Astrologie

Saturn v astrologických domech

Projevy vibračního pole Saturnu v jednotlivých astrologických domech

Popisem vlivu planety Saturn v astrologických domech se již dostáváme do poněkud vážnější oblasti astrologie. Podrobnější popis planety Saturn, ze kterého jsou patrné nejdůležitější záležitosti, naleznete v tomto článku. Saturn se v oblasti života, která je vyjádřena příslušným astrologickým domem, projevuje tak, že její záležitosti blokuje, vyžaduje strukturovaný přístup a uvažování a vytváří tzv. primární trauma. Jeho energie je prakticky vždy obtížněji zpracovatelná a stupeň její zpracovatelnosti je přímo úměrný aspektaci Saturna.
Saturn nás v dané oblasti života nutí pochopit singularitu, tedy univerzální jednotu, dále naznačuje, v které oblasti se člověk musí naučit a prosadit svá práva, kde se má naučit důslednosti a koncentraci, seznámit se s platnými zákony společnosti, kde potlačuje svoji přirozenost a kde je nucen přijímat obecně platný ideál v rozporu s ideálem vlastním, přirozeným. Ukazuje na oblast, ve které leží původní příčina zábran, blokád, frustrací, pocitů viny a potřeba sebetrestání. Saturnem vnucované pravidla a zákony je potřeba přijmout a integrovat, ale vždy je nutné mít na paměti, že se jedná o pravidla vnucená, tedy nikoli vlastní. Tento princip je velmi důležitý. Saturn v lidské psychice odpovídá za vznik úsilí a touhu po dosažení. Lidé se úporně honí za nějakým cílem, který se ve výsledku ukáže jako nesprávný, protože při svém úsilí postupovali podle zažitých, obecně platných norem a nikoli dle svých skutečných vnitřních potřeb. Pokud by ale tento saturnický princip neabsolvovali, docházelo by v jejich vývoji k nekonstruktivní anarchii a většinou také k nepřijetí zminěných pravidel a zákonů, v konečném důsledku by je společnost odmítala a oni by proti tomuto odmítání bojovali vzrůstající anarchií, čímž by docházelo k neustálému prohlubování problémů. Již mnohokrát jsme zmiňovali princip přijetí pravidel, osvobození od těchto pravidel a konečný proces vykoupení. Pokud by v první fázi vývoje nedošlo k přijetí a zpracování saturnického principu, v konečné fázi vykoupení duše by s největší pravděpodobností nastalo porušení integrity lidské trojjedinosti a tím by mimo jiné také propukly těžké duševní poruchy.

Saturn v prvním domě - je to jedna z problematičtějších poloh Saturna v horoskopu, protože první dům odpovídá za hladinu disponibilní energie, nespecifickou imunitu, rezistenci vůči chorobám, schopnost fyzické regenerace a také za sebeprosazení. Saturn je vždy potřeba nejprve zpracovat a ani první dům není výjimkou, tedy tato planeta zde bude všechny uvedené záležitosti blokovat a brzdit a každý lidský "přestupek" bude "trestán" omezením disponibilní energie, což téměř vždycky vede k nemocem, nebo problémům s fyzickým tělem obecně. Posuzujeme li zdravotní oslabení konkrétní oblasti, musíme vždy přihlížet ke třem faktorům: ke znamení, ve kterém Saturn leží, k domu, jehož hrot je v Kozorohu a k planetám, které se ve znamení Kozoroha nachází. V principu je oslabený orgán, který je signován znamením, v němž se Saturn nacházi, dále pak orgán, který je signován planetami, které leží v Kozorohu a jsou nějakým způsobem neharmonické a příčina nemoci je v oblasti života, která je vyjádřena astrologickým domem, jehož hrot se nachází ve znamení Kozoroha. Příklad: Saturn je v prvním domě v Panně, ve znamení Kozoroha je hrot pátého domu a zde je také retrográdní Merkur bez aspektu, Slunce a Mars v kvadratuře na Pluto v domě druhém. Tento člověk bude za nevhodné jednání v oblasti sexu, tvořivosti a dětí postižen oslabením zažívání (střeva, trávení) a také problémy s motorickými nervy (Merkur). Tato konstelace ukazuje na člověka, který bude pomocí své sexuality manipulovat s partnerem (Pluto), nebo používá svoji přímou sexuální energii nesprávně, vyhýbá se možnosti přivést na svět dítě (pátý dům) atd. Prostřednictvím manipulací s partnerem se snaží rozšiřovat svůj vlastní vnitřní prostor (Pluto ve druhém domě) a mít ve vztahu větší moc, než partner. Toto jednání se logicky promítne formou nějakého zdravotního problému (Merkur - motorické nervy). Obecně platí jedno pravidlo: v případě Saturnu v prvním domě a zejména na Ascendentu vždy ještě posuzujeme také postavení Pluta. Je li Pluto jakkoli poškozeno, riziko zdravotních problémů je podstatně vyšší. Vždy je třeba pečlivě rozkrýt princip, na jehož základě k nemoci došlo a jeho uvědoměním si může být započat proces uzdravování. Člověk si však často působení Pluta nedokáže vůbec připustit a z toho hlediska je léčení nemocí a problémů vždy poněkud složitější. Je třeba používat odpovídající hermetické signatury a jejich pomocí postupně změnit myšlení a přístup k životu. Velmi důležité z hlediska principu kauzality je, že se člověku nikdy nesmí říci, kam směřuje, ale musí si svůj další vývoj určit sám pomocí vlastní úvahy. Jedině tak může zcela zpracovat působení saturnických energií. První dům odpovídá za sebeprosazení. Primární trauma tedy vzniká v oblasti sebeprosazení a projevuje se tak, že člověk se může prosazovat pouze těmi vzorci chování a jednání, které odpovídají obecně platným, vhodným a správným normám společnosti. Jakmile by se pokusil prosadit jemu vlastním způsobem (který naznačuje Slunce), došlo by vždy k problémům se sebedůvěrou, k pocitům viny, k výčitkám svědomí atd. Je li v případě Saturna v prvním domě Slunce v ohnivé triplicitě (Beran, Lev a Střelec), téměř vždycky dochází k agresivitě a sebedestrukčnímu jednání, protože tito lidé mají značnou energii a ta je přitom Saturnem blokována, čímž vzniká její hromadění a potřeba jejího ventilování je přitom uskutečnitelná pouze obtížně. Jak už bylo řečeno výše - saturnické energie je třeba nejprve zpracovat a teprve potom se může projevit jejich vliv v pozitivní rovině. Lidé se Saturnem v prvním domě mají tendence nechat se druhými omezovat a řídit, rádi podléhají vlivu autorit. Pakliže nad sebou tento vliv nemají, mohou sklouzávat k bezzásadovosti, nebo k nepořádku. Většinou nemívají velikou sebedůvěru. Je li Saturn hůře aspektován, může se takový člověk nechat udolávat překážkami a nepostupuje kupředu. V případě, že je tato planeta harmonická, nebo jinak silná, bytost se systematicky zaměří na problém a většinou ho zdárně vyřeší usilovnou prací. Vždy se však musí snažit o sebedisciplínu, aby mohla ve svém vývoji postupovat dál.

