Merkur ve znameních

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 01. 05. 2006

Projevy Merkuru v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Merkur na rozdíl od "nebeských světel" - Slunce a Měsíce nic sama nevytváří, ale spojuje jednotlivé elementy. Dle živlové teorie slouží živel Vzduchu jako spojovací článek mezi živly Ohně a Vody. Merkur také spojuje různé typy kvalit a "odpovídá" obecně za výměnu a komunikaci. Ovládá dýchání na úrovní nervů, řídí výměnu energie a plynů v plicních alveolách, nervové vzruchy, inteligenci, paměť, koncentraci a speciální duševní schopnosti. Svojí polohou v jednotlivých znameních horoskopu určuje mentální typ osobnosti.

Níže pak navíc pro každé znamení naleznete ještě detailní popis projevů Merkuru v jednotlivých dekanech každého znamení. Co jsou to dekany astrologických znamení? Každé znamení je rozděleno na tři třetiny po deseti stupních, tedy první dekan je 1 - 10 stupňů, druhý pak 11 - 20 stupňů a třetí 21 - 30 stupňů. Merkur na přelomu dekanů, tedy například 20 stupňů a 54 minut už bude mít více vlastností z dekanu druhého.
Svými aspekty s ostatními planetami určuje Merkur ještě také typ inteligence. Rozhodujícím ukazatelem výšky inteligence je ale jeho konjunkce s důležitými osami horoskopu (Asc, Desc, MC, IC), tzv. angularita. Ryze speciálním aspektem je konjunkce se Sluncem, zde totiž musíme pečlivě vyhodnotit, jestli se jedná o polohu v tzv. spálení, nebo o konjunkci širokou, případně o velmi vzácné In Casimo. Široká konjunkce se Sluncem (až do dvanácti stupňů) naznačuje na intelektuální bytost. Vyšší inteligenci dává jakákoli vazba Merkura s Měsícem, ale pozor - u kvadratury a opozice navíc vznikají sklony k obratnému lhaní. Dalšími důležitými ukazateli pro vyšší inteligenci jsou aspekty Merkura s Marsem, Neptunem, Uranem, jeho poloha ve Štíru a dobře obsazený třetí dům. Pozor však na konjunkci s Uranem - člověk často není schopen pochopit druhé.

Merkur v Beranu dává rychlé a přímé myšlení, člověk je často umíněný a sebejistý a ví, čeho chce dosáhnout. Při hádkách je prudký a bojovný a o své pravdě většinou nepochybuje, přestože jí často nemá (záleží na typu aspektů). Má rychlé myšlení a dokáže argumentovat velmi ostře a přesvědčivě. Tento Merkur je ideální pro manažery, pokud je harmonický. Poskytuje magické schopnosti slova. Je li negativní, člověk bývá roztěkaný, zbrklý a verbálně agresívní.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. V závislosti na aspektech se jedná o bystré myšlení, lstivost, pohotovost a dobrý postřeh. Také o určitou agresivitu a impulsivní jednání, zejména v případě kvadratur Merkur, nebo také Marsu. Tito lidé bývají výřeční, ale také nestálí, protože jim schází trpělivost. Bývají to dobří studenti, které učení baví.

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Jedná se o dobrou polohou pro manažery, protože mají dobré organizační schopnosti, jsou zdravě ctižádostiví, mají i dobrou sebedůvěru a o svých rozhodnutích nepochybují. V případě negativních aspektů ale mohou být příliš sebejistí a neposlouchají zdravé připomínky druhých. Vnitřní neklid, smysl pro hezké věci, velkorysost. Dobrá poloha pro spekulace.

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Vyšší filozofie, přemýšlivost a také zájem o duchovní záležitosti, nebo esoteriku. Vyšší ideály, touha po cestování, často na značné vzdálenosti a delší dobu. V případě negativních aspektů pak chybí zdrženlivost, lidé jsou netrpěliví a dělají chyby. Je to poloha pro sociální cítění a celkově bývají tito lidé oblíbení a uznávaní (záleží vždy na povaze aspektů).

Merkur v Býku poskytuje myšlení spíše těžkopádnější a pomalé, dokáže se konkrétně zaměřit na praktické problémy. V diskuzích je v nevýhodě, ale má přesné úsudky, protože jeho uvažování není závislé na okamžitých podnětech. Abstraktní myšlenkové pochody považuje za ztrátu času. Uvažuje spíše konzervativně. Často bývá diplomatický. Harmonický Merkur v Býku je pro diplomatické služby ideální, stejně jako pro každé precizní a solidní zaměstnání.

