Dekany astrologických domů

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 05. 06. 2016

Popis jednotlivých dekanů astrologických domů

Astrologie zná a používá různé metody, vhodné pro předpovídání budoucích událostí. Abychom je mohli spolehlivě používat, je dobré znát významy jednotlivých dekanů a to jak dekanů astrologických znamení, tak i dekanů astrologických domů. Co tento výraz znamená? Každé znamení a každý dům lze rozdělit na jednotlivé třetiny. Zatímco v případě znamení má jeden dekan vždy deset stupňů, u domů je tomu obvykle jinak, protože ekvální, (tedy stejně veliké domy) se v astrologii běžně nepoužívají. Dekan jednoho domu tak může mít například osmnáct a druhý třicet osm stupňů atd.. Záleží na použitém systému domů a také na roční době - okolo rovnodennosti se velikosti domů liší méně a naopak, mezi rovnodennostmi jsou jejich rozdíly poměrně značné.

Význam astrologických domů je na těchto stránkách popsán docela dobře, takže si ho pojďme dále rozšířit o popis jednotlivých dekanů každého domu zvlášť. U planet pak bude popis složitější - probereme si význam každé planety v každém dekanu jednotlivých znamení. Texty pak přidám do každého článku, který popisuje projev jednotlivých planet v astrologických znameních. Dekany musíme počítat pro každý dům zvlášť, příklad: Asc. je na dvanácti stupních Býka a hrot druhého domu pak na pěti stupních Blíženců. Zbývá tedy osmnáct stupňů do třiceti Býka a pět z Blíženců, dům tak má velikost dvacet tři stupňů. Tuto velikost podělíme třemi, což je 7,6 stupně na jeden dekan, tedy 7 stupňů a 36 minut. Tato velikost je pak vždy shodná i pro protilehlý dům!


První astrologický dům:

První dekan: vyjadřuje osobnost člověka, popisuje projevy jeho individuality, naznačuje na události v první třetině života.

Druhý dekan: ukazuje na seznamování s dalšími lidmi, popisuje druhou třetinu života a jeho události, dále pak také lásku a pravděpodobný typ a povahu partnera.

Třetí dekan: schopnost praktického ekonomického fungování a také jak se dotyčný dokáže postavit k praktickým záležitostem života.


Druhý astrologický dům:

První dekan: naznačuje přímo na vztah k majetku a schopnost se materiálně zajistit, je zde popsán pravděpodobný osud z hlediska peněz, jak se člověk dokáže postavit k práci a využít své celkové schopnosti k zajištění sebe i druhých.

Druhý dekan: možnost daru od příbuzenstva, majetek a peníze od blízkých lidí, ale i dědictví, dar, výhra. Majetkové a finanční poměry ve druhé třetině života.

Třetí dekan: výdělek pomocí mentální činnosti, tedy schopnost uživit se "hlavou", způsob, jakým budou přínosné cesty, finanční a majetkové poměry ve třetí třetině života, tedy ve vyšším věku a ve stáří.


Třetí astrologický dům:

První dekan: ukazuje na sourozence, tedy lze odhadnout jejich počet a vzájemné vztahy. Dále jsou to cesty v první třetině života, potom také inteligence a schopnost prakticky používat zdravý selský rozum.

Druhý dekan: zaměstnání, ve kterém se více cestuje, výdělek psaním (spisovatel, novinář, případně také knihkupec, majitel internetových stránek atd). V neposlední řadě se rovněž jedná o cestování ve střední třetině života.

Třetí dekan: rozvíjení duševních schopností a intelektu v poslední třetině života (špatně obsazený třetí dekan může ukazovat na zhoršené mentální schopnosti). Prvky v tomto dekanu dále ovlivňují kvalitu domova ke konci života, vztah k rodině a k dosaženému majetku


Čtvrtý astrologický dům:

První dekan: naznačuje na rodiče, genetické dispozice z minulosti a od příbuzných, ukazuje na způsob konce života, kvalitu stáří, ale také na spojení s astrálními světy. Vztah ke kořenům, k domovu.