Saturn ve druhém domě - v tomto případě jsou omezovány a blokovány hmotné prostředky, tedy člověk se většinou velmi snaží o dobrý výdělek a přitom se mu zcela nepochopitelně nedaří, přestože pracuje, jak jen může. Trpí problémy se sebevymezením vůči svému okolí a také se svým vnějším prostorem, který se snaží naplňovat často nedůležitými věcmi. Tento člověk často mívá potíže se svým sebehodnocením a v životě naráží na překážky, které mu neumožňují získat peníze, bydlení, nebo odpovídající postavení, či vytoužený akademický titul. (V kompenzaci jde o nadbytek akademických titulů, jedná se o patologický projev sebevymezení při komplexu méněcennosti). Mívá trvalý strach z nedostatku peněz a je tak spíše spořivý. Tato spořivost však může vést k tomu, že promešká vhodnou finanční příležitost. Bývá také přehnaně opatrný. Saturn ve druhém domě je primární konstelací pro vznik komplexu méněcennosti (velmi důležité). Tito lidé se vždy hodnotí normami společnosti a nikoli svými vlastními, tím zde vzniká primární trauma (člověk není schopen se hodnotit přirozeně tak, jak to cítí a má výčitky svědomí, pokud by to zkusil). Je schopen prociťovat sám sebe dobře pouze v případě, když splní určitá pravidla, která souvisí s druhým domem (například dosáhne akademického titulu, atd.). Neustálé obavy ze ztráty peněz, či strach z nemajetnosti a chudoby vedou primárně ke vzniku zmíněného komplexu méněcennosti. Ten se může sekundárně projevovat buď jako chudoba, nebo pocit, že dotyčný nemá kontrolu nad svými financemi. V případě Saturnu ve druhém domě se často vyskytují potíže s bytem, který bývá přeplněný věcmi, nevětraný, nebo nejsou vyjasněny jeho vlastnická práva. Lidé s tímto Saturnem bývají často utlačováni a šikanováni. Na tuto pozici Saturna je velmi účinné podávání homeopatika Psorinum v kvantové koncentraci, které pomáhá pochopit a zpracovat energie této planety ve druhém domě.

