Saturn ve znameních

Autor: Zbyněk Slába <Zbynek.slaba(at)email.cz>, Téma: Astrologie, Vydáno dne: 12. 06. 2006

Projevy Saturnu v jednotlivých astrologických znameních

Planeta Saturn je v astrologii poměrně obávaná a zejména v dnešní době se její význam ještě dále zvyšuje. S nastupujícím věkem Vodnáře se běh věcí ve všech sférách urychluje a radikalizuje a duchovní i duševní vývoj člověka začíná mít zásadní význam pro další přežití celé naší civilizace, jakožto komplexního celku. Saturn blokuje, omezuje, brzdí, stahuje, nic neodpouští a učí člověka velmi přísně a nesmlouvavě poznat a pochopit to, co je jeho hlavním karmickým úkolem v tomto životě.
Podobně jako u Jupiteru, i v případě Saturnu má zcela zásadní a klíčový význam zejména jeho poloha v astrologických domech, protože spolehlivě určuje, v jaké životní oblasti má člověk největší problémy a zároveň - kde se má naučit své potíže pochopit a překonat. Veškeré problémy slouží každému člověku jako "učební látka", pochopením jejich principu můžeme prakticky dosáhnout osvícení a otevírají se nám tak netušené možnosti. Saturn vyvolává potíže na bázi tzv. "primárního traumatu", což je psychologický termín, který zavedl světoznámý průkopník psychologie a pokračovatel Sigmunda Freuda ? C. G. Jung. Obecně platí princip, že Saturn primárně blokuje životní oblast, která je určena astrologickým domem, ve kterém se Saturn nachází a vlastní způsob a princip blokády pak stanovuje příslušné astrologické znamení, ve kterém Saturn stojí.

Saturn v Beranu (pád) - Saturn v ohnivém znamení vždy primárně blokuje energii, ctižádost, touhu po vlastním rozvoji a značně snižuje sebedůvěru. Takový člověk má neustálé obavy, že zklame a že se mu naplánovaná věc nezdaří, vyhýbá se všem rizikům a prakticky vždy tak odmítá správné příležitosti, které se mu nabízí. V případě dobrých, nebo silných aspektů se však mohou tyto obavy stát motivací pro náhlé činnosti, které vyžadují sílu a koncentraci. Speciálně u Saturna v Beranu mívá člověk často problémy při jednání s autoritami ? nadřízenými, ale i rodiči, učiteli, atd. Touží po vyniknutí, ať už silou, nebo po vůdčím postavení, často jej však nedosahuje a nebývá okolím přijímán jako autorita.

Dekany Berana:

První dekan: Čistý vliv Berana. Značně silné ego, v případě neharmonické aspektace se jedná o typický projev, který vystihuje Desítka Mečů v Tarotu! Veliká ctižádost, pragmatické jednání bez zbytečných citů a emocí, určité sobectví a prosazování vlastních potřeb. Toto se děje i v případě aspektů harmonických. Dobré organizační schopnosti, při rozhodování se řídí pevným, jasným úsudkem a nekolísá. Přísnost na sebe i na druhé. Dobré diplomatické schopnosti, protože dokáže dosáhnout svého pomocí důsledného jednání, ale ve druhých dovede vzbudit dojem, že o situaci také rozhodují. Negativní aspekty přinášejí žárlivost a nečestné jednání, často za účelem vlastního prospěchu. Tito lidé si rádi budují sítě kontaktů, kterým dokáží pomáhat, ale jejich snahy nebývají nezištné. Dobré technické nadání, při kladných a silných aspektech se může jednat o dobré strojní inženýry. Manažerské schopnosti.

Druhý dekan: Zabarvený znamením Lva. Přináší zvláštní, důstojné vystupování a jednání, zejména jsou li aspekty harmonické. Při neharmonických se tito lidé často dožadují úcty, na kterou ale nemají nárok. Myšlení je konzervativní, povaha ctižádostivá a dělá jí dobře uznání od okolí. Citový život je střízlivý a bez výkyvů, tito lidé jsou ale spolehliví a věrní. Ovšem nesmí je někdo zklamat! Může se jednat o dobrého alternativního lékaře, protože je důsledný, spolehlivý a pečlivý.