Druhý dekan: trochu vybočuje z popisu čtvrtého domu, ukazuje na vztah specificky k železnicím, k zemědělství jako způsobu obživy pomocí darů země, naznačuje na vztah k práci s kovem a také ke stavbám, které nemusí vždy souviset jenom se zajištěním vlastní rodiny. Silně obsazený druhý dekan můžeme nalézt například v horoskopu developera.

Třetí dekan: kvalita duševního života ve stáří, pozor na milostné úlety s nedobrým koncem, tedy třeba na typickou "druhou mízu" ve stáří a touhu zbořit stávající rodinné zázemí. Naznačuje na kvalitu a typ první lásky, prvky v tomto dekanu nemají většinou příznivý vliv na děti. Tedy silně obsazený třetí dekan čtvrtého domu může způsobovat třeba potíže s otěhotněním, se zázemím atd. Záleží samozřejmě na povaze jednotlivých prvků a jejich aspektů.


Pátý astrologický dům:

První dekan: především fyzická láska a její plody, tedy děti, ale i výsledky tvořivosti, která se může týkat umění, podnikání atd. Dobře obsazený první dekan pátého domu často mívají lidé s více dětmi. Neharmonické prvky pak naznačují na možné komplikace při porodu, nebo jiné nepříjemnosti s ním spojené. Silně neharmonický prvek v tomto dekanu mívají někdy lidé, kteří zemřeli v mládí.

Druhý dekan: zejména využití duševních schopností v povolání, tedy typicky se jedná o učitele, herce, umělce, případně o zábavu ve větších kolektivech, či objektech k tomu určených (divadlo, televize, kabarety atd.)

Třetí dekan: zejména sport a schopnost si hrát, prožívat vlastní fantazii. Dále je to typ zájmů, zálib a tužeb. Neharmonické prvky v tomto dekanu mohou mít nepříznivý vliv na zdraví.


Šestý astrologický dům:

První dekan: typ nemocí a také metody jejich léčení. Neharmonické prvky ukazují na přecitlivělost, třeba vyšší bolestivost (Merkur), nebo alergie atd.

Druhý dekan: vše, co signuje povolání, práci. Tedy i kvalita práce, pracovní pozice, schopnost si najít kvalitní zaměstnání. U vedoucích ukazuje na vztahy s podřízenými. (Typicky Saturn => přísný, strohý vedoucí, ale i nezdravé pracovní podmínky a podobně).

Třetí dekan: dobře obsazený ho mívají kvalifikovaní lidé, tedy například právníci, lékaři, vědci, konzultanti atd. Neharmonické prvky zde mívají ne zcela dobré vlivy na manželství a intimní vztahy.


Sedmý astrologický dům:

První dekan: ukazuje na kvalitu manželství, na způsob přístupu k pevnějším svazkům. Neharmonický Uran obvykle kvalitní a dlouhodobé vztahy "neumí" a naopak třeba silný Saturn signuje pevný a spolehlivý vztah až do smrti, atd. Tento dekan ukazuje na prvního partnera. Příklad: slabý první a silný druhý dekan mohou mít lidé, jimž se povede až druhé manželství a podobně. Bližší přátelé v první třetině života.

Druhý dekan: případný druhý životní partner, významný kolega v zaměstnání, přátelé v druhé třetině života a celková kvalita vztahů v této třetině života.

Třetí dekan: silně obsazený naznačuje na možnost, že ten pravý vztah bude nalezen až ve třetí třetině života. Dále ukazuje na možného společníka v podnikání, či povolání, bližší přátele ve stáří, společensky prospěšnou činnost, či práci, nebo také umělecké projevy ve společnosti (například zpěv, či divadlo atd.)


Osmý astrologický dům:

První dekan: ukazuje na majetek buď manžela, nebo na majetkové poměry společníka.