Saturn ve třetím domě - tito lidé většinou uvažují přímočaře a pokud mají vyřešit nějaký problém, potřebují ho především důkladně pochopit. Praktické problémy zvládají dobře, zejména v případě harmonických aspektů Saturnu. Špatně však rozvíjejí své představy a bývají obecně nedůvěřiví. Tato poloha Saturnu blokuje primární kontakt a to i přes to, že je za něj jinak odpovědný dům sedmý. Tedy tito lidé mají nedůvěru ke společnosti, působí plachým a uzavřeným dojmem a tím se v kolektivu zapíšou při prvním kontaktu spíše negativně. Saturn ve třetím domě vždy omezuje a blokuje komunikaci a rozvoj, ovlivňuje studium, získávání informací, sourozence a krátké cesty. Primární trauma se většinou projevuje v oblasti učení a intelektu a to tak, že je blokován proces získávání, zpracovávání a zpětné vydávání informací, pokud člověk při učení a poznávání nepostupuje dle obecně platných zákonů a pravidel společnosti. Mohou se vyskytovat problémy s řečí, dyslexie, dysgfrafie, dysortografie a dysfázie. Také může chybět vazba mezi rychlostí myšlení a rychlostí komunikace. S primárním traumatem je vždy třeba se vyrovnat pochopením problémů, které přináší. Ty bývají dvojího rázu a závisí na znamení, ve kterém Saturn stojí. Pokud je ve znamení magnetickém, jedná se o zábrany, zlobí krátkodobá paměť, komunikace je pomalá a slovní zásoba bývá spíše menší, je zde poněkud omezená možnost mimiky a gestikulace, člověk se špatně vyjadřuje i pohybem a hůř tančí, obtížně se učí cizí jazyky, má těžkopádné písmo atd. V elektrických znameních se pak projevuje tzv. kompenzace, tedy vědomostí je přebytek a jsou neustále doplňovány, je to typický aspekt šprta Krhounka z předválečných filmů ze školního prostředí:-) Gestikulace bude výrazná a odlišná od ostatních. Písmo bývá rozmáchlé a papír je často protržený:-) Třetím a nepříliš obvyklým způsobem projevu problémů je projekce. Například Saturn v Blížencích se projevuje tak, že vyčítá druhému jeho chyby, čímž si ale promítá své vlastní a ty jsou mu také druhou osobou vytýkány. Z hlediska zdravotního se může jednat o problémy (atrofie) motorických nervů, obrny, afonie a o další omezení, která plynou z příslušného znamení, ve kterém Saturn leží. Možné jsou i bronchopneumonie, revmatická onemocnění malých kloubů, nebo rukou. Vyskytují se problémy se sousedy, s krátkými cestami a se sourozenci, kdy všechno drhne, sourozencům je nadržováno, cesty nevycházejí atd.

