněn.

- V Býku pociťuje člověk silnou potřebu moci a vlivu a z tohoto důvodu se musí naučit zbavovat emocionální i materiální závislosti, musí se spoléhat na vlastní talent a hodnoty a tím může dospět k pocitu jistoty. Základním úkolem je docílit požadavků prvního domu (sebezdokonalování a sebepoznání) prostřednictvím vlastních talentů a důvěry ve vlastní schopnosti.

- V Blížencích by měl člověk v záležitostech prvního domu opustit předsudky a přežité názory, hledat nové cesty a akceptovat je. Měl by shromažďovat aktuální informace a ty pak využívat k požadavkům prvního domu na svoji osobu. Základním úkolem je poznávání různých cest, které vedou k sebezdokonalení a sebepoznání.

- V Raku je to zejména nutnost poznání, že prosazovat se pomocí kariéry a společenských pozic může být vždy na úkor duševnímu životu a že šplhání po různých žebříčcích oddaluje dosažení cennějších cílů, jakými jsou poznání sebe sama, svých reakcí, síly a energie. Základním úkolem je sebepoznání a sebeprosazení prostřednictvím především rodinného způsobu života a také svých kořenů, (případně angažovat se při zlepšování životního prostředí svého kraje).

- Ve Lvu by se měl člověk naučit více angažovat a důvěřovat především sám sobě, nikoli názorům svého okolí. Hlavním úkolem je poznat a prosazovat sám sebe prostřednictvím vlastní kreativitity, odvahy a otevřenosti vůči druhým.

- V Panně je třeba najít způsob, jakým se lze prosadit a poznat, poznávat sám sebe prostřednictvím služby druhým a naučit se nalézt své vlastí hranice. Člověk musí zvládnout praktický způsob, jehož pomocí přenese své sny a ideály do reality a prostřednictvím především fyzické činnosti vyjádří sám sebe. Hlavním úkolem je sebepoznání a sebeprosazní tím, že dotyčný nalezne své místo v životě a tuto pozici pak dále rozvíjí.

- Ve Váhách by měl člověk zvládnout ohleduplnost, toleranci a kompromis a při sebepoznání a sebeprosazení se těmito vlastnostmi řídit tak, aby neomezoval druhé. Většinou dokáže se vzdát vlastních potřeb ve prospěch druhých, ale zde by se měl naučit potřeby své a potřeby svého okolí dostatečně vyvážit, což není vždy jednoduché. Základním úkolem je sebepoznání a sebeprosazení prostřednictvím navazování vztahů a jejich rozvíjením.

- Ve Štíru je především třeba zbavovat se zbytečných věcí a modelů chování, které brzdí sebepoznání a sebeprosazení a dále pak překonávat zbytečné a nekonstruktivní představy. Tím může člověk dosáhnout vědomí jednoty a celku a také poznání všeho, co je důležité a nezbytné pro život. Dotyčný se musí naučit důvěře ve vlastní regenerační schopnosti a zvládnout svoji tvořivou energii. Zákadním úkolem je sebepoznání a sebeprosazení prostřednictvím překonávání životních krizí a posílení a regenerace, pokud se tyto krize zvládnou.

- Ve Střelci by měl člověk zvládnout syntetický způsob uvažování a jeho prostřednictvím pak nacházet vhodné vesty ke svému sebepoznání a sebeprosazení. Musí se naučit hledat smysluplné cíle a poznávat sám sebe praktickým aplikováním své vyší filozofie, názorů a také určité moudrosti. Hlavním úkolem je neustálé rozšiřování obzorů v otázce sebepoznání a sebeprosazení, jedná se příznivý aspekt pro trvalý rozvoj.

- V Kozorohu se musí člověk naučit především překonat staré a zkostnatělé myšlenkové struktury, které brání jeho sebeprosazení a sebepoznání a měl by převzít odpovědnost sám za sebe a za svůj další vývoj. Měl by se naučit poznat a akceptovat své hranice a tímto poznáním si pak zvolna otevírat další možnosti. Hlavním úkolem je převzít plnou zodpovědnost a samostatnost v otázce sebeprosazení a sebepoznání.