Třetí dekan: Značný vliv Střelce. Výborné dispozice pro vědu, touha poznávat nové věci a schopnost systematické práce. Myšlení je logické, v případě neharmonických aspektů pak i značně dogmatické. Má v sobě ale motivaci se zabývat věcmi, které ho zajímají a poznatky využívat v praxi. Bystré uvažování.

Saturn v Býku - Saturn v zemských znameních působí problémy a blokády v tělesné a praktické sféře. Nepochopitelné potíže nastávají při plnění termínů a lhůt, ale v konečném důsledku za ně nese odpovědnost vždy majitel takového Saturna. Člověk je spíše pragmatický a cení si pevných a nekompromisních postojů. Nelétá v oblacích své fantazie a stojí nohama pevně na zemi. Tento Saturn zesiluje konzervativní postoje a také umíněnost. V případě neharmonických aspektů může blokovat finance. Zvyšuje však potřebu jejich získávání a člověk bývá z jejich permanentního nedostatku často frustrován.

Dekany Býka:

První dekan: Čistý vliv Býka. Zde je určité zpomalení uvažování, což ale neznamená omezenost! Plusem je vytrvalost a silná vůle. Dobré dispozice pro vědu a systematickou činnost. Vnitřní klid, logické a bystré myšlení, dobrá sebedůvěra, v případě neharmonických aspektů až příliš veliká. Tito lidé bývají materialisté. Značná smyslnost (znamení Býka). Láska k přírodě, v citové oblasti se může jednat o chladnější a pragmatický přístup. Paličatost, při neharmonických aspektech opravdu značná. Neharmonický Merkur a Měsíc pak mohou přinášet sníženou bystrost a inteligenci.

Druhý dekan: Převládají energie Panny. Duch je vážný, nadání k filozofii, praktické myšlení a jednání. Miluje pořádek a řád. Jsou li aspekty neharmonické, potom se může jednat až o patologickou touhu po čistotě. Tito lidé rádi pracují pro druhé a to často i těžce a nesobecky., dělá jim to dobře. (Panna ráda slouží).

Třetí dekan: Silné energie Kozoroha. Značná ctižádost a také má rád peníze a hmotné statky. Má spoustu idejí, které rád uvádí do praxe. Jsou li aspekty neharmonické, nemusí k tomu ale mít dostatečnou podporu. Jedná se o lidi, kteří mají zvláštní, sarkastický styl jednání a dovedou být nepříjemně ironičtí. V citech převládá logika a pragmatismus, ale někdy se dokáží zamilovat tak, že se sami diví, jak se jim to mohlo stát:)

Saturn v Blíženích - ve znameních vzdušných blokuje tato planeta zejména komunikaci a také duševní rozvoj. Podporuje však (zejména v případě silných aspektů) duševní disciplínu a poskytuje člověku sílu a motivaci překonávat duševní překážky. U Saturna v tomto znamení se člověk hodně spoléhá zejména na fakta. Jeho komunikace se může jevit jako neúčinná a druzí jej často přehlížejí, protože jeho rétorika nemá potřebnou sílu je přesvědčit a zaujmout. Podvědomě se snaží v komunikaci dosáhnout úspěchu a bývá frustrován, když se mu to nedaří.

Dekany Blíženců:

První dekan: Čistý vliv Blíženců. Značná inteligence a také důslednost v jednání. Výborné dispozice pro studium. Důkladnost. V duševní oblasti jde o systematickou činnost! Schopnost důsledného, vědeckého zkoumání. Neharmonické aspekty přinášejí vznětlivost a také sklony k nečestnému, nebo i nezákonnému jednání. Schopnost ponořit se do problému a rozkrýt související příčiny. Rádi si neustále doplňují vzdělání a učí se novým věcem.