Saturn ve čtvrtém domě - je blokován a bržděn proces objevování emocí, pocit bezpečí, schopnost přijímat druhé a být přijímán, problémy bývají ve výchově - i v případě, že má člověk citlivé a chápavé rodiče, má tendenci přijímat odpovědnost i za ty události v rodině, které se ho vůbec netýkají. Zejména dítě s tímto Saturnem se může setkávat s utlačováním v rodinném prostředí. Touží po rodinné jistotě a harmonii, ale většinou se neustále vyskytují fyzické překážky, které brání jejímu dosažení. Dospělý člověk se Saturnem ve čtvrtém domě přebírá zodpovědnost za události v rodině prakticky vždy a dělá si výčitky svědomí i v případě událostí, za které nenese žádnou zodpovědnost. Primární trauma se nachází v oblasti objevování emocí a projevuje se tak, že člověk může své emoce objevovat pouze v případě, že v tomto procesu postupuje v souladu s obecně platnými normami a pravidly společnosti. Týká se to objevování emocí již od kolébky, v rodinném prostředí, v pubertě a dále pak ve vztazích. Tito lidé reagují většinou v souladu se zažitými tradičními hodnotami a pravidly a často není jejich způsob uvažování a jednání přijímán jejich okolím, případně bývá nepochopen. Častým výsledkem zmíněného problému bývají endogenní deprese, zejména v případě, je li Saturn vysloveně poškozený. Člověk neumí spontánně projevit své city, protože o jejich existenci v podstatě nemá ani tušení. Mívá pocit trvalého nebezpečí a ohrožení, trpí obavami ze ztráty jistot a rodinného zázemí, často má blokovánu duševní vřelost a navenek tak působí chladným a odtažitým dojmem a má také blokovaný vztah k alternativnímu léčení a přírodě. Je vždy nutné rozlišit povahu aspektů (harmonické/neharmonické), protože čtvrtý dům formuje vlastnosti člověka v dětství, kdy je nemůže příliš ovlivnit. Je li Saturn poškozený, většina aktivit dotyčného končí špatně a to i přes všechny jeho snahy, neumí přijímat druhé a sám nebývá přijímán, často se tak jeho život zužuje pouze na rodinný kruh a dochází u něj až k patologickému vztahu vůči společnosti. Dalšími možnými problémy pak jsou stísněné bydlení, nebo ztráta bytu, omezené, či nevyhovující prostory k bydlení, nízká životní úroveň, přísná, až spartánská výchova, lakomství, strach z druhých lidí a samota. Harmonicky postavený Saturn přináší také přísnou, ale spravedlivou výchovu, která člověka formuje, ale nenechává patologické následky na jeho psychice. Tento jedinec bývá uvážlivě hospodárný, opatrný a často mívá tendence k pobytu v cizině, který je pro něj vždy výhodný a přinosný. Je to typický aspekt důlního inženýra. Samostatnou kapitolou jsou dědičné choroby, které tento Saturn bohužel signuje (čtvtrý dům) a stupeň jeho poškození naznačuje na vážnost těchto onemocnění. Jedná se vždy o choroby, vzniklé na základě hmotného propojení spermie a vajíčka, tedy skutečně vzniklé na fyzickém základě. Oblast jejich výskytu můžeme určit dle astrologického znamení, ve kterém Saturn stojí:
V Beranu se jedná o chronické sinusitidy, záněty nosních dutin, mozková skleróza, mozková paralýza, tinitus (pravostranný), chronický kloubní revmatismus (krční páteř), maniodepresívní syndrom, na patnáctém stupni Berana plešatost, oční choroby - krátkozrakost, astigmatismus a atrofie zrakového nervu.
V Býku jsou to katary hrtanu a hltanu a atrofie štítné žlázy, či její hypofunkčnost.
V Blížencích vznikají chronické pneumonie, bronchitidy, astma bronch., revma prstů ruky a ramene, hepatitidy a žlučové kameny, pleuritidy, tuberkulózní myasma skryté, které je předstupněm ke vzniku klasické TBC - neschopnost jít do konfliktu. Shrbená záda a neschopnost správně dýchat.
V Raku to mohou být pleuritida (pohrudnice), anémie, endogenní deprese a alkoholismus.
Ve Lvu vzniká chronická srdeční insuficience, kardiomyopatie, organické vady chlopní (nedomykavosti), lordóza, kyfóza a skolióza, možnost ochrnutí pohybového aparátu. Homeopatický lék Barrita Carbonica je velmi účinný na degenerativní revmatické choroby.
V Panně se mohou vyskytovat především atonické zácpy, Crohnův syndrom, diabetes Mellitus, dna (metabolická záležitost).
Ve Váhách Saturn snižuje produkci mineralokortikoidů a glukokortikoidů, pohlavních hormonů, adrenalinu, ledvinové kameny, retence moče, kožní choroby (přes ledviny).
Ve Štíru může vznikat veliká většina nezhoubných nádorů ve fibrózních tkáních a močovém měchýři. Fibromy, lipomy a fibroblastomy. Negativní vliv na menzes a myomy. Atonie močového měchýře a svěrače.
Ve Střelci může vznikat oboustranný houser a čím horší je aspekt, tím je silnější a rychlejší nástup choroby, artrózy kyčle (mechanické opotřebení a také i na základě dny), svalový revmatismus, chronický únavový syndrom.
V Kozorohu jsou to dna, revmatická artritida, artróza velkých kloubů, recidivující pneumonie, pleuritidy.
Ve Vodnáři se jedná o systémová neurologická onemocnění (Alzhaimer, RS, Parkinson). Epilepsie - veliké záchvaty. (Malé záchvaty dělá Mars). Trombózy v oblasti lýtek (pozor při celkové analgesii, povolují cévy a uvolňují se tromby, které se pak někde usadí a způsobí selhání při ukončení narkózy). Vždy je třeba dávat pozor při všech operacích v případě Saturna ve Vodnáři!! (Velmi důležité).
V Rybách vznikají maniodeprese, toxikománie, chronický alkoholismus, schizofrenie, vzácně poruchy hormonální sekrece hypofýzy a choroby kostní (osteopatie, osteoporóza, plochá noha, haluxy atd.)


Saturn v pátém domě - tito lidé nemají důvěru ve své tvořivé schopnosti, je li však Saturn harmonický a člověk dostatečně trpělivý a cílevědomý, může s úspěchem rozvíjet své umělecké nadání. Vztah k dětem mívá spíše formální a odtažitý a nebývá příliš hravý, ani spontánní. Formálně přistupuje i k sociálním vztahům! (Například rodinné vztahy "z povinnosti" atd.) Primární trauma vzniká v oblasti přirozeného vyjadřování sexuální potřeby (velmi důležité). Člověk může své sexuální potřeby vyjadřovat pouze tak, aby nebyly v konfliktu s obecně platnými pravidly společnosti, což je obzvláště stresující a nepříjemné. U žen se tento problém projevuje sekundární neplodností a u mužů potížemi s prostatou (zbytněním). Vzniká zde také sekundárně podmíněná mužská impotence, (na základě očekávání, usilování a nesplnění). Je li Saturn harmonický, poskytuje výborné dispozice pro tántru. Nepříjemně se také projevuje u podnikatelů, protože blokuje samostatné jednání a primární trauma vzniká na základě neschopnosti samostatně jednat. Je li neharmonicky postaven, člověk se neustále snaží dokazovat, jak je dobrý v podnikání a permanentně krachuje. V případě aspektů harmonických se pak může jednat o podnikatele velmi cílevědomého a silného. Saturn v pátém domě svojí blokací spontánnosti, radosti a sexuality může také v případě poškození způsobovat různé choroby na základě nedostatku energie. Zkušenostmi je ověřeno, že bývá oslaben spíše orgán, který signován znamením, v němž stojí planeta v negativním aspektu k Saturnu v pátém domě. (Např. kvadratura Urana ve Vodnáři s tímto Saturnem způsobuje různá ochrnutí, obrny, či jiné dysfunkce pohybového aparátu s příčinou v oslabených motorických nervech.)