- Ve Vodnáři by měl člověk zvládnout především kráčet vlastní cestou a méně se řídit pozorností druhých. Nesmí však podlehnout pocitu vlastní výjimečnosti, jinak se dostane do izolace. Dotyčný se musí naučit nevyužívat své výkony pro slávu a uznání, ale pro poznání sebe sama. Hlavním úkolem je sebeprosazení a sebepoznání prostřednictvím společenské angažovanosti.

- V Rybách by se měl člověk naučit spoléhat nejenom na objektivní realitu, ale také na důvěru ve vyšší vedení a intuici. Musí zvládnout fakt, že sebeprosazení a sebepoznání nedosáhne pouze tvrdou a usilovnou prací, ale zejména větším zaměřením se do svého nitra a nasloucháním svému vedení. Měl by se naučit důvěřovat svému tvůrčímu chaosu a nebát se mu odevzdat. Hlavním úkolem je sebeprosazení a sebepoznání prostřednictvím nasluchání svému nitru a svému vyššímu vedení.

Severní měsíční uzel ve druhém domě
Tato pozice vyvolává zejména potřebu moci a vlivu nad ostatními v oblasti hmotné sféry a tím může vznikat emocionální i materiální závislost. Je nezbytně nutné najít a poznat vlastní talent a hodnoty, ale také se snažit o finanční nezávislost. Ta je v podstatě nezbytnou podmínkou pro pocit zabezpečení a jistoty. Člověk s touto konstelací by se měl snažit být střídmější v sexu, protože jeho nadbytek by mu mohl způsobit finanční potíže. Měl by se naučit uvažovat a jednat realističtěji a dávat menší důraz na emoce. Hlavním tématem této konstelace je zvládnout zacházení se svým hmotným majetkem a používat správným způsobem své síly. To vede ke značnému užitku z partnerských vztahů, ale je nutné nepodléhat ve vztazích klamným nadějím a být v nich více realistický. V každém případě je nutné dávat větší důraz na vlastní tradice a zkušenosti, než na názory druhých. Hlavním úkolem je naučit se věřit vlastním schopnostem a talentům, udržovat poměry v hmotné oblasti vyvážené a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Pro upřesnění dalšího rozboru severního uzlu ve druhém domě je třeba přihlížet k astrologickému znamení, v němž se tento prvek nachází:

-V Beranu je to především nutnost samostatnosti a odvahy v rozhodování o finančních a hmotných záležitostech a pozor si musí člověk dávat zejména na zmíněný nadbytek sexu i na potřebu moci nad ostatními v oblasti financí. Je to dobrý aspekt pro podnikatele a finančníky, pokud nejsou v horoskopu vysloveně nepříznivé aspekty mezi prvky, vztahujícími se nějakým způsobem k finančním záležitostem. Hlavním úkolem je samostatnost, odvaha a důvěra ve vlastní talent a schopnosti na poli hmotných záležitostí a také dosažení pozitivního sebehodnocení.

- V Býku je obecně umocněn projev severního uzlu ve druhém domu, tedy člověk má značné dispozice pro dobré hospodaření s finančními prostředky, ale také si musí o to více dávat pozor na emocionální a materiální závislost. Zvládnutí finanční nezávislosti vede k pocitu bezpečí a uspokojení. Hlavním úkolem je naučit se věřit svým vlastním schopnostem a talentům a dosáhnout tím pozitivního sebehodnocení.