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. myšlení bývá hodně materialistické, může být nižší vnímavost a empatie. Tito lidé bývají skeptičtí, nedůvěřují příliš ničemu, na co si nemohou sáhnout a nejsou to vhodné typy pro alternativní léčbu. Umíněnost je jednou z jejich výrazných vlastností a to i u harmonických aspektů. Neharmonické jí obvykle zvyšují až do absurdity. Uvažování je těžkopádnější, ale důsledné, lenost, verbální projevy bývají pomalejší, mají specifickou formu, která se dá dobře poznat. Často se jedná o opatrné lidi, které nepřemluvíte na nebezpečné aktivity.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Praktické myšlení, systematické a důsledné. Dobrý vědec. Obvykle také solidní dispozice pro studium. Pohyblivost a obratnost. Zájem o finanční záležitosti a vše, s nimi spojené. Nestálí lidé, výmluvní a s dobrými rétorickými schopnostmi. Bývají bystří a vždy mají po ruce vhodný argument.

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Jedná se o houževnaté, důsledné jedince, kteří si jdou za svým cílem, často jsou to také egoisté, kteří se umí dobře koncentrovat na problém. Bývají ctižádostiví, diplomatičtí, ale neváhají prosazovat své názory, o jejichž správnosti bývají často přesvědčeni. Nebývají příliš důvěřiví a zejména v případě neharmonických aspektů je složité je o něčem přesvědčit.


Merkur v Blížencích (hodnost) je v nejlepším postavení, nejdůležitější činností je pro něj získávání a předávání znalostí (učitel). Myšlení bývá jasné, logické a vyžaduje duševní podněty. Miluje slovní přestřelky. Myšlení takového člověka je velmi flexibilní, má studijní předpoklady, kombinační a matematické vlohy, je všeobecně upotřebitelný, má dobrou rétoriku, příjemný hlas, často však mění velmi rychle své názory. Trpí neustálým nervovým napětím a potřebuje aktivní pohyb, aby toto napětí rozpustil. Merkura v Blížencích mají výborní obchodníci, poškozeného Merkura pak obratní kapsáři (rychlé a šikovné prsty). Neharmonický Merkur je povrchní, rozptýlený, nesoustředěný a nemá žádnou vytrvalost.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Tito lidé jsou intelektuálně založení a bystří, dokáží obratně vyjednávat a mívají i dobré obchodní nadání. Dobří studenti, vědci, jejich uvažování je široké, ale na druhé straně bývají nestálí, hlavně v případě negativních aspektů Merkuru. Dobře vstřebávají informace, mají velmi slušný úsudek a umí logicky uvažovat. Praktické výsledky - dovedou si poradit s řadou problémů a situací, zejména jsou li aspekty harmonické.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Dispozice pro vědeckou práci a analytická důslednost. Ale také umělecké vlohy, bývají to například dobří literární kritici atd. Častý je výrazný talent, kde ale záleží také na příslušném domu a jeho dekanu. Intelekt je rozvinutý a spíše jemný, diplomatický. Život takového člověka bývá poklidný, bez velkých výkyvů a náhlých zvratů (záleží na dalších aspektech). Někdy tito lidé uzavírají manželství z rozumu, či určité vypočítavosti, zejména v případně neharmonických aspektů. Dobré studijní předpoklady, touha po harmonii a často také výborná představivost.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Výborná koncentrace, vyšší duševní schopnosti, určité předpoklady pro práci s mentálními technikami, či magií. Zájem o okultní vědy a zejména o astrologii, kde tito lidé vynikají schopností pochopit složité vnější souvislosti. Obdivují vědu i umění a rádi se společensky angažují. Mají sociální uvažování, bývají to humanisté. Veliká vytrvalost a v případě neharmonických aspektů také neústupnost. Psychologické nadání.

Merkur v Raku dává dobrou paměť, myšlení je hodně ovládáno pocity, náladami a emocemi, člověk je soucitný, poetický a toto postavení Merkura není příliš dobré pro objektivní vědecké zkoumání, protože je spíše povrchní. Obecně není Rak pro Merkur příliš výhodný, úsudek bývá nespolehlivý, myšlení mívá velmi proměnlivou kvalitu, často však má člověk výbornou intuici - je zde propojené vědomí a podvědomí. Argumenty bývají iracionální, ale pravdivé. Neharmonický Merkur je duševně značně ovlivnitelný a rád podřizuje své názory názorům svého okolí.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Nerozhodné, nejisté myšlení, určitá specifická nespolehlivost, která je dána obavami a přemýšlením, co by bylo nejvhodnější pro dotyčného, i jeho nejbližší. Výborná přizpůsobivost, dobrá sebedůvěra, uvažování je klidné a citlivé. Neustálá sebekontrola v názorech a jejich hodnocení, což způsobuje, že člověk si nestojí za svými postoji dostatečně pevně. Empatie, rodinný typ, také touhy po cestování.