Saturn v šestém domě - tito lidé potřebují usilovně a tvrdě pracovat, aby mohli získat pocit jistoty. Mají značné nároky na své kolegy, ale často se v zaměstnání setkávají s obviňováním, průtahy a překážkami. V kariéře se propracovávají pozvolna, ale s jistotou, pokud není Saturn výrazně poškozen. Člověk odevzdává přehnaně kvalitní práci, ale díky tomu nikdy nic nestíhá a to mu způsobuje trauma. O své zdraví se stará často nepřiměřeným způsobem, nebo prostředky. Tento Saturn způsobuje nemoci prakticky vždy, jedná se o vleklé choroby v druhé polovině života, které se obtížně léčí, (zejména alopatickým způsobem) a oslabená, či ohrožená oblast těla odpovídá znamení, ve kterém tato planeta stojí. Závažnost choroby je pak udávána charakterem aspektů. Negativní a aplikační aspekty budou pochopitelně horší, kdežto harmonické přinášejí poměrně značnou šanci na vyléčení, případně choroba nemusí vůbec propuknout. Poškozený Saturn bývá příčinou, že člověk pracuje v nezdravých pracovních podmínkách a způsobuje tak choroby z povolání, které se obtížně léčí. Primární trauma leží v oblasti objektivního vnímání, pozorování vnímání, v analytických procesech intelektu a také ve spontánním projevu emocí. Všechny tyto procesy může člověk využít pouze v případě, když postupuje v souladu s obecně platnými pravidly společnosti, jamile by se snažil o vlastní, přirozený způsob, docházelo by k výčitkám svědomí, k blokádám atd. Tato poloha Saturna často přináší potíže s ušima a s polohovým ústrojím. Není to tak příliš ideální aspekt pro letce, či potápěče, zejména v případě neharmonických aspektů.

Saturn v sedmém domě - dochází zde k nepříjemným blokacím partnerských vztahů, jakoby bez vnější příčiny. Tento člověk vždy touží po stabilním partnerském vztahu, ale ten se často nedostavuje, nebo se po určité době ukončí z vnějších důvodů, ať už jsou to zásahy rodičů, finanční problémy, či změna přístupu partnera, nebo neochota příliš měnit svůj zaběhlý styl života a přátele. Partner takového člověka se obvykle vymlouvá na nejrůznější problémy a překážky, které Saturn v sedmém domě přináší. Tito lidé uvažují ve vztazích většinou tradičně, přistupují k nim velmi zodpovědně a své případné partnerské neúspěchy těžce nesou. Mohou mít na druhého vyšší nároky, ale jsou schopni ústupků a kompromisů. Pokud je Saturn poškozený, jejich snaha o kompromis a ústupky často hraničí se sebeponižováním. Vyhledávají spíše starší partnery, kteří jsou však často vázáni jinde (ženatí, vdané). Neumí se svému partnerovi příliš otevřít. Primární trauma vzniká v případě primárního kontaktu a navazování nových vztahů (nejenom partnerských). Tento člověk navazuje nový vztah spíše obtížně a pouze v případě, že způsob kontaktu splňuje obecně platná pravidla a normy společnosti. Jeho seznamování je pomalé a neohrabané, trpí výčitkami svědomí a strachem, že se dopouští něčeho nesprávného, při vlastním procesu navazování kontaktu často dochází k náhlým překážkám (telefonát, návštěva atd.) Tento člověk se vždy učí saturnickým vlastnostem prostřednictvím svého partnera. Při nočním zrození (Slunce pod obzorem) hrozí velmi špatné manželství, kdy je tento člověk druhým utiskován. V Rybách, ve Střelci a v Blížencích může člověk častěji střídat partnery, což dále zvyšuje jeho primární trauma z kontaktu. Poškozený Saturn v sedmém domě v Rybách navíc dává značné dispozice pro těžké formy alkoholismu, v případě partnerských neúspěchů často řeší takový člověk své frustrace alkoholem.