Druhý dekan: Je podbarvený znamením Vah. Má umělecké sklony, ale také dispozice pro technické práce. Jedná opatrně a přemýšlí, aby někomu neublížil. Dovede se vcítit do druhých, má nadání pro psychologii. Obdivuje zkušenosti starších lidí a rád se od nich učí. Typickým jeho vzorem je zámožný, pragmatický obchodník. Dispozice pro nakladatelskou činnost a také pro žurnalistiku.

Třetí dekan: Zabarvený energiemi Vodnáře. Literární schopnosti také rozvinutá fantazie, v případě neharmonických aspektů často až příliš bujná. Široké sociální cítění! Specifické ideje, které nohou být v případě dynamických aspektů velmi neobvyklé. Dobrá představivost, schopnost prosazovat ideály v praktickém životě. Vážný duch a jemná duše. Humanismus.

Saturn v Raku - největší potíže působí tato planeta ve vodních znameních svým principem blokování citů. Dochází tak často k nepochopitelným citovým překážkám. Člověk je neustále konfrontován s vlastními emocemi a je nucen stále se zdokonalovat v emocionálním sebeovládání. Saturn v Raku emocionální potíže vyhrocuje a zesiluje. Největší důraz klade taková bytost na stabilní, bezpečný domov a to i přes citové problémy, které se tak snaží kompenzovat. V případě neharmonických aspektů se vyskytují potíže v rodinném životě a snahy o jejich řešení za každou cenu, je však nutné naučit se zpracovat saturnský princip, aby došlo k dalšímu posunu ve vývoji a tak k pochopení a vyřešení zmíněných problémů.

Dekany Raka:

První dekan: Čistý vliv Raka. Převládá pesimistický přístup, protože Saturn v tomto znamení tlumí projevy živlu Vody. Při tranzitech Saturnu přes natální Saturn, nebo přes citlivé body, pak může docházet ke zhoršení zdraví na dobu, která odpovídá vlivu tranzitů. Přecitlivělost, která se projevuje hlavně v oblasti domu, ve kterém Saturn stojí. Spořivý přístup k životu, jsou li aspekty neharmonické, pak se jedná až o lakotu. Vlastní slabost a nejistota produkují žárlivost, která dokáže být značně nepříjemná. Je to ale příznivý aspekt pro materiální zisk na základě rodinných poměrů. Melancholická povaha, značná uzavřenost, sklony k úniku pomocí snění, nedostatek odvahy ke změnám. Jedná se ale o dobré partnery, kteří si váží rodiny a dokáží jí zabezpečit (záleží samozřejmě i na dalších aspektech.)

Druhý dekan: Zde se projektují energie Štíra. Hodně energie se zde věnuje práci a kariéře, hlavně však přímo práci. Sklony k ručním pracem a podobné tvořivosti a to i u mužů. Potřebuje k životu pobyt v přírodě, který mu dává energii a klid. Léčitelské schopnosti, zájem o přírodní léčení.

Třetí dekan: Značný projev energií Ryb. Tito lidé mívají mediální schopnosti, to znamená jsou vnímaví vůči věcem, které nejsou pro druhé lidi viditelné. Má to své výhody i nevýhody. Zejména v případě neharmonických aspektů se může jednat až o přecitlivělost vůči vnějším vlivům, která pak negativně ovlivňuje běžné oblasti života. Pro tento aspekt jsou typické výkyvy nálad - deprese a smutky střídá nadšení a chuť pouštět se do nových věcí. Rozvinutá fantazie, která může být při neharmonických aspektech až chorobná. Dále jsou zde možné perverzní projevy. Tito lidé mají rádi vodu, vodní sporty jsou pro ně velmi vhodné.