- V Blížencích se musí člověk naučit opouštět předsudky a přežité názory v oblasti financí, hledat nové cesty, postupy a řešení zacházet se svými hmotnými prostředky zodpovědněji a důsledněji. Měl by se naučit zpracovávat nové informace a využívat je ku prospěchu sebe i druhých, aplikovat nové a zavedené technologie a tyto získané schpnosti pak využívat k zacházení se svým hmotným majetkem. Hlavním úkolem je dosažení hmotné nezávislosti prostřednictvím hledání nových postupů a metod, naučit se důvěřovat svým schopnostem a talentům a prostřednictvím úspěšné aplikace vlastních duševních schopností pak dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

- V Raku se jedná o získávání hmotných prostředků a financí za účelem zajištění vlastní rodiny a okolo tohoto tématu se točí i vlastní sebehodnocení. Pokud člověk dosáhne materiálního zabezpečení a je schopen zajistit i své blízké, potom dokáže sám sebe vidět v pozitivním světle, ale neměl by tomuto modelu příliš podléhat. Stejně tak si musí dávat pozor, aby příliš neuplatňoval svůj osobní vliv nad svoji rodinou, což bývá v případě dalších neharmonických aspektů častým projevem. Hlavním úkolem je důvěra ve vlastní talent a schopnosti a vyvážená finanční a hmotná stránka, poskytnutá ve prospěch rodiny a s tím související pozitivní sebehodnocení.

- Ve Lvu by se měl člověk naučit zpracovávat své ideály a přesvědčení tak, aby je mohl prakticky využít pro vybudování vlastního pevného hmotného zázemí. Měl by potlačovat tendence prosazovat se nad druhými prostřednictvím financí a také by neměl podléhat obdivu okolí, pokud se mu v této oblasti daří. Měl by postupovat vždy čestně a otevřeně. Hlavním úkolem je vybudovat si finanční zázemí prostřednictvím vlastní kreativity, které by měl dotyčný důvěřovat a tím dosáhne pozitivního sebehodnocení.

- V Panně jde o nalezení vlastního místa ve společnosti, objevení vlastních optimálních postupů pro získání odpovídajícího hmotného a finančního zázemí a o vypořádání se s praktickými záležitostmi tak, aby bylo dosaženo pocitu jistoty a sebedůvěry v hmotné oblasti. Soucit a idealismus znamení Panny je třeba převést do praktické roviny. Hlavním úkolem je přijmout a zaujmout pevné místo ve společnosti, prostřednictvím analytických postupů získat odpovídající hmotné a finanční zabezpečení a tím i pozitivní sebehodnocení.

- Ve Váhách by se měl člověk naučit kompromisu, ohleduplnosti a diplomacii v otázkách vlastního hmotného zabezpečení. V tomto znamení je třeba dávat si pozor na emocionální a materiální závislost, která pramení nejen z potřeby moci nad ostatními, ale zejména z manipulovatelnosti a také z potřeby neustálého hledání nejoptimálnějšího řešení. Hlavním úkolem je dosáhnout hmotného a finančního zabezpečení tak, že se člověk naučí kompromisům a občasné nutnosti vzdát se něčeho ve prospěch celku a také naučit se důvěřovat svým schopnostem a talentům. Zvládnutím těchto nejednoduchých záležitostí se pak dosáhne pozitivního sebehodnocení.

- Ve Štíru je nutné zbavit se přebytečných názorů, přesvědčení, zaběhnuté rutiny a představ, které se točí okolo otázek, týkajících se hmotného a finančního zajištění. Člověk by si měl uvědomit své schopnosti regenerace a také toho, že ovládá velmi důmyslné a racionální postupy, které vedou k dosažení potřebné materiální rovnováhy. Hlavním úkolem je nalezení opravdu pevné důvěry ve své talenty a schopnosti, pomocí kterých se pak dosáhne potřebného materiálního a hmotného zabezpečení a tím i pozitivního sebehodnocení a pocitu jistoty.

- Ve Střelci touží člověk získávat znalosti a za tímto účelem shání nejrůznější informace, jejichž pomocí pak může dosáhnout hmotného a finančního zabezpečení. Znamení Střelce se také může projevovat tak, že dotyčný je schopen se vzdát již dosažené hmotné úrovně ve prospěch vyšších cílů a začínat znovu. Měl by se však naučit hopodařit s finančními prostředky rozumně a bez zbytečných výkyvů. Neustále se snaží rozšiřovat si obzory a vědomosti, ale ne vždy to vede k racionálním postupům v hmotné oblasti. Hlavním úkolem je pochopení a dosažení celku v oblasti hmotné a finanční prostřednictvím vlastních schopností a talentů, kterým je třeba naučit se důvěřovat. Tím pak dojde k pozitivnímu sebehodnocení.