Saturn v osmém domě - tito lidé mají zájem o záležitosti osmého domu - o tajemno, okultismus, nižší (i černou) magii, o proces smrti i o vyšší aspekty sexuality (regenerace a tántra), ale zároveň narážejí v těchto oblastech na překážky a problémy. Intimní vztahy berou velmi vážně, ale často u nich vznikají zábrany. (Podobně se projevuje i tranzitní Saturn v osmém domě u člověka, který má tuto planetu v natálním horoskopu v jiném domě). Se svými penězmi zacházejí zodpovědně, ale Saturn jejich získávaní brzdí a blokuje, mohou vznikat finanční ztráty, v případě dědictví mívá tento člověk vždy nižší podíl, atd. V zaměstnání se může jednat o nižší výplatu, než má stejně postavený kolega. Tito lidé by vždy měli mít uloženou rozumnou částku v dobrém finančním ústavu pro případ nouze. Primární trauma vzniká v oblasti upevňování vzniklých vztahů, sexuálních idejí a v osobní sexuální transformaci. Saturn všechny tyto záležitosti blokuje, pokud v nich člověk nepostupuje dle obecně platných pravidel a norem společnosti. Zejména poškozený Saturn může tak způsobovat, že se jeho energie budou zpracovávat obtížně. Upevnit vzniklý vztah pak bývá téměř nemožné a dochází k neustálému vyhledávání nových vztahů, které po určité době z nejasných důvodů opět končí. Tito lidé si často hledají partnera, jehož finanční a materiální situace bývá spíše slabší. Člověk s tímto Saturnem se v má tomto životě seznámit s principy magie a okultismu, má veliké předpoklady pro jejich praktické využití, ale musí pro to usilovně studovat a praktikovat. Saturn v osmém domě naznačuje na způsob úmrtí dle příslušného astrologického znamení, ve kterém je postaven, následujícím způsobem:
V Beranu se jedná o mozkové příhody, mozkové mrtvice.
V Býku je to smrt pádem, uškrcení, zadušení.
V Blížencích poraněním padajícími předměty, nebo udušením.
V Raku utopením, pádem, na patnáctém stupni Raka pak může jít o sebevraždu.
Ve Lvu kousnutím šelmou, uštknutím hadem či pavoukem, zřícením budovy.
V Panně zasypáním zeminou, TBC.
Ve Váhách zasypáním, sebevraždou, pádem, nebo zřícením budovy.
Ve Štíru utopením, roztrháním divokou zvěří, nebo krokodýly, infekční epidemií, na dvacátém prvním a dvacátém druhém stupni může nastat smrt popravou.
Ve Střelci může dojít k úmrtí TBC, pádem z výšky, na osmém stupni pak k násilné smrti.
V Kozorohu k smrti pádem, zřícením budovy, posunem půdy, nebo divokým zvířetem.
Ve Vodnáři úmrtí na plicní chorobu, na dvacátém pátém stupni následkém silného alkoholismu, sebevraždou.
V Rybách smrt alkoholismem, na následky nachlazení, nebo prochladnutí.


Saturn v devátém domě - člověk je vždy značně ovlivněn náboženskými konvencemi a hodnotovými měřítky svého původu. Tento princip je prakticky neměnný a usilovnou snahou lze změnit pouze jeho formu, nikoli však podstatu. Čím více se proti tomuto vlivu člověk bouří, tím menší má možnost jej změnit. Delší cesty bývají většinou blokovány, efektivnější a přínosnější mohou být spíše cesty služební, než výpravy za poznáním. Na cestách ale vždy hrozí určité riziko nebezpečných situací, například Saturn ve Štíru může dostat svého "majitele" do ohrožení teroristy. Tito lidé se vážně zajímají o vyšší filozofii a právo, ale pokud je Saturn poškozený, tyto záležitosti blokuje a vznikají frustrace. V kompenzační formě (v elektrických znameních) se pak jedná o nadměrné snahy a o usilování získání vyššího poznání, o studium cizích náboženství, o filozofii atd. Tyto snahy jsou logicky blokující. Primární trauma leží zejména v oblasti rozvíjení vztahů. Člověk vztah dobře začne, správně upevní, ale nedokáže jej rozvíjet a po čase dochází k jeho ukončení z neurčitých důvodů, pokud nepostupuje dle obecně obecně platných pravidel společnosti. Znamená to, že dokud není energie Saturnu zpracovaná, není možné rozvíjet vztah tak, jak naznačuje intuice a jak by chtěla duše. Saturn v devátém domě se často vyskytuje v horoskopech vědců, kteří se zabývají interakcí hmoty a záření, u pokročilých mágů a je ideálním aspektem pro poznání božské podstaty, materializaci, nebo změnu struktury hmoty.