Saturn ve Lvu (exil) - Saturn v ohnivém znamení vždy primárně blokuje energii, ctižádost, touhu po vlastním rozvoji a značně snižuje sebedůvěru. Takový člověk má neustálé obavy, že zklame a že se mu naplánovaná věc nezdaří, vyhýbá se všem rizikům a prakticky vždy tak odmítá správné příležitosti, které se mu nabízí. V případě dobrých, nebo silných aspektů se však mohou tyto obavy stát motivací pro náhlé činnosti, které vyžadují sílu a koncentraci. Saturn ve Lvu blokuje tvořivost, protože zvyšuje a posiluje konzervatismus, brzdí umělecký talent, hudební sluch atd. Není nijak výrazně výhodný ani pro milostné vztahy - omezuje smysl pro romantiku a člověk svým vyzařováním působí na své okolí spíše chladně. Záleží také hodně na znamení, ve kterém stojí Slunce ? v Kozorohu bude ohnivý živel Saturnem blokován ještě výrazněji a naopak ve Lvu se bude pokoušet prorazit a prosadit často za každou cenu, ale bez pozitivního vlivu na své okolí, které se pak k takovému jedinci může stavět spíše odmítavě.

Dekany Lva:

První dekan: Zdůrazňuje čistého Lva. Zde je veliká vytrvalost a také silná vůle! Cílevědomost, touha po moci a obdiv všeho luxusního a okázalého. Negativní aspekty pak přinášejí ješitnost, domýšlivost a nepříjemnou povahu, která se ale projevuje pouze v některých situacích. Smysl pro vyváženost, harmonii a také pro pořádek. Negativní aspekty mohou naznačovat na silnou žárlivost, vyloženě vášnivou a často zničující. Vliv je hlavním cílem tohoto aspektu, dělá mu dobře obdiv druhých a pocit, že něco dokázal. Výborná disponibilní energie, které je dostatek, všestranné schopnosti, ve vztahu je pak znační stabilita

Druhý dekan: Je podbarvený energií Střelce. Podnikavá povaha, která ráda zkouší nové věci. Jsou li aspekty neharmonické, potom je potřeba naučit se dokončovat to, co ještě hotové není! Zájmy jsou široké a všestranné. Touha po harmonii, sociální cítění, dobré organizační schopnosti.

Třetí dekan: Zde se projevuje vliv Berana. Sklony k sebekritice, které jsou v případě harmonických aspektů konstruktivní, protože vedou k zlepšování sebe sama a svých výkonů. Rozvinutá duševní stránka, ale také dogmatické myšlení. Logické uvažování a metodické přijímání nových poznatků do života. Jedná se o lidi, kteří mají schopnost přesvědčovat druhé.

Saturn v Panně - Saturn v zemských znameních působí problémy a blokády v tělesné a praktické sféře. Nepochopitelné potíže nastávají při plnění termínů a lhůt, ale v konečném důsledku za ně nese odpovědnost vždy majitel takového Saturna. Člověk je spíše pragmatický a cení si pevných a nekompromisních postojů. Nelétá v oblacích své fantazie a stojí nohama pevně na zemi. V Panně je Saturnem ještě více oslabována sebedůvěra, které toto znamení nemá nikdy nazbyt. Zvyšuje však způsobilost pro těžkou práci. Může prohlubovat touhu pro preciznosti, ale opět typickým saturnským způsobem - člověk bude hodně puntičkářský a jeho smysl pro detail může být dotažen ad absurdum. O negativním vlivu tohoto přístupu na blízké okolí jistě není třeba hovořit.

Dekany Panny:

První dekan: Čistý vliv Panny. Zejména opatrné jednání, ale také chytrost a obratné myšlení. Dobré studijní schopnosti, analytické myšlení, těžší životní podmínky (zejména jsou li aspekty neharmonické.) Stydlivost před druhými lidmi, nedostatečná výřečnost, rozumové a pragmatické posuzování důležitých životních záležitostí. Značná touha něco dokázat, udělat pro druhé, píle a přičinlivost. Rozvinutá duševní oblast, podnikavost, neharmonické aspekty pak přinášejí silný egoismus.