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Uvažování se hodně točí okolo skrytých věcí, dobrý vhled do druhých, vnímavost a schopnost odhadnout silné i slabé stránky druhého. V případě negativních aspektů pak také možnost zneužití slabostí druhého ve svůj prospěch. Nedůvěřivost vůči druhým, někdy až pocit ohrožení (hlavně jsou li aspekty neharmonické). Koncentrace bývá dobrá, ale chybí u ní systematičnost. Výborné analytické myšlení, často provázané s intuicí. Sebedůvěra a satirické vlohy. Specifický, úsečný projev.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Veliká vnímavost, v případě neharmonických aspektů může být až chorobná, tedy dotyčného psychicky rozhodí to, čeho si druzí ani nevšimnou. Duchovní zaměření, značný idealismus, myšlení je často roztříštěné a chybí mu jasný obsah, nebo cíl. Výborná představivost, ale také touha po úniku z tíživé reality (jsou li aspekty neharmonické). S nimi může být spojeno také těžkopádné myšlení a nechápavost. Dobrá přizpůsobivost. Silně neharmonické aspekty pak způsobují vnitřní odloučenost od reality a touhu utíkat od lidí do svého vnitřního světa.

Merkur ve Lvu je pro tuto planetu postavením zajímavým a také dvousečným. V harmonické pozici se jedná o výborné ředitele podniků, či vojevůdce (stratégové). Myšlení je velkorysé, okázalé, člověk je velmi silná osobnost a má na druhé vliv. O svých duševních schopnostech má často značné mínění a disponuje velikou duševní energií. Vytváří si své vlastní mínění bez ohledu na fakta, do jaké míry je ve svých úsudcích přesný, záleží hlavně na povaze aspektů. Herecké sklony a přitažlivost k divadlu. Neharmonický Merkur ve Lvu je spíše nadutý, nesnášenlivý, hádavý, domýšlivý a není schopen uznat vlastní omyl. Vyjadřuje se vážně a pompézně. Negativní aspekty Merkura ve Lvu nejsou vůbec příjemné.

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Výborný organizační talent, hrdé uvažování a myšlení, v případě neharmonických aspektů touha po uznání, která někdy může vypadat až směšně. Ctižádost a také sebedůvěra, obdiv k umění, důstojnost, příjemná komunikace. V případě dobrých aspektů Merkuru a Slunce se jedná o velmi pozitivní lidi, s nimiž je radost být. Široké myšlení, nebaví ho ale zabývat se maličkostmi.

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Důstojné uvažování, mířící k vyšší filozofii, rozvinutý duševní život se zaměřením na duchovní záležitosti a také spravedlnost a sociální aspekty. Příjemné ideály, na které je člověk hrdý, i když je okolí často nemusí chápat. Neklidný duch, touha po změně a cestování, zbrklost a netrpělivost, ale také věrnost. Má rád veliké cíle, ale nechce se příliš zabývat nutnými detaily, které vedou k úspěchu, což ale neznamená, že se úspěch nedostaví, naopak. Ale záleží také na aspektech. Jsou li harmonické, jedná se o úspěšné a příjemné lidi se širokým srdcem.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. Často se jedná o důsledné lidi, ale v případě neharmonických aspektů také o paličáky, neústupně hájící své názory, což může být nepříjemné. Harmonické aspekty pak přináší hrdost, bystré uvažování, zdravou agresivitu a ostré lokty. Myšlení je široké, ale nevadí mu ponořit se do detailu, pokud je to třeba. Tito lidé se rádi učí a jsou hrdí na své úspěchy. Dobré výsledky jsou jejich nejlepší motivací, jsou rádi středem pozornosti a baví je předávat své znalosti dál.

Merkur v Panně (hodnost a povýšení) je ve svém druhém nejlepším postavení, (jedná se o tzv. noční Merkur), je ideální pro detailní práci, precizitu, je zodpovědný, důkladný, nedokáže ale odevzdávat svou práci včas, protože ji níkdy nemá dotaženou do konce. Je také kritický a často pedant, nemá rád nepodložené ideály. Chybí zde syntetická složka myšlení. Je výborný pro jemné mechaniky, hodináře, strojaře, má výborné úsudky a dobrou faktografickou paměť, ale chybí mu logicka. Je spolehlivý. Pokud je postaven neharmonicky, je hnidopich, příliš se soustředí na detail a uniká mu podstata, nemá komplexní myšlení, je příliš šťouravý a analytický a v kolektivu nebývá oblíben. Je to typické postavení pro byrokrata, který upřednostňuje duševní pořádek před vším ostatním. Merkur v Panně oslabuje střeva a není pro to pro něj příliš vhodné sedavé zaměstanání. Protože je ale studijní typ, vzniká tu často rozpor. Případné psychické potíže se mohou projevit ve formě tzv. "emočního průjmu".