- V Kozorohu by se měl člověk naučit zbavit se obav z nedostatku, zvládnout emocionální a materiální závislosti, bezpodmínečně přijmout existenci určitých pravidel a zákonů ve finanční oblasti a jejich zvládnutím pak získat odpovídající přehled o tom, že svět se nepohybuje pouze v individuálně chápaných pravidlech a normách, ale že vždy existuje možnost svobodné vůle a rozhodnutí. Dosažení hmotného a finančního zabezpečení je nezbytnou podmínkou k pocitu jistoty a pozitivního sebehodnocení, ale cesta k němu bývá většinou složitější a je třeba se obrnit trpělivostí a důsledností. Nejprve je nutné zvládnout touhy po penězích a majetku, přijmout odpovědnost za vlastní život a jeho kvalitu a tím se otevřou dveře k majetkové a finanční stabilitě a růstu. Hlavním úkolem je zbavit se obav a nejistot v hmotné oblasti, naučit se samostatnosti, sebedůvěře a víře ve vlastní talent a schopnosti. Tím pak může být dosaženo pozitivního sebehodnocení.

- Ve Vodnáři se jedná o zvládnutí pocitu vlastní důležitosti a výjimečnosti v oblasti hmotné a finanční, o zavádění nových a často nevyzkoušených metod do oblasti peněžnictví, o zvládnutí vlastních nároků na pozornost ze strany okolí a také o zvládnutí vlastního sebeprosazování, které jinak může vést spíše k izolaci. Je třeba ovládat touhy pro prosazení se v oblasti financní, zbavit se emocionálních a materiálních závislostí a pracovat spíše ve prospěch celku s tím, že vlastní zabezpečení ale rovněž nesmí být opomíjeno. Hlavním úkolem je dosáhnout hmotného a finančního zabezpečení prostřednictvím důvěry ve vlastní schopnosti a talent a také pomocí společenské angažovanosti a tím docílit pozitivního sebehodnocení.

- V Rybách je třeba zvládnout záležitosti financí a hmotného zabezpečení prostřednictvím intuice a důvěry ve vyšší vedení a nepodléhat vlastnímu přesvědčení o aktuální realitě, jakožto o neměnném stavu. Je také nutné důvěřovat vlastnímu vnitřnímu tvůrčímu chaosu a odevzdat se jeho vedení, i když to často není snadné a jednoduché. V připadě této konstelace platí, že hledání informací ve svém nitru často vede k lepším výsledkům, než tvrdá práce. Hlavním úkolem je hmotné a finanční zabezpečení prostřednictvím důvěry ve vyšší vedení, vlastní talent a tvořivé schopnosti a tím i dosažení pozitivního sebehodnocení.

Severní měsíční uzel ve třetím domě
Tento aspekt vytváří tlak na vzdělávání, člověk by si měl dopřát i vyšší vzdělání, poznávat různá stanoviska a směry, neustále se učit a vlastní přijaté postoje pak respektovat. Lidé s tímto aspektem pravděpodobně naleznou perspektivní povolání a uspokojení v oblasti žurnalistiky, v kratších pracovních cestách a v komunikaci s okolím. Měli by soustřeďovat nové informace a prakticky s nimi pracovat. Obecně by se měl člověk se severním uzlem ve třetím domě méně věnovat filozofii, náboženství, či politice a měl by zaměřit svoji pozornost spíše na zlepšování komunikace s příbuznými i s nejbližším okolím. Přemýšlení a uvažování by mělo být jasnější a méně idealistické. Kvalita osobního života je přímo úměrná schopnosti uvažovat konkrétně a na umění dobře zhodnotit celkovou situaci. Dále pak také na způsobu, jakým dotyčný dokáže spojovat různé postupy a metody v praxi. Jedna z možných (únikových) cest je jižní uzel v devátém domu, kdy mají lidé tendence věnovat se spíše neurčitým koncepcím a teoriím devátého domu, namísto aby rozvíjeli jasné a logické metody uvažování. Cesta přes devátý dům je možná pouze v případě, že bude zachováno jednoznačné logické myšlení (rozpor s principem devátého domu) a pokud bude imaginace posuzována prostřednictvím intelektu, nikoli fantazií a domněnkami. Lidé s touto konstelací mohou v některých případech najít své poslání v roli filozofického, náboženského, nebo i společensko-politického vůdce. Není to však zcela jejich aktuální karmická role a přestože v této pozici budou zřejmě úspěšní, v příští inkarnaci budou pravděpodobně nuceni své aktuální karmické úkoly opět opakovat. Hlavním úkolem této konstelace je poznávání a hledání nejrůznějších postupů, jimiž lze spojovat ostatní, vzdělávat se a aplikovat vlastní metody v praxi.