Druhý dekan: Zde je vliv znamení Kozoroha. Praktické, logické uvažování, pragmatický přístup k životu. Dobré obchodní schopnosti. Jsou to spořiví lidé, kteří nejdou daleko pro kritiku druhých. S kritikou sama sebe ale mohou mít problém, zejména jsou li aspekty neharmonické.

Třetí dekan: Převládají energie Býka. Jsou to vytrvalí a také pilní lidé. Značná fyzická síla, je to dobrý aspekt pro farmáře. Mají ale také rozvinuté schopnosti pro vědu a filozofii! Láska k přírodě a materialismus. Může se jednat o dobré finančníky, nebo bankéře.

Saturn ve Váhách (povýšení) - ve znameních vzdušných blokuje tato planeta zejména komunikaci a také duševní rozvoj. Podporuje však (zejména v případě silných aspektů) duševní disciplínu a poskytuje člověku sílu a motivaci překonávat duševní překážky. Ve Váhách Saturn klade důraz zejména na kvalitní a stabilní partnerské vztahy, ale v pozitivním slova smyslu. Rozhodně se nejedná o člověka, kterému by střídání partnerů, či nevázaný sexuální život dělal dobře. Ve vztazích dále klade důraz na harmonii a duševní soulad. V případě neharmonických aspektů se může stát touha po dosažení harmonie ve vztahu za každou cenu pro partnera značně vysilující.

Dekany Vah:

První dekan: Čistý vliv Vah. Zde může být slabší sebedůvěra, dále pak také touha po nezávislosti, která je ale založená na podvědomém tušení možných problémů ve vztazích. Nižší sebedůvěra, zejména při neharmonických aspektech pak také domýšlivost a možnost střídání partnerů, protože sex tomuto člověku vyhovuje, ale zodpovědnost mu může vadit. Přitom ale vztahy bere vážně, někdy až příliš a neumí v nich volně dýchat. Touží po harmonii v životě, dokáže vystupovat jemně v citové oblasti a poskytuje druhým důvěru a pochopení. Buduje si známosti, přátelské vztahy. Je to aspekt pro mystiku a vyšší magii. Vztah k umění. Smysl pro čest a spravedlnost.

Druhý dekan: Vliv energie Vodnáře. Sociální uvažování a založení. Buduje si síť kontaktů a známostí, které pak dovede využít, ale v dobrém slova smyslu, je ochoten pomáhat druhým nesobecky. Technické nadání a dispozice pro ruční práce, často i uměleckého charakteru.

Třetí dekan: Převládá energie Blíženců. Kritické myšlení, v případě neharmonických aspektů až příliš. Popudlivá povaha, vnitřní nervozita. Logický a jasný úsudek! Potřebuje duševní činnost a nemá rád jednoduché, opakující se úkony. Není to rutinér, potřebuje duševní impulsy - v zaměstnání i v ostatních oblastech života.

Saturn ve Štíru - největší potíže působí tato planeta ve vodních znameních svým principem blokování citů. Dochází tak často k nepochopitelným citovým překážkám. Člověk je neustále konfrontován s vlastními emocemi a je nucen stále se zdokonalovat v emocionálním sebeovládání. Štír je znamení silně emocionální a Saturn tyto emoce filtruje a blokuje. Člověk se není schopen ve svých pocitech zorientovat a na své okolí působí až strojeným dojmem. Bývá také urážlivý a žárlivý. Největší nevýhodou tohoto aspektu je absence vlastního názoru a přebírání názorů cizích, zejména autorit. Hlavním úkolem takového člověka je naučit se svým pocitům věřit a vytvářet si své vlastní názory, nezávislé na mínění druhých.