Dekany Panny:

První dekan: Čistý vliv Panny. Dispozice pro vědeckou práci, důslednost a analytické myšlení. Bystré uvažování, v případě neharmonických aspektů může být nepříjemně pedantické, s absencí smyslu pro humor. Zájem o materiální a finanční záležitosti, bývají to například dobří realitní podnikatelé. Vnitřní neklid bez reálné příčiny, který dotyčného nutí poznávat nové věci a pátrat po jejich příčinách. Dobré komunikační schopnosti a také určitá nestálost a často nespolehlivost, zejména v případě neharmonických aspektů.

Druhý dekan: Zde je vliv znamení Kozoroha. Myšlení je složité a vážné, člověk příliš nezná radost a lehkost, i když v případě harmonických aspektů to není tak markantní. Dokáže si jít za svým cílem, potíže ale může být v nedostatečné představivosti. Určitá nedůvěřivost a skepticismus, který se zvyšuje v případě neharmonických aspektů. Diplomatické vlohy, protože nechybí ani ráznost a důslednost. Koncentrace, píle a ctižádost, zejména v zaměstnání.

Třetí dekan: Převládají energie Býka. Analytické myšlení, hodně zaměřené na hmotné záležitosti. Nedůvěra vůči alternativním metodám a také k duchovním záležitostem. Preferuje spíše tradiční církve, ale nemá víru v srdci, může se jednat o fanatika, zejména je li Merkur neharmonický. Nicméně není to pravidlo. Konzervativní duch. Zájem o umění, ale je tu jedno úsměvné specifikum. Umělci a zejména zpěváci s Merkurem v tomto dekanu trpí leností :-) Pomalejší, ale důsledné uvažování. Pomalejší řeč, opatrné jednání, nesnáší riskování. Tito lidé často mívají dobrý úsudek a logiku.

Merkur ve Váhách je velmi dobré postavení pro umělce, protože takové osoby disponují dobrou a příjemnou rétorikou a mají bohatý způsob vyjadřování. Úsudek má vyvážený, dokáže usmiřovat ostatní, uvažuje jasně a rozvážně, disponuje bystrou myslí a vždycky má v zásobě několik způsobů řešení. Velikou nevýhodou Merkura ve Váhách (a to i v harmonickém postavení) je jeho nerozhodnost. Neustále se snaží vymyslet nejoptimálnější řešení a to mu způsobuje permanentní stres. Není příliš vhodný pro vedoucí pracovníky a pro lidi, kteří se musí rychle a zodpovědně rozhodovat. (Např. lékař na záchrance). V neharmonickém postavení jsou lidé drzí, i když nejsou sprostí a typickým způsobem odsekávají. Je složité je přimět k výbuchu, spíše si své emoce drží pod pokličkou a připomínají vařící kotlík smůly, který sice nepřeteče, ale občas dokáže nepříjemně prsknout. :-)

Dekany Vah:

První dekan: Čistý vliv Vah. Příjemné myšlení, točící se okolo hezkých věcí, umění a harmonie. Ale také nerozhodnost a váhavost. Tito lidé mívají často talent k něčemu, v čem potom vyniknou, ale nelze přesně odhadnout, jaké oblasti se týká. Touha po harmonii a vyváženosti, která může vést k až patologické nerozhodnosti, zejména v případě neharmonických aspektů. Tendence navazovat vztahy z určitého kalkulu, kdy se upřednostňuje výhodnost před citem a láskou. Z čehož pak ale plyne rozpor, protože Merkur ve Vahách po citu touží. Výborná představivost a dobré předpoklady pro studium. (Záleží ale na více aspektech).

Druhý dekan: Vliv energie Vodnáře. Mentální schopnosti, dispozice pro studia magie, astrologie a okultních záležitostí. Diplomacie a zdvořilost, oblíbenost v kolektivu. Výborná koncentrace, neotřelé myšlení a schopnost dívat se na věci z neobvyklého úhlu. Zájem o vědu i umění. Dobré vhledy do druhých, dispozice pro psychologii a zájem o tyto záležitosti. Vytrvalost a pevnost názorů.