Druhý dekan: možné dědictví, nebo jiný způsob získání peněz bez vlastního přičinění. Záležitosti spojené se smrtí, případně povolání, které souvisí s těmito věcmi. Silně obsazený druhý dekan osmého domu mohou mít například majitelé pohřebních ústavů, patologové a podobně.

Třetí dekan: zde jde zejména o okultismus, černou magii, spojení s astrálním světem, ale často s nedobrými dopady. Je to také dekan tajemných, skrytých věcí, strachů, fóbií atd.


Devátý astrologický dům:

První dekan: ukazuje na schopnost předpovídat události, dispozice k vyšší, bílé magii., rozvíjení vlastní spirituality, cesty do ciziny za účelem poznání, rozvinutá životní filozofie.

Druhý dekan: nakladatelská a vydavatelská činnost, delší, nebo časté pracovní cesty do cizích zemí, vyšší studia, zaměřená často na filozofii, či teologii. Aktivita v těchto věcech ve druhé třetině života.

Třetí dekan: propojení mentálních a duchovních schopností, posilování a rozvíjení vnitřní filozofie, materiální poměry ve třetí třetině života, často dosažené díky vyšší duchovní úrovni. Neharmonické prvky naznačují na nepříznivé vlivy v duševní oblasti, potíže s pamětí ve vyšším věku atd. (Podobně se může projevit i třetí dekan třetího domu).


Desátý astrologický dům:

První dekan: povolání rodičů a jejich společenské postavení. Naznačuje také na pracovní a společenské schopnosti, které jsou důležité pro rozvoj kariéry. A ukazuje, jaké má dotyčný nejsilnější plány v oblasti kariéry, tedy směřování a s tím spojené vzdělávání. Také pak na způsob jednání s kolegy v zaměstnání.

Druhý dekan: schopnosti vyvinout úsilí v zaměstnání a s tím spojený kariérní růst, kvalita prvků ukazuje na kvalitu zaměstnání a jeho perspektivu. Možnost uplatnění v práci, její perspektiva a to hlavně v druhé třetině života.

Třetí dekan: rozvoj a využití duševních schopností v kariéře, kvalita zaměstnání zejména ve třetí třetině života, kvalita prožití podzimu života v souvislosti s uplatněním se v důchodu.


Jedenáctý astrologický dům:

První dekan: zejména v tomto dekanu jde o protekci, tedy buď o skrytou (Pluto, Štír), nebo otevřenou (Jupiter, Slunce). Hledání přátel, či známých z nutné potřeby, z vypočítavosti.

Druhý dekan: přátelé ve druhé třetině života, kolektivy, dobrý přítel, nebo i životní partner.

Třetí dekan: plány a touhy dokázat něco pomocí vlastní inteligence, duševní činností. V případě těžších aspektů hrozí "rány osudu", nebo zhoršení vyhlídek do budoucna.


Dvanáctý astrologický dům:

První dekan: záleží na síle astrologického prvku, ale téměř vždy jde o (často dobrovolné) omezení svobody, zaměstnání v nějakém ústavu, kde není mnoho radosti, případně pobyt v nemocnici, nebo těžší medicínský obor, vykonávaný v nemocnici. Nebo také náročná práce na úřadě, často hůře ohodnocená (záleží na astrologické situaci).

Druhý dekan: zde je omezování svobody spíše nedobrovolné, často se jedná o vleklé právní spory, prohry u soudů, vězení, případně pobyt v nemocnici, LDN, nebo domově důchodců, kde nebývá přílišná spokojenost.

Třetí dekan: astrologické prvky v tomto dekanu mívají vyšší vibrace a nemají tak přímé dopady na naší energii, která je hrubohmotnější. Tedy nedochází přímo ke ztrátě svobody, ale může jít spíše o horší osud, osamělost, opuštěnost, kdy jakoby máme všechno, co potřebujeme, ale cosi nám chybí a neumíme dosáhnout spokojenosti. Záleží opět ale na povaze astrologických prvků.