Dekany Štíra:

První dekan: Čisté energie Štíra. Jsou to individualisté, kteří mají rádi samotu, sóloví hráči, ale nebrání se získávání moci! Mají velikou vnitřní sílu, dokáží jednat tvrdě a nesmlouvavě a jsou li aspekty harmonické, jedná se o dobré manažery. Značná ctižádost, technické myšlení a nadání. Jsou li aspekty neharmonické, může se jednat o promiskuitní chování. Značná smyslnost. Rozvinuté ideje a obsáhlé plány. Neharmonické aspekty mohou přinášet nižší imunitu. Tito lidé dokáží vydělat peníze, ale bývají v tom někdy dost bezohlední. Jsou dříči, dokáží tvrdě pracovat a neváží si lidí, kteří se o sebe postarat neumí.

Druhý dekan: Převládá energie Ryb. Může se projevovat dědičná, genetická zátěž. Zejména v případě neharmonických aspektů pak chronické potíže, možnost pohlavních chorob, nízké pudy, bezohledné jednání a krutost. Tyto vlastnosti jsou ale skryté za milou maskou. Značná sebedůvěra, dispozice pro přírodní vědy, hlavně pro chemii, kvasné procesy atd. Také pro lékařství a techniku, záleží na dalších aspektech.

Třetí dekan: Pod vlivem energií Raka. Dispozice pro mystiku a tajemné stránky života, jsou li aspekty neharmonické, může se jednat o slepou důvěru k dezinformacím a konspiracím. Má rád historii, obdivuje zejména stará umělecká díla, touží po cestování. A miluje vodu, cesta po vodě je pro tento aspekt oblíbenou zábavou, nebo i prací.

Saturn ve Střelci - Saturn v ohnivém znamení vždy primárně blokuje energii, ctižádost, touhu po vlastním rozvoji a značně snižuje sebedůvěru. Takový člověk má neustálé obavy, že zklame a že se mu naplánovaná věc nezdaří, vyhýbá se všem rizikům a prakticky vždy tak odmítá správné příležitosti, které se mu nabízí. V případě dobrých, nebo silných aspektů se však mohou tyto obavy stát motivací pro náhlé činnosti, které vyžadují sílu a koncentraci. Saturn ve Střelci negativně ovlivňuje filozofické postoje a náhledy. Člověk si často vytváři nesprávné názory na cizí kultury a z tohoto důvodu nebývá jeho postoj vůči nim nezaujatý. Mívá určitá nekonstruktivní přesvědčení proti víře a náboženství a tyto své sujbektivní názory se často snaží prezentovat jako obecně platné, což mu může způsobovat problémy v okolí. Záleží přirozeně také na povaze aspektů.

Dekany Střelce:

První dekan: Čistá energie Střelce. Smysl pro čest a také pro sociální otázky. Názory jsou zdravé a pragmatické, zejména jsou li aspekty harmonické. Miluje pravdu! Přístup k životu je spíše vážnější. Filozofické nadání, obratná konverzace, někdy až jasnovidnost a dobrá intuice. Má rád práci, ve které je prospěšný druhým. Myšlení a uvažování jsou jasné a přímé, bez zbytečného balastu. Rád cestuje, zejména na delší dobu do ciziny. Zajímá se o mystiku a hermetismus, celkově se často jedná o studijní typ. Rozvinutá spiritualita.

Druhý dekan: Převládá energie Berana. Zájem o politiku, dobré charisma, které usnadňuje kontakt s druhými lidmi. Diplomatické schopnosti, rázné a přímé jednání. Výborná poloha pro učitele, baví ho vzdělávat druhé lidi a dokáže k tomu přistupovat netradičně, vzbudit zájem o svůj výklad.

Třetí dekan: Zde jsou energie Lva. Pro tuto polohu je typická hlavně široce rozvinutá duševní stránka. Bohatství myšlenek, ideje, které rád uvádí do praxe. Dělá mu dobře obdiv okolí. Zajímá se o svůj osobní rozvoj, rád se vzdělává a pracuje na svém sebepoznávání.