Třetí dekan: Převládá energie Blíženců. Myšlení je široké, bystré, tito lidé umějí vyjít doslova s každým, pokud jsou aspekty Merkuru harmonické. Trpí nestálostí názorů, protože jednak neustále přemýšlí, co je nejlepší a potom mají velni široký záběr, na základě čehož si často neumějí udělat jasný a pevný názor. Dobré předpoklady pro vědu, při neharmonických aspektech pak upovídanost, ženy mohou býti drbnami. Pružné a hbité tělo (záleží i na dalších aspektech). Rozum je logicky zaměřený, žádná veliká esoterika a tajemno! Výborná poloha pro podnikatele, protože si tak umí poradit s řadou problémů.

Merkur ve Štíru je zejména badatelský a jeho výborné pozorovací schopnosti a jasný a přesný úsudek (na bázi intuice) z něho dělají vynikajícího detektiva, nebo psychologa. Své duševní aktivity vždy dotahuje do konce, v diskuzích může být nepříjemně ostrý, až zničující. Vždy si najde nejslabší místo svého oponenta a na to se pak zaměří. Toto postavení Merkura je vynikající pro výzkum a badatelskou činnost, má dispozice pro jadernou a kvantovou fyziku. Člověk s takovým Merkurem se zajímá o vše skryté a mystické, ale měl by si dávat pozor, aby nepodléhal přílišné oddanosti vůči nějakému náboženskému směru, protože to by ho brzdilo v osobním rozvoji. Myšlení je jak analytické, tak i syntetické. Neharmonický Merkur ve Štíru bývá obvykle velikým podvodníkem, často až mezinárodního formátu. Neharmonický prvek ve Štíru je vždy nebezpečný a Merkur rozhodně není výjimkou.

Dekany Štíra:

První dekan: Čisté energie Štíra. Značná vnímavost, rezistence vůči negativním vlivům, i když v případě neharmonických aspektů mívá někdy člověk tendence upadat do depresí, které pak mají štíří hloubku. Ale zase se z nich dokáže rychle dostat. Specifický egoismus, jakoby trochu skrytý, ale výrazný. Schopnost analytického myšlení, je to výborný aspekt například pro kriminalisty a všechny, kdo se zabývají bezpečnostní problematikou. Štíří sarkasmus, určitá vypočítavost, ale jsou to lidé, kteří dokáží velmi úspěšně pomoci druhým, protože si dokáží budovat síť kontaktů a zavazovat si je. Tito lidé nebývají příliš důvěřiví vůči ostatním, je to ale taková zdravá nedůvěra, je velmi složité je podvést (na rozdíl od znamení Ryb). Značné sebevědomí.

Druhý dekan: převládá energie Ryb. Značná vnímavost, v případě neharmonických aspektů až patologická a dotyčný pak podléhá návalu dojmů, což se projevuje nejvíce v dětství. Cvikem si lze vypěstovat určitou rezistenci. Kombinuje se zde štíří preciznost s rozmáchlými rybími náhledy, takže člověk má potíže koncentrovat se na jeden konkrétní cíl a z toho pak vyplývá občasná neúspěšnost jeho aktivit. Veliká přizpůsobivost, dobrá představivost, ideály. Při neharmonických aspektech potom mohou být horší studijní schopnosti a nižší chápavost (záleží ještě na dalších aspektech, například Luny.)

Třetí dekan: Pod vlivem energií Raka. Zde se zajímavě kombinuje račí nerozhodnost a štíří důslednost, vzpoměl jsem si na heslo "nevím, co chci, ale vím, jak toho dosáhnout.":-) Energie Raka nutí člověka neustále přemýšlet, co by mohlo být nejlepší pro něj, i pro druhé, kdežto netrpělivý Štír ho nutí ke zbrklým rozhodnutím, což se projevuje zejména v případě neharmonických aspektů. Nespolehlivost, nejistota (opět záleží na aspektech). Značná přizpůsobivost, smysl pro umění, specifický vnitřní neklid, ale navenek se člověk projevuje jako klidný a rozvážný. Opatrné názory a neustále přemýšlení, nicméně jakmile nabyde dojmu, že má v něčem pravdu, pak si za tím stojí doslova "přes mrtvoly". Jedná se o lidi, kteří rádi cestují, nebo se hodně zajímají o cestopisy.