Pro upřesnění vyhodnocení severního uzlu ve třetím domě je dále nutné posoudit také znamení, v němž se tento prvek nachází:

- V Beranu může mít člověk tendence příliš prosazovat své názory vůči okolí a také se pravděpodobně bude snažit zavádět do praxe různé postupy a metody bez ohledu na další, související problémy a aspekty. Má dobré vůdčí dispozice pro vzdělávání a komunikaci a jeho hlavním úkolem je rozvíjení odvahy a sebedůvěry při prosazování zmíněných záležitostí.

- V Býku by měl být člověk v záležitostech třetího domu realističtější a je nutné, aby ve svých názorech kladl menší důraz na emoce a více věřil svým schopnostem. Často bývá dobrým učitelem a při studiu postupuje systematicky a cílevědomě, ale tomuto přístupu se musí nejprve naučit. Jeho hlavním úkolem je naučit se věřit svým schopnostem a talentům při hledání a aplikování nových metod a postupů v komunikaci, informatice a oblastech, které nějakým způsobem spojují druhé.

- V Blížencích se jedná o posílení vlastností třetího domu obecně, tedy je to ideální kombinace. Důraz je kladen na vzdělávání, komunikaci a hledání a aplikování nových metod v oblasti komunikace a informatiky. Tímto tématem se zabývá i základní úkol této konstelace.

- V Raku je na člověka kladen nárok na citlivější a laskavější způsoby uvažování ohledně záležitostí třetího domu, jeho způsoby nacházení a aplikování nových metod v oblasti komunikace, vzdělávání a informatiky se budou točit hlavně okolo rodiny a záležitostí s rodinou spojenými, jakož i okolo sociální oblasti. Hlavním úkolem je pečovat o své kořeny a záležitosti s nimi spojenými prostřednictvím požadavků třetího domu: vzděláváním, komunikací a hledáním a zaváděním nových metod v komunikaci a informatice.

- Ve Lvu se jedná o potřebu vytváření jasných stanovisek k problematice záležitostí třetího domu a také o potlačování tendencí k anarchismu a disharmonii tamtéž. Lidé s touto konstelací se potřebují naučit vysvětlovat a prakticky používat své ideály a od druhých očekávají ocenění svého snažení. Pokud se jim ho dostává, dokáží se motivovat ke značným výkonům. Hlavním úkolem je odvaha ke kreativitě v záležitostech třetího domu: v hledání a aplikování vlastních, nebo nových metod v oblasti komunikace a informatiky, ve vzdělávání a v komunikaci s okolím.

- V Panně je nutné rozvíjet především střízlivé a praktické postoje v záležitostech třetího domu a měla by být omezována určitá zasněnost a spoléhání se na vlastní fantazii. Do záležitostí třetího domu - vzdělávání, komunikace a hledání a aplikování nových metod v komunikaci a informatice by měl být také zaváděn větší pořádek a řád. Hlavním úkolem je nalézt své pevné místo ve zmíněných záležitostech třetího domu a vnést do nich praktické postupy a řád.