Saturn v desátém domě - toto je pravděpodobně nejvýhodnější poloha pro Saturn, zejména pokud se navíc nachází ve znamení Kozoroha. Tento člověk si většinou to správné povolání hledá delší dobu, ale pokud si je jistý, že ho nalezl, pracuje s vysokou zodpovědností, nasazením, důkladně, překonává překážky a postupuje po kariérním žebříčku vytrvale vzhůru. Při dobře postaveném Saturnu přináší práce sociální jistoty a výsledně také značnou osobni svobodu v rozhodování, zejména v rozhodování ohledně zaměstnání. Primární trauma leží v oblasti dosahování úspěchů v kariéře a v jednání na veřejnosti (stísněné chování). Kariérní úspěšnost se ale získává dodržováním tradičních a obecně platných pravidel společnosti nejsnáze ze všech důležitých oblastí horoskopu. Silný a harmonický Saturn dává předpoklady pro důležité, vážné a zodpovědné povolání (šéflékař, kancléř, generální sekretář, stavitel, uhlobaronatd.) Při průměrně postaveném Saturnu jsou to nižší státní úředníci, vojáci, zemědělci atd. Při poškozeném, či nízkém Saturnu pak pomocní dělníci, čističi a kanalizací a také nižší státní úředníci, či žebráci. Tito lidé většinou nejsou schopni uplatňovat svá práva v zaměstnání a trpí výčitkami svědomí a pocitem studu, pokud mají pocit, že jejich jednání v práci vybočuje z rámce obecně platných norem a pravidel. V elektrickém znamení může při poškození docházet ke kompenzačním reakcím, jedná se o typického kariéristu, který usiluje o dobré společenské postavení a uznání od druhých svoji angažovaností ve veřejném životě, politice, nebo veřejné správě. Nedělá to ale z důvodu pomoci druhým, jeho pohnutky bývají většinou sobecké a teprve pokud vytouženého úspěchu dosáhne, zjišťuje, že to není skutečný cíl jeho úsilí, dojde ke zklamání a pomocí tohoto principu může zvolna a postupně zpracovávat saturnické energie. V kompenzační formě lidé své dosažené pracovní postavení ztrácejí, protože od sebe očekávali příliš mnoho, kdežto v blokační formě toto postavení nedosahují vůbec a pouze si stěžují na hořký osud.

Saturn v jedenáctém domě - zatímco Saturn v domě desátém je v podstatě v nejlepším možném postavení, v případě jedenáctého domu se naopak jedná o jeden z aspektů velmi nepříjemných. Je to z toho důvodu, že člověk s tímto Saturnem má primární trauma v oblasti osvobození se od obecně platných pravidel a zákonů společnosti, které získal a integroval díky saturnickému vibračnímu poli v domě desátém. Znamená to, že díky přítomnosti Saturnu ve vibračním poli Urana (jedenáctý dům) je tento princip osvobození se od zmíněných obecně platných pravidel prakticky nemožný a to i v případě harmonického postavení Saturnu, či silného postavení Urana. Tento člověk má v současné inkarnaci jediný podstatný úkol v otázce zvládnutí saturnické energie a tím je pochopení zákona osvobození s tím, že prakticky jej bude moci aplikovat až v životě následujícím. Většinou se jedná o lidi silně samotářské a ostýchavé, ale v případě silného Saturna mohou vyhledávat kolektiv, který má jeden hlavní, konkrétní, často politický cíl. Jejich přátelé jsou většinou typicky saturničtí - méně zábavní, spíše vážnější, s horší finanční situací. Saturn v jedenáctém domě dává vždy jedno nebezpečí - pokud je v elevaci nad nebeskými světly (stojí li v horoskopu nad Sluncem a Měsícem), hrozí vždy zkáza díky zradě nejbližších příbuzných, ať se již jedná o zkázu materiální, či psychickou (vlivem nečekaného podvodu někoho z příbuzenstva, či blízkého). Stupeň nebezpečí je přímo úměrný míře případného poškození Saturna. Je li Saturn silný a harmonický, dává dotyčné bytosti mocné a silné ochránce (protektory) z významných společenských vrstev. Je li však poškozený, dává neméně mocné, ale o to nepříjemnější škůdce, jejichž nepříznivý vliv se jen těžko eliminuje.

Saturn ve dvanáctém domě - tento dům je domem institucí, psychiky a také domem vykoupení duše z koloběhu reinkarnací. Saturn v tomto domě je často velmi zatěžující a obtížně zpracovatelný, ale nikdy není třeba podléhat beznaději. Primární trauma se nachází v oblasti získání vyšších schopností a intuice, tyto schopnosti jsou nezpracovaným Saturnem blokovány a protože jsou pro člověka přirozené, je jejich blokace nepříjemná, ale nikoli nepřekonatelná. V případě těžšího poškození Saturna může docházet až k psychotickým poruchám, ale pozitvní je, že jsou tyto poruchy výborně léčitelné homeopaticky. Tito lidé mají značný organizační talent, ale nedůvěřují si a potřebují smysluplný úkol, či cíl, aby jej mohli rozvíjet a využívat. Trpí strachem z autorit a špatné budoucnosti a přitom jsou tyto obavy reálně zcela liché. Člověk se Saturnem ve dvanáctém domě by měl vždy vědomě usilovat o vyšší míru sebedůvěry. Je li Saturn v magnetických znameních, jedná se o tzv. blokovanou formu projevu a ta se projevuje alkoholismem, toxikománií, nebo obecnou odchylkou od normálu, lidově řečenou "ujetostí". V elektrických znameních se pak jedná o kompenzační reakci, tito lidé si rádi hrají na guruy, imitují je, nebo se stávají vůdci nějaké sekty. Mají enormí snahu měnit sami sebe za každou cenu a snaží se všemi prostředky dosáhnout osvícení, nebo duchovního poznání. Většinou však dosahují pouze iluzorního cíle a zklamání, díky kterému pochopí své negativní vzorce chování a na základě toho mohou energii Saturna snáze zpracovat. Tato poloha Saturna dává podmínky pro vznik tzv. "syfylitického mysasmatu", tedy duševního stavu, ve kterém se člověk snaží dosáhnout všeho silou a neuznává ústup.Autor: Zbyněk Slába | Počet komentářů: 7 | Sdílet na: | | |