Merkur ve Střelci (exil) dává značně syntetické a intuitivní myšlení, které má na rozdíl od Berana a Lva vždy sociální a humánní prvky. Uvažování však podléhá velmi rychlým změnám, chybí u něj stabilita názorů a myšlenky jsou často roztříštěné. Nápady a názory převažují nad realitou a s detaily je zacházeno bezstarostně. O skutečnosti je vytvářena instinktivní představa. Merkur ve Střelci není příliš taktní a živě se zajímá o cizí kultury a náboženství. Je svobodymyslný a jeho myšlení má často religiózní podtext. Omezování nesnáší a obvykle na něj reaguje nepřiměřeně. Pokud je postaven neharmonicky, bývá hádavý a přesvědčený o své pravdě, může působit až pomateným dojmem. Dekany Střelce:

První dekan: Čistá energie Střelce. Vyšší filozofie, zájem o bílou magii a hermetismus, dobří učitelé, protože dovedou zaujmout a učení druhých je baví. Rozvinuté uvažování se širokým záběrem. Ideály, často krásné a někdy odtržené od reality (jsou li aspekty neharmonické). Miluje pohyb, cestování, pobyt v přírodě. Dobré povahové vlastnosti, zájem o druhé, uvažování má vždycky sociální podtext. Nerozvážnost, která je větší v případě neharmonických aspektů. Nestálost, nikoli v názorech, ale například ve vztazích, protože tito lidé mají příliš široký záběr, než aby jim vyhovovalo se vázat na jednoho člověka, ale neplatí to samozřejmě absolutně!

Druhý dekan: převládá energie Berana. Střelecká energie je podbarvená beraní tvrdostí a cílevědomostí, v případě negativních aspektů až lstivým a vypočítavým uvažováním, záleží vždy ještě na dalších aspektech. Bystrost, chápavost, určitá bezohlednost a to i v případě aspektů harmonických. Obratnost v komunikaci, ale i v tělesné oblasti (typicky u Merkuru v prvním domu). Zajímavá je zdůrazněná nestálost, kterou znamení Berana jakoby zesiluje u střeleckého základu. Pohotové, bystré reakce. Tito lidé mívají radost z učení se novým věcem a poznatky dovedou využívat v praxi.

Třetí dekan: Zde je energie Lva. Výborný aspekt pro jakékoli spekulace, například na burze, pokud je například navíc spojený s druhým domem. Solidní organizační schopnosti a také veliká motivace, pokud se dotyčnému dostává pozitivní zpětné vazby. Naopak při neharmonických aspektech může docházet k vzteklým reakcím vůči všem, kdo si dovolí proti dotyčnému jakkoli vystoupit. Značná ctižádost, ale také dobrosrdečnost. Pozitivní vztah k umění, obdiv všeho vzletného a velkolepého. Široký myšlenkový záběr, pevné názory a osobní statečnost, zejména v případě harmonických aspektů.

Merkur v Kozorohu - člověk je praktický a jeho zájmy konkrétní. Typickým povoláním je pragmatický strojní inženýr, matematik, nebo obchodník. Společenské uznání a dosažení materiálního blahobytu bývají hlavním cílem snažení. Myšlení podléhá přísným strukturám a zákonům, společně s dobře postaveným Jupiterem kdekoli v horoskopu je takový Merkur ideální pro soudce. Způsob myšlení je velmi konzervativní. Zbavit se konvencí je pro takového člověka problém. Pokud je Merkur v Kozorohu poškozen, bývá člověk vysoce konzervativní, až úzkoprsý, (jako příklad lze uvést starou pannu - přísnou profesorku matematiky). Přístup k informacím bývá v takovém případě omezen.

Dekany Kozoroha:

První dekan: Čistá energie Kozoroha. Značná vytrvalost a houževnatost, pevné názory, které ale dotyčný nerad mění. V případě harmonických aspektů zdravý konzervatismus a zásadovost, při neharmonických pak paličatost a hájení vlastní pravdy za každou cenu, dotyčný o ní bývá často nezvratně přesvědčený, i když je realita odlišná. Lidé s tímto Merkurem dokáží jít za svým cílem a tvrdě pracovat pro jeho dosažení. Bývají v tom značně úspěšní. Značné ego, jsou li aspekty neharmonické, potom až patologicky výrazné. V tomto případě pak dotyčný často žije v rozporu se svými skutečnými potřebami, z čehož plyne napětí a pocit frustrace. Merkur v tomto dekanu Kozoroha bývá značně nedůvěřivý a všechno si potřebuje ověřit. Výborný aspekt pro investigativní novinařinu! Dobré studijní dispozice a také diplomatické schopnosti, protože dotyčný se dokáže ovládat a přitom si jde za svým cílem. Výborná koncentrace. Ctižádost, často však v uvažování chybí lehkost a radost, ne vždy se dotyčný dokáže ocenit za své úspěchy, nebo nedostatečně oceňuje druhé. Zejména u rodiče to pak může vytvářet zbytečně zátěžové situace pro jeho dítě. V kariéře se jedná o dříče.