- Ve Váhách by se měl dotyčný naučit větší ohleduplnosti a menší zištnosti v záležitostech třetího domu a také určité diplomacii. Většinou se jedná o lidi, kteří umějí hledat kompromis a na druhou stranu bývají často nerozhodní a neustále hledají optimální řešení. Hlavním úkolem je hledání kompromisů, naučit se občas vzdát svých potřeb ve prospěch druhých a pomocí záležitostí třetího domu (vzdělávání, komunikace, hledání a zavádění nových metod v komunikaci a informatice) navazovat a hamonizovat vztahy.

- Ve Štíru je hlavním tématem naučit se nechat volný průběh svým pocitům, využívat je v záležitostech třetího domu a méně řešit praktické záležitosti (což ne vždy s těmito principy koresponduje). Člověk s tímto aspektem ale často vidí věci ostře a dokáže jít do podstaty problému. V komunikaci dokáže překvapit jasnými dedukcemi a je to ideální typ analytika v oblasti kriminalistiky. Hlavním úkolem je zracionalizovat záležitosti třetího domu (vzdělávání, komunikace, zavádění nových metod v oblasti komunikace a informatiky), měnit zaběhnuté modely vztahů a růst prostřednictvím krizí v oblastech, signovaných třetím domem.

- Ve Střelci by měl člověk v oblasti třetího domu méně řešit podrobnosti a více rozšiřovat svůj rozhled a obzory. Je však také třeba, aby mu neutíkaly důležité záležitosti. Není vždy jednoduché tyto poněkud rozdílné požadavky skloubit tak, aby byly splněny zmíněné podmínky. Lidé s tímto aspektem dokáží syntetizovat své i cizí názory do smysluplného celku a mívají cit pro korektní zdroje informací. Jedná se o dobré učitele i pracovníky v oboru reklamy a komunikací. Hlavním úkolem je rozšiřovat své horizonty v oblasti, signované třetím domem: ve vzdělávání, v komunikaci, v zavádění nových metod v komunikaci a informatice atd.

- V Kozorohu se jedná o nutnost být více praktičtější a méně sentimentální v záležitostech třetího domu. V této oblasti je nutné se zbavovat emocionálních závislostí a starých, zaběhnutých struktur. Člověk také musí poznat a akceptovat své hranice, jedině tímto způsobem je pak může posunout dále. Hlavním úkolem je naučit se samostatnosti a převzít plnou zodpovědnost za svůj život v oblasti vzdělávání, komunikace a zavádění nových metod a postupů v komunikaci a informatice.

- Ve Vodnáři jsou na člověka kladeny nároky na větší ochotu sdílet a dělit se s ostatními, tedy například v oblasti vzdělávání i komunikace s okolím atd. Mělo by se jednat o týmového hráče, pro nějž není problém akceptovat názory a myšlenky druhých a tvořivě je používat ku prospěchu svému i k užitku ostatních. Aby však těchto požadavků docílil, musí se nejprve naučit zvládnout svůj silný vnitřní pocit vlastní důležitosti. Tento pocit bývá často tak značný, že se dotyčnému příliš nechce začlenit do společenství, nebo týmu, aby neztratil svůj dojem výjimečnosti. Měl by se také zbavit potřeby být vždy středem pozornosti. Hlavním úkolem je dávat své služby a energii ve prospěch celku a společensky se angažovat v záležitostech třetího domu (vzdělávání, komunikace, zavádění nových metod v komunikaci a informatice).

- V Rybách by měl člověk v záležitostech třetího domu rozvíjet zejména svoji citlivost a intuici a měl by se snažit nepohlížet kriticky na ostatní (jižní uzel v Panně). Znamení Ryb je v pragmatickém třetím domě poněkud zvláštní, protože dotyčný by se neměl tolik spoléhat na objektivní skutečnosti, ale více důvěřovat svému vyššímu vedení a intuici. Paradoxně ve studiu dosáhne podstatně lepších výsledků tím, že se v tichosti odevzdá svému tvůrčímu chaosu, než tvrdou a usilovnou prací. Hlavním úkolem této konstelace je návrat do klidu a ticha v záležitostech třetího domu (studium, komunikace, zavádění nových metod v komunikaci a informatice).Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 0 | Sdílet na: | | |