Saturn v Kozorohu (hodnost) - Saturn v zemských znameních působí problémy a blokády v tělesné a praktické sféře. Nepochopitelné potíže nastávají při plnění termínů a lhůt, ale v konečném důsledku za ně nese odpovědnost vždy majitel takového Saturna. Člověk je spíše pragmatický a cení si pevných a nekompromisních postojů. Nelétá v oblacích své fantazie a stojí nohama pevně na zemi. Přestože je Saturn v Kozorohu ve "svém" znamení, neprojevuje se takový člověk z morálního hlediska většinou příliš pozitivně ? klade zvýšený důraz na materialismus, je citově chladný, pragmatický a slzy v jeho očích neuvidíte nikterak často. Romantika mu příliš neříká a rozumová rozhodnutí klade na první místo.Toto je typická konstelace pro chladnokrevné zneužívání druhých lidí, kteří mohou být nelítostně ožebračeni a přitom původce těchto činů žádné výčitky svědomí nepocítí. Záleží pochopitelně také na dalších planetách - například špatně postavené Pluto ve Štíru na Ascendentu a Saturn v Kozorohu bude mít člověk, který dokáže chladnokrevně, až bestiálně zneužít druhého téměř k smrti a slovo morálka je pro něj pouze prázdným pojmem.

Dekany Kozoroha:

První dekan: Čistá energie Kozoroha. Značně silné ego, v případně neharmonických aspektů pak skutečně tvrdě, odpojenost od vnitřních potřeb duše atd. Silná sebedůvěra, melancholicky podbarvená povaha. Jednání je opatrné, odtažité. Dotyčný má rád nezávislost, ale paradoxně lidi k životu potřebuje. Diplomatické schopnosti a dotahování věcí do konce. Možné potíže ve vztazích, hodně záleží také na dalších aspektech. Smysl pro povinnost, důkladné řešení problémů. Zodpovědnost. Dobré podmínky pro kariéru, tah na branku, překážky bere, jako nutnou součást cesty. Má rád klidné rodinné vztahy a nesnáší nevěru. Pevný charakter!

Druhý dekan: Jedná se o podbarvení energií Býka. Velmi praktický člověk, obvykle i dobře ukotvený. Dovede vydělat peníze (záleží na povaze aspektů). Umí zajistit sebe i blízké. A dokáže využít všeho, co se mu v životě nabízí, protože má praktický a pragmatický přístup. Neharmonické aspekty mohou přinášet poněkud menší ohledy na okolí.

Třetí dekan: Převládá energie Panny. Stálá povaha, v zaměstnání i ve vztazích. Má kritické myšlení, jsou li aspekty neharmonické, pak může být až šťouravé. Je to praktický aspekt, dává technické nadání a smysl pro analytickou činnost. Jsou li aspekty neharmonické, pak se často objevuje vypočítavost a lstivé jednání.

Saturn ve Vodnáři (hodnost) - ve znameních vzdušných blokuje tato planeta zejména komunikaci a také duševní rozvoj. Podporuje však (zejména v případě silných aspektů) duševní disciplínu a poskytuje člověku sílu a motivaci překonávat duševní překážky. Základním problémem Saturnu ve Vodnáři je, že se člověk často stává autoritativním ve svých názorech, svá subjektivní mínění většinou považuje za obecně platnou pravdu a snaží se jej vnucovat druhým hlava nehlava. (Záleží také na povaze aspektů.) Protože se jedná o polohu, která se dotýká hlavně duševních činností, nebývá vůbec příznivá například pro vedoucího vědeckého pracovníka, protože ten si nepřipustí oprávněnost názorů druhých a prosazuje své vlastní, často nekonstruktivní postoje, na úkor obecně prospěšnému pokroku a spolupráci.