Napsat komentář

(Registrace nového uživatele)

  *Napište číslicemi jednadvasedm:


  *Jméno:


  Heslo: (Pouze pro registrované)


  *Titulek:


  *Text zprávy:
18.5.2010 21:53
Titulek: Jak pracovat se Saturnem?

Od: Milka


Zajímalo by mne co teď s tím dál? Když si takto přečtu a nastuduji postavení planet a určím hlavní osobní problémy a oblasti s nimiž bych měla pracovat, co a jak můžu změnit? Přemýšlet o tom, kde mne tlačí Saturn a proč, zvláště když je třeba ve čtvrtém domě a působí tam jisté podmínky z dětství a ovlivňuje mne to, myslím že to samo o sobě nestačí?
Když si nechám zpracovat podrobný horoskop, astrolog mi také asi neporadí jak se některé bloky dají odblokoat či změnit...
Máte nějaký tip na to jak pak v osobním rozvoji postupovat s nabitými znalostmi?

Díky!

24.8.2010 07:20
Titulek: cvičení

Od: kateřina


Lepší je cvičit k posílení kondice. Není marné brát i něco na imunitu při oslabení, aby se člověk posílil i zevnitř. Já mám zkušenost s enzymy- curenzymem. Není chemický, je rostlinný.

22.8.2017 12:43
Titulek: bezva!

Od: Magdala


Kompletní astromapa je kvalitní pomůcka pro oduševnělé astrology, chci poděkovat za využití těchto stránek zdarma, svědčí to o velkorysosti autora stránek - děkujeme! :-)

22.8.2017 12:46
Titulek: astromapa

Od: Magdala


Kompletní astromapa je kvalitně zrpacovaný materiál pro oduševnělé astrology, chci poděkovat za možnost využívat tyhle stránky grátis - svědčí to o velkorysosti autora stránek - děkujeme! :-)
Magdala

22.8.2017 12:53
Titulek: pro Milku

Od: Magdala


....paušálně je sotva možné dát univerzální radu, je k tomu potřeba detailnější popis radixu - potažmo Saturnu a jeho postavení - jen tak je možno konkrétně nasměřovat. Jinak - jenom googlit a aplikovat všeobecné poznatky na své specifické okolnosti. :-) Magdala

7.4.2019 13:27
Titulek: 8.dům a pravidla a normy

Od: Zoe


Dobrý den chtěla bych se zeptat na opakovanou zmíňku ";postupovat podle obecně platných pravidel a norem společnosti"? Jak si to mám vysvětlit? Jaká jsou ta pravidla a normy? V mém případě se jedná o 8.dům. A v tom 8.domě mám i jupiter a mars a dračí hlavu. Se vztahy mám samozřejmě potíž. Proto se ptám na to ukotvování vztahu a úskalí. Děkuji. Eva

22.10.2022 14:02
Titulek: Saturn v pátém domě

Od: Ondra


Co je přirozené vyjadřování sexuální potřeby?


Diskuse - hlavní str.

Diskuse o energiích  Diskuse o astrologii  Diskuse o Tarotu  Diskuse o léčení, mystice
Související články:

Zajímalo by mě, co s tím dál (21.7.2012 18:54)
Měsíční uzly v astrologických domech (IV.) (17.10.2007 16:15)
Měsíční uzly v astrologických domech (III.) (24.9.2007 08:11)
Měsíční uzly v astrologických domech (II.) (3.9.2007 10:52)
Měsíční uzly v astrologických domech (I.) (23.8.2007 10:30)
Pluto v astrologických domech (9.4.2007 11:47)
Neptun v astrologických domech (4.2.2007 20:11)
Uran v astrologických domech (15.1.2007 17:16)
Jupiter v astrologických domech (29.11.2006 16:06)
Mars v astrologických domech (6.11.2006 13:47)
Venuše v astrologických domech (28.9.2006 13:05)
Merkur v astrologických domech (28.8.2006 12:19)
Měsíc v astrologických domech (18.8.2006 19:19)
Slunce v astrologických domech (8.8.2006 10:44)
Planety v astrologických domech (2.8.2006 12:59)