Druhý dekan: Jedná se o podbarvení energií Býka. Cílevědomost a vytrvalost, materiálně zaměřené myšlení, důsledné a praktické. Vnímavost je slabší a je zde také opravdu značná nedůvěra vůči alternativním metodám a esoterice. Jednou ze specifik této polohy je lenost, zejména jsou li aspekty neharmonické. Znamení Kozoroha na ní sice trpí celkově, zejména ke stáří, ale Býk jí značně zesiluje. Myšlení může být těžkopádnější, uvážlivé a opatrné. Z toho plyne určitá opatrnost a také nechuť ke změnám. Tito lidé ale mívají dobrý úsudek a odhad.

Třetí dekan: Převládá energie Panny. Výborné analytické a studijní dispozice, bystrost, obratnost, i když ta je trochu tlumena Kozorohem, zejména je li Merkur v neharmonických aspektech. Velmi praktické myšlení, postrádající prvky romantiky. Nižší schopnost užívat si s lehkostí života (což platí pro všechny dekany, u tohoto je zmíněný projev nejslabší). Dobré komunikační schopnosti. Materiální zaměření, zejména ve spojení s druhým domem. Určitá nestálost, ale také pohotové a bystré reakce.

Merkur ve Vodnáři je výborně postavený, dává tvůrčí způsoby myšlení, je originální, neotřelý a má schopnost aplikovat nové, nevyzkoušené koncepce a vynálezy v praxi. Jistě není třeba zdůrazňovat, že to může být nebezpečné. Tito lidé bývají myšlenkově nezávislí a nesnášejí jakékoli nařizování, jak mají myslet. U inteligentních dětí se tak často může vyskytnout nepřekonatelný výchovný problém pro rodiče. :-) (Vždy samozřejmě také záleží na harmonických, či neharmonických aspektech Merkura s ostatními planetami). Člověk s Merkurem ve Vodnáři potřebuje svobodu, aby mohl objevit své duševní zájmy. Občas mívá radikální názory a ve sporných záležitostech sklouzává k černobílému hodnocení. Temto Merkur přináší velkou myšlenkovou flexibilitu, umí se soustředit a odevzdat práci včas (na rozdíl od Merkura v Blížencích). Je ochoten nesobecky pracovat pro kolektiv, je to vysloveně týmový typ a na svém duševním vlastnictví příliš nebazíruje. V podstatě není schopen pracovat bez týmu. Neharmonicky postavený Merkur může způsobovat nevhodný způsob prosazování vynálezů do praxe, bývá anarchistický a zavrhuje staré koncepce bez ohledu na jejich případnou prospěšnost, často hlava nehlava.

Dekany Vodnáře:

První dekan: Čistý vliv Vodnáře. Značné duševní schopnosti, moderní myšlení, často neobvyklé, vybočující ze standardu, což se projevuje hlavně při neharmonických aspektech Merkuru, ale i Uranu. Tito lidé bývají oblíbení a středem pozornosti. Výborná koncentrace, dispozice pro vědeckou práci, objektivní myšlení (záleží také hodně na fázích Měsíce). Je to dobrá poloha pro studium Astrologie a složitějších esoterických nauk, protože nechybí syntetické myšlení. Kladný vztah k umění, mecenáš, zejména při harmonických aspektech a v kombinaci se Střelcem. V myšlení jsou humanitní prvky, stabilita a pevné názory, často také dobrý odhad lidské povahy, tj. dispozice pro psychologii.

Druhý dekan: Je značně podbarvený energií Blíženců. Intelektuální projevy, výborné obchodní dispozice, navíc nechybí poctivost a sociální aspekty v myšlení, nejedná se o chladně vypočítavý typ. Určitá nestálost nejenom v názorech. Obratnost v myšlení, často také i ve fyzické rovině (hodně záleží na domu). Kombinace Vodnáře a Blíženců poskytuje velmi dobrý úsudek. Studijní dispozice, nových, neotřelé názory a myšlení. V uvažování vládne logika, rychlost a bystré reakce. Dobří podnikatelé, kteří si umí poradit v řadě důležitých oblastí. Při neharmonických aspektech sklony k nepříjemnému drbání a díky tomu k neoblíbenosti!