Dekany Vodnáře:

První dekan: Čistý vliv Vodnáře. Všestranné schopnosti a nadání, značná síla charakteru, jehož povaha se odvíjí od povahy aspektů. Vážné a odtažité jednání. Má rád společenské kontakty a buduje si síť kontaktů, které mu mohou pomoci a kterým pomůže i on, pokud je to třeba. Dobré předpoklady pro studium, věrnost a také značná vytrvalost ve všem, do čeho se pustí. Má jemnou duši, nesnáší hrubé jednání, nejsou mu cizí humánní ideály. Pevná sebedůvěra! Dobré předpoklady pro vynálezy v technických oborech, zejména pokud jsou aspekty harmonické. Umělecké schopnosti, zejména v malířství a také v sochařství. Nadání pro filozofii.

Druhý dekan: Je značně podbarvený energií Blíženců. Vybrané chování a jemně založená duše. Rozvinutá duševní oblast, široký rozhled, veliká síla intelektu! Podnikatelské schopnosti a podnikavá povaha celkově. Obvykle má rád literaturu. Dělá mu dobře společenské uznání v jeho činnostech.

Třetí dekan: Zde se hodně projevuje energie Vah. Má rád spravedlnost a také harmonii, pro její dosažení dokáže hodně udělat. Sociální cítění, rád v sociální oblasti pracuje a péče o druhé ho naplňuje. Výborné dispozice pro diplomacii a také pro politiku. Zejména v případě harmonických aspektů se jedná i o dobrého politika, s rozvinutým státnickým myšlením. Baví ho i výtvarné práce a umění.

Saturn v Rybách - největší potíže působí tato planeta ve vodních znameních svým principem blokování citů. Dochází tak často k nepochopitelným citovým překážkám. Člověk je neustále konfrontován s vlastními emocemi a je nucen stále se zdokonalovat v emocionálním sebeovládání. Saturn v Rybách ještě zvyšuje citovou zranitelnost. Dochází k nepochopení situací, které by mohly vést k duchovnímu posunu, pokud by se správně zpracovaly. Zvyšuje se naivita a osobnost si vytváří na svět příliš idealistické náhledy, přičemž pochopitelně následuje zklamání, když je následně konfrontována s realitou. Mohou být blokovány vyšší schopnosti, intuice a vhled do druhých lidí, přestože tyto speciální schopnosti má člověk k dispozici měl by je rozvíjet. (Záleží také na poloze Saturna v příslušném astrologickém domu a charakteru jeho aspektů).

Dekany Ryb:

První dekan: Čistá energie Ryb. Často jde o falešné jednání a to zejména v případě neharmonických aspektů, ale není to nutná podmínka. V životě se mohou objevovat potíže a problémy. Konzervativní myšlení a odmítání nových věcí. Někdy se také objevují nepříjemní nepřátelé, kteří škodí a to bez jasného důvodu. Výborné dispozice pro magii a okultismus. Rozvinuté hypnotické schopnosti a také dobrá práce s energiemi a biomagnetismem. Cestování po vodě a celkově mu dělá dobře všechno, kde přichází do kontaktu s vodou. Jsou li aspekty harmonické, mohou ukazovat na dobré technické schopnosti v oblasti hydroinženýrství. Zejména neharmonické aspekty pak ale snižují technickou preciznost a mohou způsobovat také lenost.

Druhý dekan: Je pod vlivem energií Raka. Může přinášet sklony k alkoholismu a to nejenom při neharmonických aspektech. Zvláštní a trochu tajemná povaha. Sklony k tajnůstkaření a při neharmonických aspektech také ke konspiračním teoriím. Magické schopnosti, rozvinutá fantazie, někdy až příliš bujná. Nezodpovědné, lehkovážné jednání a prostopášnost, zejména jsou li aspekty neharmonické.

Třetí dekan: Zde se projevují energie Štíra. Silné ego, smyslnost a nepříliš veliká zodpovědnost v intimních vztazích. (Záleží hodně na povaze aspektů.) Má rád tělesné požitky celkově, sex, dobré jídlo i pití atd. Výtvarné nadání, značná oduševnělost, na tohoto člověka mají značný vliv ženy a nezáleží vůbec na jeho pohlaví!