Třetí dekan: Zde se hodně projevuje energie Vah. Dobrá dispozice pro vědeckou práci, osobní odvaha, ale také určitá nerozhodnost, zejména jsou li aspekty neharmonické. Tito lidé mají obvykle výrazný talent, který se projeví v okamžiku, kdy ho začnou rozvíjet. Záleží samozřejmě na dalších planetách, ale Merkur v tomto dekanu na talent jasně naznačuje. Touha po životě bez výkyvů, po harmonii, kterou ale občas narušují energie Vodnáře. Zajímavá je skutečnost, že tito lidé na jedné straně dokáží navázat vztah z vypočítavosti a na druhé straně v něm pak usilují o rovnováhu, což někdy končí zklamáním a rozchodem a jindy naopak upevněním svazku a velikou láskou, zejména jsou li aspekty harmonické a k nim je pozitivní i Venuše. Výborné studijní dispozice, učení jde lehce a člověka baví.

Merkur v Rybách (exil a pád) dává básnické schopnosti a intuitivní myšlení. Názory takového člověka mají určitý vyšší rozměr, tento Merkur rozhodně není exaktní a je nevhodný pro matematiky a strojaře. Rovněž pro vědecká studia se příliš nehodí. Paradoxně je však příznivý pro fyziky. Poskytuje rozvinutou fantazii a může vytvářet nepříjemnosti a zmatky v okolí svého "nositele". Postavení Merkura v Rybách je pro tuto planetu nejproblematičtější, zejména v dnešní, technické době. Jeho největším kladem ale je, že silně propojuje denní vědomí s intuicí. Člověk s takovým Merkurem se dokáže vyjadřovat až omamným způsobem, stačí si vzpomenout na slavného českého herce Rudolfa Hrušínského a rázem pochopíme, co a jakým stylem je schopen Merkur v Rybách dávat svému okolí. V neharmonické podobě vzniká chaos v myšlení, nespolehlivost v úsudku, není schopen zpracovat fakta a způsobuje také špatnou paměť.

Dekany Ryb:

První dekan: Čistá energie Ryb. Zde je především značná vnímavost, která může komplikovat život, protože dotyčný se hodně zabývá vnějšími vlivy a obtížně hledá zlatou střední cestu a vyváženost myšlenek. V případě neharmonických aspektů pak může jít i o psychické oslabení, je li navíc neharmonický Merkur v prvním dekanu Ryb a v domu dvanáctém, ze zkušenosti vím, že je možný rozvoj duševních poruch, například schizofrenie, ale neplatí to samozřejmě absolutně!! Záleží i na dalších aspektech. Dobrá přizpůsobivost, která může být u neharmonických aspektů až patologická a dotyčného pak společnost někoho dalšího spíše obtěžuje, protože není schopný dát prostor také sobě, neustále se snaží přizpůsobovat druhému, což může vést až k pohrdání ze strany partnera a obrovskému nepochopení vzniklé situace. Ideje, výborná představivost a také vyšší schopnosti, zejména ve spojení s osmým, devátým a dvanáctým domem. Harmonické aspekty přináší objektivní myšlení, podbarvené soucitem. Neharmonické pak nechápavost, pomalé myšlení a horší schopnost učení se.

Druhý dekan: Je pod vlivem energií Raka. Vnímavost je kombinována s nerozhodností, která může být v případě neharmonických aspektů až patologická, protože dotyčný neustále hledá řešení, které nikomu neublíží, což je často nemožné. Nejistota, neschopnost si stanovit cíl a jít si za ním, protože představivost je sice dobrá, ale hodně roztříštěná. Cíl ale potřebuje jasné kontury a také cestu k jeho dosažení. Výborná přizpůsobivost. Nespolehlivost, jsou li aspekty neharmonické, takový člověk málokdy přijde včas na schůzku, snaží se vyhovět i v případě, kdy dopředu ví, že to není v jeho silách. Opatrnost v názorech, které se mění v závislosti na vývoji situace. Touha po cestování, podbarvená zájmem o hlubší aspekty cizích kultur a hlavně jejich spirituality.

Třetí dekan: Zde se projevují energie Štíra. Značná vnímavost vůči skrytým věcem a zájem o tajemno, okultismus a magii. Fascinace transformací, smrtí, biologickými procesy přeměny. Také egoismus a vypočítavost, zejména jsou li aspekty neharmonické. Skvělé analytické schopnosti. Výborná poloha pro bezpečnostního specialistu, kriminalistu atd. Vrozená nedůvěra a touha si ověřovat informace. Satira a specifický smysl pro kousavý humor. Výborná koncentrace, i když energie Ryb jí poněkud narušují, ale jsou li aspekty harmonické, potom se jedná o dobrou imaginaci a magické schopnosti, které urychlují dosažení nějakého cíle. Často vysoká sebedůvěra, ale nechybí ani schopnost kritického myšlení.